Home

CORONA vervolg:
Inmiddels wordt het einde van 2020 zichtbaar, maar helaas het einde van Corona niet! Toch moeten wij het vol blijven houden. Alleen WIJ kunnen, als wij ons aan de geldende regels houden, Corona in bedwang houden. Blind volgen is niet noodzakelijk. Kritisch blijven maar wel via betrouwbare bronnen! Sterkte in deze sombere tijden, maar er schijnt licht aan de einde van de tunnel.
Voorspoedige feestdagen en een goed 2021! #geefomelkaar
NB

Volg ons op Twitter @Anders_nu_nl

****CORONA****
Vergeet ze niet, net als al die anderen die hun stinkende best blijven doen in deze barre tijden!


En vergeet dit ook niet:

Het is heel vervelend wat wij allen moeten doormaken. Geloof niet alle verhalen van de z.g. betweters maar hou de info van het RIVM aan.
https://www.rivm.nl/coronavirus of klik HIER
Hou u aan die voorschriften!
Sterkte en “lief zijn voor elkaar”

————————————-!!————————-!!————————

Op verzoek de vragen en antwoorden n.a.v. wijziging bestemmingsplan Neerseweg 62 Helden. Deze vragen hebben wij in 2016 gesteld en deze zijn beantwoord. De zinnen lopen niet helemaal 100%. Dit heeft te maken met een kopie van een pdf (en te weinig tijd;)):

Link naar verkoopfolder: https://www.yumpu.com/nl/document/read/19841059/neerseweg-62-helden-adriaan-van-den-heuvel-makelaars-en-
Of klik HIER

VRAAG:College van burgemeester en wethouders,
Gemeente Peel en Maas
Maasbree, 23 augustus 20L6
Betreft: art.38 RvO Neerseweg 62 Helden
Geacht College,
Omdat wij door diverse inwoners van Helden zijn aangesproken over de bouw van een
(bedrijfs)woning in het buitengebied aan de Neerseweg aldaar, zonder uitoefening van een agrarisch
bedrijf, hebben wij al een aantal mondelinge vragen hierover gesteld.
Omdat de antwoorden voor ons niet volledig helder zijn stellen wij conform de art. 38 procedure bij
deze enkele aanvullende vragen.
1) Onder welke regelgeving laat het college deze woningbouw vallen?
2) Waarvoor is vergunning verleend?
3) Zijn alle aan de gang zijnde activiteiten voor een tijdelijke en permanente bedrijfswoning
volledig legaal? Of zou handhaving hier toch op zijn plaats zijn?
4) De raad heeft enkele jaren geleden de bouw van een bedrijfswoning aan de Sevenumseweg
in Maasbree goedgekeurd. Op verzoek van omwonenden heeft de Raad van State dit besluit
vernietigd omdat de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf onvoldoende was aangetoond
Welk verschil is er tussen beide situaties?
5) Wij hebben als antwoord ontvangen dat het de intentie van de bouwer van de
bedrijfswoning is om na realisatie voor eigen rekening een procedure te starten tot het
omzetten naar een woonbestemming, om op die manier deze bouw volledig te legaliseren.
Onze vraag is derhalve: ls dit de opening voor het totale buitengebied van Peel en Maas om
op dezelfde wijze toestemming te krijgen voor het bouwen van een bedrijfswoning en die
naderhand om te zetten in een woonbestemming?
6) Heeft een burgereigenaar toestemming om in die bedrijfswoning zijn intrek te nemen?

ANTWOORD:

Antwoorden artikel 38 vragen Neerseweg 62 Helden
Geachte heer Wilms,
ln uw brief van 23 augustus 201 6 stelt u enkele vragen over de bouw van een (bedrijfs)woning in
het buitengebied aan de Neerseweg te Helden. Daarop willen wij u het volgende berichten:
Onder welke regelgeving laat het college deze woningbouw vallen?
Deze woningbouw valt wat betreft vergunningverlening voor de bouwactiviteiten onder de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Waarvoor is vergunning verleend?
ln januari 2014 is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een woning onder
voorwaarde dat de noodwoning binnen 26 weken na gereedmelding van de nieuwe woning wordt
afgebroken.
ln 2015 is een tijdelijke omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke
woonunit voor de duur van maximaal 2 iaar.
Zijn alle aan de gang zijnde activiteiten voor een tijdelijke en permanente bedrijfswoning
volledig legaal? Of zou handhaving hier toch op zijn plaats zijn?
De tijdelijke woonunits zijn door verlening van de tijdelijke omgevingsvergunning legaal. De bouw
van de nieuwe woning is ook overeenkomstig de verleende omgevingsvergunning, en dus legaal.
Eventuele strijdigheid ontstaat zodra de woning (niet als bedrijfswoning) in gebruik wordt genomen
Volgens het bestemmingsplan is hier een bedrijfswoning toegestaan terwijl er op dit moment geen
sprake is van bedrijfsmatige activiteiten. Wanneer er door de eigenaar geen bedrijfsactiviteiten
worden gestart, is het vanzelfsprekend aan de eigenaar om te verzoeken om een
bestemmingsplanwijziging.
De raad heeft enkele jaren geleden de bouw van een bedrijfswoning aan de Sevenumseweg
in Maasbree goedgekeurd. Op verzoek van omwonenden heeft de Raad van State dit besluit
vernietigd omdat de volwaardigheid van een agrarisch bedrijf onvoldoende was
aangetoond. Welk verschil is er tussen beide situaties?
Het verschil zit in het feit dat op locatie Neerseweg 62 reeds een onherroepelijke
omgevingsvergunning ligt voor de bouw van een bedrijfswoning. Het al dan niet volwaardig zijn
van het bedrijf aan dé Neerseweg is bij vergunningverlening destijds geen issue gebleken.
Wij hebben als antwoord ontvangen dat het de intentie van de bouwer van de
bedrijfswoning is om na realisatie voor eigen rekening een procedure te starten tot het
omzetten naar een woonbestemming, om op die manier deze bouw volledig te legaliseren.
Onze vraag is derhalve: ls dit de opening voor het totale buitengebied van Peel en Maas om
op dezelfde wijze toestemming te krijgen voor het bouwen van een bedrijfswoning en die
naderhand om te zetten in een woonbestemming?
Het is al jaren ons beleid om plattelandswoningen om te zetten naar een woonbestemming ,
indien dit mogelijk is. Dit is bij de raadsbehandelingen van het bestemmingsplan buitengebied vaak aan
de orde geweest. De mogelijkheden een bestemming te wijzigen worden per situatie beoordeeld.
Bovendien is in deze casus sprake van een vergunde situatie met bestaande rechten’ De door U
geschetste mogelijke opening voor het totale buitengebied voor het bouwen van
woningen wijzigen of in algemene zin wijzigen van bestemmingen is dus niet aan de orde.
Heeft een burgereigenaar toestemming om in die bedrijfswoning zijn intrek te nemen?
Nee, want op dat moment ontstaat er overtreding van de regels van het bestemmingsplan

————–

2020, wat gaat het snel 😉 De meeste communicatie van ons vindt plaats via Twitter, dat is snel en actueel!
Uiteraard proberen wij de website ook actueel te houden maar vanwege te weinig “mankracht” (m/v) is dat niet altijd mogelijk waarvoor excuus.
Natuurlijk kunt u ons altijd bereiken via ons gmailadres: fractieandersnu@gmail.com Al het goeds voor 2020 en graag tot ziens!

BEGROTING 2020

“ Als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo”
Voorzitter, om maar meteen met de stikstofdeur in huis te vallen, welke invloed heeft de Groene spoken splijtzwam op onze plannen voor 2020 en verder?
De stikstof maar ook PFAS komen als een duveltje uit een doosje maar wie is nu de Sjaak?
De agrariërs, de bouwondernemers, leveranciers en/of de keten die dan daarna nog volgt. Daarnaast lakken wij ook nog de 130 km op de verkeersborden weg.
Wegen die bij te verwachten gladheid niet meer mogen worden gestrooid vanwege, ja u raadt het al PFAS.
In hoeverre is het eigenlijk wetenschappelijk bewezen en in welke mate de stikstof in Nederland de natuur benadeelt. Dat er iets aan de hand is moge duidelijk zijn maar Adhoc beleid voorzitter daar heeft niemand wat aan!
Wat is de invloed van deze problematiek op onze plannen van 10 miljoen investeringen en kunnen de lokale lasten voor onze inwoners laag blijven? Wat zijn de risico’s?
Kunnen wij nog bouwen, dus ook de 300- 400 woningen voor arbeidsmigranten de komende 10 jaar.
Al vraag ik mij wel bij dit laatste woningmarktonderzoek af welke input dit onderzoek heeft gehad en van wie, of is het louter wishfull thinking, ik ben van mening dat wij ons voor de gek laten houden.
Over risico’s gesproken; wij zien dat u voornemens bent om de kosten voor het storten van restafval bijna te verdubbelen. Wij begrijpen dat het kostendekkend moet zijn maar wat zijn de neven effecten? In de afgelopen jaren waren er iets meer dan 200 meldingen per jaar van illegale dump. Verwacht u geen stijging van het dumpen van afval als u deze verhoging doorzet? En wat zijn de kosten van het opruimen van dit afval?
Andere risico’s: de Maasboulevard in Kessel, deze zou al klaar moeten zijn. U vertelde ons, pas na vragen van ons, dat u uitstel van de provincie heeft gekregen zodat de subsidie geen gevaar loopt. Maar wat zijn de consequenties van het maar uitstellen. We weten dat de kosten van het bouwen en het bouwmateriaal alleen maar stijgen, wij verwachten dat er steeds minder kan met het zelfde geld. Als je dan leest dat het Dorpsoverleg nu nog op zoek moet naar extra financiĂ«le middelen, dan maken wij ons zorgen over de voortgang, en wie draait er uiteindelijk op voor de meerkosten?
Risico’s zijn er ook m.b.t. de controle en handhaven. Wij willen niet in herhaling vallen maar wij krijgen nog wel eens de knip op de neus van de RvS. Inmiddels is er een nieuw handhavingsbeleid maar de vraag is of deze de toets der kritiek kan doorstaan. Het college heeft zelf het handhavingsbeleid aangepast en volgens ons is dit een taak en verantwoordelijkheid van de Raad.
Waar dit vaak om de hoek komt kijken is op Stille Wille. Stille Wille wordt voor een groot deel illegaal gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Terecht dat de “vaste” bewoners daar tegen in het verweer komen!
Omdat dit problematiek is die al heel lang speelt, en wij moeten voorkomen dat het recht van de sterkste daar gaat zege vieren, moet er snel iets gebeuren.
Is het niet mogelijk een onverwachte controle uit te voeren door politie, belastingdienst, brandweer en eventueel de douane, zodat het kaf van het koren gescheiden wordt en ook de onveiligheid wordt verbeterd?
We hebben ook de sluizen opengezet voor de huisvesting van arbeidsmigranten maar alleen daar waar het kan en dus de vergunning al is verleend
Wat ons betreft moeten deze arbeidsmigranten zich laten inschrijven bij de GBA want het zijn geen toeristen.
Niet om ze eventueel aan een uitkering te helpen maar wel om zicht te krijgen op de hoeveelheid en waar ze wonen.
Wij lopen ook niet over van enthousiasme als het gaat om de hoeveelheid aanbieders van huisvesting voor arbeidsmigranten welke zich in Peel en Maas willen vestigen. In onze ogen is het alleen maar een verdienmodel. Prima, maar zou het dan ook niet eerlijker zijn dat zij een doelbelasting betalen voor de jaarlijkse kosten van meer dan 2 ton voor de hoeveelheid werk die wij er sinds enige jaren mee hebben en wat alleen maar zal toenemen?
Wij hebben met de ruimere huisvesting ingestemd onder de voorwaarde dat wij inzicht zouden krijgen in de strafbare feiten van arbeidsmigranten. Dit n.a.v. een artikel in de media dat de helft van de politiecapaciteit Noord Limburg op gaat aan deze strafbare feiten. Dit rapport is ons al meerdere keren toegezegd en het lijkt nu dat dit deze maand zal worden gepresenteerd, al wordt er nu gesproken over een Veiligheidsbeeld terwijl er toch eerst duidelijk sprake was van een (intern) politie rapport waar d.m.v categorieĂ«n de feiten werden aangeduid. We zijn benieuwd maar hopen dat er geen zware strafbare feiten onder het kopje “overig” worden weggestopt.
Het verbaast ons wel dat op voorhand deze informatie niet openbaar is, dat roept juist vragen op terwijl transparantie van essentieel belang is!
Dat geldt trouwens ook voor hier in dit huis. Wij als Raad worden regelmatig bijgepraat over verschillende onderwerpen. Dit gebeurt buiten de openbaarheid, en daar worstelen wij mee. Als wij daar worden bijgepraat hoe moeilijk handhaven soms is, of hoe de situatie is met bv. het MVA in Maasbree n.a.v. het faillissement van Niens, dan weten wij niet in hoeverre wij dit weer in de openbaarheid kunnen of mogen bespreken. Over dit laatste gesproken.

Dat Niens met zijn holdings en b.v failliet is dat is heel jammer. Voor zowel de betrokkenen als ook de “achterblijvers”. Wij hopen ook voor de leefbaarheid van Maasbree dat er een goede invulling wordt gevonden.
Uit de openbare stukken bij de curator blijkt dat Peel een Maas een BBZ-lening van ruim €150000 heeft verstrekt aan de financiĂ«le holding Bruiz. Bruiz die ook weer onder andere holdings en b.v. ‘s van Niens hangt. Wij vragen ons af of dit conform de regeltjes is gegaan!
Of wij de €150.000 terug krijgen betwijfelen wij. Het feit dat wij bij het niet terugbetalen er “maar” een kwart op ons conto komt doet daar niets aan af.
Via de BBZ komen wij ook op de uitstroom uit de bijstand. Wij lezen dat er 37 personen zijn uitgestroomd naar betaald werk. Wil dat zeggen duurzaam? Niet dat ze na b.v. een jaar weer terug in de bijstand komen of uitstromen naar de NLW!
91 Personen zijn via een loonkostensubsidie aan het werk. Graag willen wij en dat hoeft niet nu, eens worden bijgepraat over het daadwerkelijk succes of dat dit ook niet een granieten bestand wordt, met andere woorden een surrogaat bijstand.
Dan de strategische aankopen. De krant schrijft dat u Club Palladio had willen kopen, dat lukte u niet. Nu bent u enthousiast over de aankoop van 2 naastgelegen panden.
Vergeleken met de Wozwaarde een “koopje”. Of dit daadwerkelijk een strategische aankoop is geweest zal in de toekomst blijken, rekening houdend met de consequenties van de voorwaarden die de verkopende partij heeft gesteld.
Via de strategische aankoop m.b.t. verkeersveiligheid komen wij bij de forse investeringen die wij in wegen gaan doen. Ons inziens vooral een schijnveiligheid. Iedereen heeft tegenwoordig blijkbaar verstand van wat veilig en niet veilig is. Wij houden ons liever bij de feiten van deskundigen en als iets dan daadwerkelijk onveilig is, laat dan ook de politie meer controleren en bij een tekort aan mensen, plaats dan camera’s.
Het gedrag van weggebruikers kun je volgens ons alleen maar beĂŻnvloeden via de portemonnee!
Over veiligheid gesproken; wij lezen dat zoals de Limburger schrijft de “politie-stal“ Noord Limburg wordt uitgemest.
Voorzitter, hoe heeft door de jaren heen zo een cultuur en problemen kunnen ontstaan zonder dat u als verantwoordelijke voor o.a. openbare orde en veiligheid daar notie van had?

Veiligheid, controle, handhaving, ondermijning, criminaliteit enz. heeft voor AndersNu de hoogste prioriteit. Als meer geld een oplossing is dan zijn wij bereid daar over te praten, maar eerst moet de “stal” wel schoon!
Via die verantwoordelijkheden komen wij bij bijna het laatste. De cultuur binnen ons huis.
In de afgelopen maanden zijn wij geconfronteerd met het feit dat wij als Raad niet waren geĂŻnformeerd over bv. financiĂ«le risico’s bij het raadsvoorstel Stille Wille. Pas toen de wethouder het vuur aan de schenen werd gelegd kwam hij schoorvoetend met informatie.
Informatie wat hij zei al eerder te hebben gegeven maar dat is pertinent onwaar! Ik blijf dan ook bij mijn uitspraak dat hij een politieke doodzonde heeft begaan.
Een motie van wantrouwen had ik klaar, maar de rest van de Raad tilt daar blijkbaar niet zo zwaar aan, van hen mag dat blijkbaar.
Lokaal Peel en Maas was wel enigszins kritisch maar doen niet aan gele en rode kaarten zoals werd gezegd. Dat is heel jammer want soms kun je er net als op het voetbalveld niet omheen.
Ook werden wij geconfronteerd met nog een duveltje uit een doosje van een forse tegenvaller van €250.000 die in rook was opgegaan om daarna nog maar eens 5 ton extra beschikbaar te stellen om het plan de Doelhof in Meijel weer op de rails te krijgen.
Welke wethouder was daar eerder verantwoordelijk voor en heeft dat wellicht te maken met het voorgaande onderwerp?
Als laatste het feit dat de PvdA moest dreigen met een Wob-verzoek over juridische informatie over de huishoudelijke hulp. Wij vragen ons wel eens af: Wie is hier de baas?
Misschien moeten wij nog een keer benadrukken dat de gemeenteraad uw opdrachtgever is en u verantwoording verschuldigd bent aan de Raad op de momenten dat de Raad dit wil en niet als het u past!
Voorzitter, wij zouden nog enkele a4tjes kunnen vullen, maar de tijd beperkt ons.
Toch willen wij nog de verblijfsbelasting noemen. Het aantal plaatsen x €1.00 x 365 x 0.8 (bezetting) moet volgens ons meer opbrengen dan de 3 ton van nu.
NLW ook de verantwoordelijkheid van onze eigen wethouder als bestuurder zal nog eens moeten worden besproken, nog maar niet te spreken over de wachtgeldverplichting die weer om de hoek komt kijken, iets wat ons in de afgelopen jaren al tonnen heeft gekost en ons een doorn in het oog is.
Als laatste de keuze voor Agora onderwijs, u bent daar niet voor maar los wat u van Agora vindt vinden wij de mogelijkheid van het kunnen kiezen belangrijker.

Voorzitter dank namens AndersNu aan de samenstellers, en de financieel specialisten!

———————————————

Het is inmiddels juli, de maand dat velen van u op vakantie gaan. Wij wensen u een mooie en plezierige zomer en vakantie toe! In de 3e week van augustus zijn we fysiek weer present. Tot die tijd altijd via o.a. fractieandersnu@gmail.com

Kadernota juli 2019

Voorzitter,

Voor ons ligt een luchtige kadernota, prima en zeker met dit weer. Alleen is de luchtigheid ook toegeslagen in de informatie.
Ik wil niet zeggen steek de bbq maar vast aan, maar het lijkt alsof dunner ook staat voor meer ruimte, maar dan bedoel ik ruimere kaders en dus meer ruimte voor u als college.
Soms hebben wij het gevoel van:  “geef ons de miljoenen maar dan bepalen wij wel hoe we het uitgeven”
Uiteraard is dit gechargeerd gezegd, maar het raakt wel de kern van een belangrijke taak van de raad als hoogste orgaan van een gemeente, en dat is zoals de gemeentewet schrijft controle van het college!
Dat kan alleen als wij alles kunnen weten, maar ook dat wij als eersten worden geïnformeerd voordat u de media bij-praat! 
Regelmatig komt het voor dat wij nieuws wat ons als raad aangaat in de media lezen, en dat moet andersom! Dus een tip voor de communicatie informeer altijd eerst de raad!
Terug naar de kaders: bijna een jaar geleden hebben wij de griffie gevraagd om een overzicht van alle zaken die wij aan u hebben gemandateerd en gedelegeerd.
Dat overzicht is er nog steeds niet. Dit is voor ons van essentieel belang. Want dan kunnen wij dat tegen het licht houden en kijken of het nog actueel is en goed functioneert. Want de raad blijft wettelijk verantwoordelijk voor zaken die u uitvoert
Over de raad van de toekomst gesproken, dat functioneert wat ons betreft nog niet optimaal.
Raadsleden worden vooraf over de onderwerpen apart voorgelicht.
Dan volgt de commissievergadering en wie zie je daar weer uitgebreid aan het woord….. ja, oud wethouders en (oud) raadsleden.
Kortom waarom niet de “echte” en alleen burgerraadsleden?
Wij hebben dat juist ingesteld om de burger  bij de politiek te betrekken.
Dat doen we dan wel op een rare manier. Uiteraard trekken wij ook zelf het boetekleed aan. Binnenkort vindt er een evaluatieplaats en dat is maar goed ook!
Om de echte burgerraadsleden te motiveren is ook een vergoeding van essentieel belang. Dus duidelijk communiceren en tijdig betalen!
Wij hebben de griffie een jaar geleden gevraagd om een overzicht van zaken waar het fractiegeld aan kan worden besteed, zodat wij niet bij ieder wisse- wasje de griffie hoeven te vragen wat wel en niet kan.
Sterker nog we hebben zelfs een voorbeeld aan de griffie gestuurd met hoe het eventueel zou kunnen.
Ook hebben wij gevraagd of wij deze zouden mogen aanwenden voor het boek van burgemeester Jos Hessels met de titel:
Raad zonder raadgevers.  Dat gaat o.a. over de instrumenten die de raad nodig heeft om hun taak beter uit te kunnen oefenen. In die 15 jaar dat het Dualisme zijn intrede deed is er bar weinig van terecht gekomen. De gemeentewet is verandert juist om de raad beter het college te laten controleren, maar helaas. De raad moet b.v. voldoende budget hebben om zelf zaken te laten controleren dus buiten de ambtelijke organisatie om. Zo hadden wij persoonlijk graag het SIF gebeuren willen laten onderzoeken, maar ook de perikelen rondom Maasland.
Veiligheid is ook een belangrijk item. We hebben gelezen dat er maar liefst 7 politiemedewerkers op non actief zijn gezet. Dat is zorgelijk. De andere partijen hebben daar al vragen over gesteld, dat doen wij niet over maar we zijn wel benieuwd naar de antwoorden en hopen dat dit soort zaken snel tot het verleden mogen gaan behoren.
De bijdrage Veiligheidsregio loopt enkel en alleen maar op. Wordt daar voldoende naar efficiëntie gekeken? Is het nodig dat er door b.v. de brandweer  wordt uitgerukt om een kerkklok op tijd te zitten, een eendje te redden, een kat uit de boom te halen en dat soort zaken? Wordt de rekening van dit soort zaken door ons betaald, of doorschoven naar de belanghebbende?
NLW wij hebben inmiddels de vragen gesteld, wat de consequenties van die ruzies in de top zijn. Wat betekent dit voor de medewerkers en voor ons als partner.
Woningbouw: Wij zijn voorstander van bouwen van woningen waar vraag naar is. Ook alle mogelijkheden aangrijpen om bestaande bouw geschikt te maken voor wonen. Afgelopen week zagen wij dat u vraagt om ideeën voor de voormalige school De Fontein in Helden. Wat ons betreft niet te lang wachten en een ontwikkelaar vinden die er woningbouw gaat plegen voor de verschillende doelgroepen. Wat ons betreft een prima locatie! Over locatie gesproken. Met gefronste wenkbrauwen kijken wij naar de huisvesting arbeidsmigranten. De grote hoeveelheden in Maasbree, Baarlo en binnenkort wellicht ook bij de Middenpeelweg.  Laten we wel zijn: het is een verdienmodel geworden. Waar kunnen we trouwens zien hoe hun maatschappelijke bijdrage eruit gaat zien? En hoe houden wij hun er aan?
Wij kunnen helaas niet helemaal zonder arbeidsmigranten maar geloof in het verleiden tot toekomstige inwoners van Peel en Maas hebben wij niet. Dat gaat ook nooit lukken op locaties ver van de bewoonde wereld.  Ze geven zelf ook aan dat de Engelse taal voldoende is voor hen en ze zoeken het liefst landgenoten op, dat is iets van alle tijden. Dus laten we aub geen tonnen steken in zaken die niet gaan werken. Zoals wij al eens eerder hebben genoemd is juist het niet hebben van voldoende woonruimte voor onze jongeren een vorm van anticonceptie. Als wij willen dat ons inwoneraantal minimaal het zelfde blijft maar liever nog gaat stijgen, zullen we voor woonruimte moeten zorgen!
Nog even terug naar de huisvesting arbeidsmigranten: Enkele weken geleden hebben wij vragen gesteld over de toeristenbelasting die betaald moet  worden via de huisvesters. Daar kregen wij geen inhoudelijk antwoord op. Ook niet of er gekeken wordt naar andere parken zodat je kunt vergelijken.
Wij vinden het van belang om te weten of iedereen aan zijn verplichtingen voldoet. Bij een 80% bezetting moet dat voor de Berckt en Breebronne samen al een slordige half miljoen per jaar zijn.
Graag in de toekomst wel een  financieel overzicht van wat de huisvesting arbeidsmigranten ons oplevert.  Dat brengt mij ook nog even bij Stille Wille. Enerzijds pompen wij geld in handhaving maar anderzijds hoor je geruchten van de mogelijkheid tot huisvesting arbeidsmigranten. Welke van de twee is juist?
In de afgelopen weken vroeg u €25000 extra om duurzaamheidsprojecten te ondersteunen, prima maar wel nadat die projecten ook financieel zijn onderbouwd met een redelijke kans van slagen.
Ook dienen zij vooral de samenwerking te zoeken met andere initiatiefnemers. Dat komt de duurzaamheid en de effectiviteit ten goede. Dus geen hobbyclubjes en meer sponsoren.
Ook wordt dan voorkomen dat wij partijen ondersteunen die niet altijd meer succesvol zijn. Ik doel daarbij op Gloei.
Voorzitter ik sluit bijna af, afgelopen vergadering zijn er zaken via een berap goedgekeurd. Ook zijn de financiële perikelen van  De Doelhof en het wachtgeld van oud bestuurders onder de loep genomen, maar wat ons ook erg bevreemd is het feit dat ondanks dat het huis van de gemeente pas 5 jaar in gebruik is er toch al aanpassingen moeten plaatsvinden i.v.m. De ARBO ?
Wat ons betreft voldoende leergeld betaald om ons  de rest van 2019 zonder onverwachtse kosten op te zadelen. Over leergeld gesproken, u was duidelijk over de extra Fte’s, die waren gekoppeld aan het beleid wat wij zelf goedkeuren. Wellicht is het een goed idee om in het vervolg bij voorstellen ook de personele consequenties te noemen. Dus wat binnen de organisatie kan en wat extra moet worden “ingekocht” Veel vragen hebben wij verder niet en mochten die er nog komen dan hebben wij nog andere momenten om die te stellen.
En of wij zoals u vraagt de door u gestelde kaders in gaan koppen, daar wachten wij nog even mee!
Dank aan de organisatie voor de 35 luchtige pagina’s.  
AndersNu 
4

Het is inmiddels december. De begroting 2019 is behandeld. De financiën zijn op orde, maar alertheid blijft geboden. Wij houden een vinger aan de pols. Binnenkort meer.
Volg ons via Twitter https://twitter.com/Anders_nu_nl of klik HIER
Voor dit moment wensen wij u mooie en “warme” feestdagen toe en zien elkaar weer in 2019!
Namens het team AndersNu.


De waarheid als een koe! Artikel in Hallo van Rob. Iets wat we allemaal in onze oren kunnen knopen!
Gemeenteraad
Regelmatig zit ik, zoals al vaker gemeld, bij de gemeenteraad. Ik weet hoe alles werkt en wat ik kan verwachten. Het valt me echter op dat er regelmatig zaken worden besproken waarvan ik denk dat die nou niet per se ‘gemeenteraadmateriaal’ zijn.
Ik doel op zaken als de te hoge stoeprand in Meijel, de drempel in Panningen die te veel trillingen veroorzaakt of de slaapplek van kermisexploitanten in Baarlo. Dat zijn dingen die gemeld moeten worden bij de gemeente en waar vervolgens actie op genomen wordt door ambtenaren. Officieel vragen stellen aan het College van B&W, waar vervolgens vaak in de gemeenteraad ook nog over gesproken wordt, is helemaal niet nodig.

Het komt op mij een beetje over alsof partijen maar wat graag willen laten zien dat ze naar de burgers luisteren. Punten scoren met vragen over zaken die persoonlijk aan het raadslid zijn gemeld. Heel goed dat raadsleden midden in de samenleving staan, maar dit soort zaken hoort niet in de raad thuis. Het is een taak voor ambtenaren. Straks moet de gemeenteraad nog debatteren of er nieuwe verkeersborden moeten komen op de Medeweg en of het gras op een braakliggend gemeenteterrein niet anderhalve centimeter korter gemaaid moet worden.

Er zijn belangrijkere zaken waar aan gewerkt dient te worden. Ik denk aan bijvoorbeeld het feit dat veel verenigingen te weinig vrijwilligers hebben. Of het feit dat gemeenschapshuizen en verenigingen geld vragen voor renovaties of nieuwbouw, terwijl fusies over een tijdje onvermijdbaar zijn. Of misschien de her­bestemming of nevenbestemming van kerken. Daar mag meer actie in ondernomen worden, voordat we straks achter de feiten aan lopen. Maar dat is slechts mijn mening. Als we de drempels en stoepranden maar achterwege laten.

Rob

Oktober 2018
Excuus, binnenkort wordt de website weer geactualiseerd. Er is voldoende gebeurd wat u heeft kunnen zien als u Twitter volgt ( https://twitter.com/Anders_nu_nl) Of klik HIER
Tot binnenkort en bedankt voor uw geduld!
28 maart afscheid van Jos, Marij en Edward. Morgen 29 maart de installatie van de nieuwe raad met Peter Craenmehr. Spannende tijden, wat zal de coalitie worden en wat dus ook de toekomstvisie voor de inwoners van Peel en Maas
Morgen meer!

22 maart. Even zonder woorden….

Vandaag 20 en morgen 21 maart “vervelen” wij u nog met onze oproep om te gaan stemmen.

22 maart melden wij ons weer met de uitslag en de verdere ontwikkelingen. Tot zover.
Nou ja, graag stemmen op 21 maart! Vriendelijke groet AndersNu

Nog opmerkingen of i.d. laat het ons weten via Twitter, Facebook of fractieandersnu@gmail.com
Vandaag 19 maart Adelbert Bosker aan het woord:

Adelbert Bosker de eeuwige (digitale) steun en toeverlaat van AndersNu! De luis in de pels van de fractie en zo nodig de waakhond voor de politiek, en dus voor u. Uitvoering na kaderstelling kan niet zonder een positief maar kritische en lokale controle! Dus AndersNu!

Vandaag 18 maart aan het woord:

Peter Craenmehr, fractievoorzitter van onze lokale partij AndersNu. Peter is sportief en weet als teamspeler precies wat lokaal nodig is! Bijvoorbeeld: communicatie en excellente dienstverlening van Peel en Maas. Daar schort het nog al eens aan, en is dus prioriteit nummer Ă©Ă©n! Op Peter en ons kunt u rekenen! Klik


Vandaag Edward aan het woord! Edward Wezenberg de specialist van AndersNu op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening en AVG. Edward zet zijn specialisme graag voor u in!

Vandaag onze “senior” Jos Wilms in de spotlights.


Boordevol dossierkennis en energie, die hij nog graag aan u en ons ( AndersNu.nl) ter beschikking stelt!


15 maart.
Vandaag Marij op SocialMedia: @Anders_nu_nl Niet alleen blaffen maar ook bijten in de kuiten van bestuurders als het nodig is. In de afgelopen jaren miljoenen “afgeschreven” En lastenverlichting, heeft u de post van BSGW al geopend/ #sterkte

Het is inmiddels 14 maart. Op dit moment proberen wij u ook te bereiken via posters, debatten, socialmedia etc. Dat is een “verplicht” onderdeel van het ieder 4 jaar terugkerend “evenement” Wij van AndersNu hopen dat u uw stem niet af laat hangen van het moment van de dag, en wie het grootste plakkaat van zich zelf kan laten zien
AndersNu heeft zich naast de rol van “waakhond” al meer dan 4 jaar altijd positief kritisch ingezet En ja, er kan veel verbeteren, maar dan moeten wij wel de kans krijgen en dat is 21 maart aan U!
Mogen wij op uw stem rekenen? Nog vragen of ideeën laat het weten. samen zijn wij Peel en Maas!

Even voorstellen, alvast een kleine kennismaking!

Vandaag 1 maart in Hallo:

Ondersteunt door Adelbert Bosker (5) Lijst 5 AndersNu

Dit artikel staan deze week in Hallo:

Ging het in de vorige Hallo over de miljarden van het Vaticaan die ingezet moeten worden voor het onderhouden van hun kerken in plaats van uw belastinggeld; willen wij het nu hebben over miljarden die de overheid jaarlijks verspilt.

Helaas is dit niet een “ver van uw bed show”, Peel en Maas kan er ook wat van!

In de afgelopen jaren zijn er miljoenen weggelekt door verkeerde beslissingen. Wij noemen het SIF, de Moennik, Maasland, verkoop van onroerende zaken w.o. Ă©Ă©n voor €1, en nu de voormalige burgemeesterswoning in Panningen!

Deze woning is in het bezit van de gemeente en vertegenwoordigt een waarde van €625000 Deze wordt gesloopt ter faveure van….helemaal niets! Het plan omgeving Huis van de Gemeente kan doorgaan mĂ©t behoud van deze woning en het kost u niets!

AndersNu is faliekant tegen maar een grote meerderheid van de raad is voor slopen. Pure kapitaalvernietiging en niet duurzaam! Onbegrijpelijk, en zoals Maxima zei “een beetje dom”

Wees zuinig met uw stem op 21 maart. Kijk wat partijen hebben gepresteerd in de afgelopen periode in plaats van mooie beloften voor de toekomst!

Uw ideeën en (positief) kritische geluiden, laat het horen/zien. Samen zijn wij Peel en Maas.

Zuinig zijn op uw stem, maar breng deze 21 maart alstublieft wel uit!

AndersNu

Nb. Bij het schrijven van van deze reactie is nog onbekend of Peel en Maas meedoet aan de Stemwijzer.

AndersNu heeft gekozen om dit niet te doen. Te kort tijd en jammer van uw belastinggeld!

Dit artikel staat a.s. woensdag in Hallo:
Lokale pareltjes

In Hallo van afgelopen week plaatsen wij een artikel ” Met de voeten in de lokale klei” inclusief een incomplete foto en dat maken wij nu goed. Afgelopen zaterdag trokken wij er op uit en maakte Fleur foto’s van AndersNu bij De Raay in Baarlo. Een van de bijzondere plekken van Peel en Maas. Zo hebben wij nog meer pareltjes. Pareltjes die wij moeten koesteren. Sommige partijen zijn van mening dat kerken ook onder deze noemer vallen. Dat kunnen wij heel goed begrijpen. Het verschil is dat die pareltjes u vragen om via belastinggeld hen te ondersteunen. Wij zijn van mening dat net als die andere pareltjes, zij zelf verantwoordelijk zijn voor onderhoud e.d. Zo blijft kerk en staat ook op dit punt gescheiden! 21 maart kunt u stemmen op dat andere lokale pareltje t.w. AndersNu, maak daar gebruik van alstublieft

LVK kaartjes zijn gewonnen door Nicky Vonken. Proficiat en veel plezier!!Win 2 last minute kaartjes voor het LVK in Kessel!!

Op 21 maart worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. AndersNu is een lokale partij van en voor iedereen in Peel en Maas. Niet iedere dag kan het feest zijn; er moeten keuzes worden gemaakt. Laat ons weten wat jij belangrijk vindt. Graag voor 25 januari naar fractieandersnu@gmail.com
Dan gaat jouw wens niet verloren en maak je bovendien kans op een mooi feestje. Uit de inzendingen wordt de winnaar gekozen. Doe je mee? LVK Kessel 2018

16 januari
De eerste raadsvergadering in de nieuwe bezetting. De 4 AndersNu raadsleden aan het woord en met onderbouwde argumenten.
Vrijheid van meningsuiting, dus niet gebukt gaan onder een juk. Prachtig om gade te slaan! Succes met het vervolg!

15 januari fotomoment Fleur (fotograaf) Jos, Marij Peter en Edward.

PERSBERICHT


Geachte bezoeker,
In verband met de verkiezingen van 21 maart a.s. is de website op dit moment niet compleet. Binnenkort zal deze weer optimaal functioneren. Met nieuwe gezichten en een verfrissende kijk op de toekomst!
Blijf ons volgen, ook op Twitter of klik HIER


Wij wensen u een voortreffelijk en gezond 2018 toe!
Zoals u weet staan de verkiezingen voor de deur. Voor u vooral belangrijk is niet de gelikte programma’s maar wat partijen in de afgelopen 4 jaar voor u hebben betekend, want praatjes vullen geen gaatjes! Voor actueel nieuws kijkt u op Twitter of klik HIER

Voor het ( aller) laatste nieuws:https://twitter.com/Anders_nu_nl of klik HIER
14 november Begroting 2018.

Voorzitter, Peel en Maas, 14 november 2017
“Koplopers”, “2017 topjaar voor de eikel” of toch “Peter Heesen voor President”
Wellicht een vreemd begin, waarover later meer.
Voorzitter wat ons betreft houden wij het kort.
In de kadernota hebben wij het een en ander al aangestipt, nu de kadernota in de begroting is verwerkt zullen wij het dus niet uit den treure blijven herhalen.
En ja, u kunt de conclusie trekken dat wij vanavond nog niet akkoord gaan. Er zullen eerst enkele zaken moeten worden veranderd en/of aangepast.
Even voor de nieuwe kijkers en luisteraars een korte terugblik:
Maasland, u weet er ligt een claim van ik meen 1.745 miljoen euro. Wij lezen dat er een gesprek is geweest in september jl. dus na de kadernota. Zoals inmiddels allen zullen weten was onze fractie geen voorstander van het peperdure verlaten van deze gemeenschappelijke regeling. Dit mega bedrag kan nooit terugverdiend worden door uitvoering in eigen beheer. Kunt u ons al iets meer vertellen over de voortgang en reĂ«le risico’s?
Over miljoenen gesproken, vorige maand hebben wij vragen gesteld over de 7 miljoen die Breebronne als schade van ons claimt. U gaf het sussende antwoord dat wij een planschadeovereenkomst hebben met Wayland Nova en dat wij dus geen enkel risico lopen.
Daar zoomen wij even op in: is het niet zo dat de gemeente in eerste instantie aangesproken wordt, en bij een “veroordeling” dit in eerste instantie moeten betalen? Bestaat dan de mogelijkheid dat Wayland Nova zo een bedrag niet kan betalen en failliet kan gaan, en wij alsnog met de gebakken peren van max 7 miljoen worden opgezadeld? Graag een onderbouwd antwoord, inclusief of ook de juridische en ambtelijke kosten zijn afgedekt.
De Raad van State eist van u een betere onderbouwing m.b.t. deze planschade en inkomensschade van Breebronne, en gaven u opdracht daar binnen 10 weken aan te voldoen. Deze week verloopt de termijn. Heeft u nu een wel een onderbouwd antwoord kunnen insturen? En kunnen wij daar inzage in krijgen?
Via termijnen belanden wij o.a. bij Stille Wille. Op terechte handhavingsverzoeken wordt door u geen juridisch besluiten genomen. U waarschuwt in plaats van optreden. U noemde dit klantvriendelijk maar is dat niet heel raar als je weet dat je dan door de Raad van State verplicht wordt om een besluit te nemen. En u dit vervolgens niet doet wordt veroordeeld tot de kosten. Volgens ons heeft u al meerdere keren dwangsommen moeten betalen. Dwangsommen die in de papieren lopen! 
De nu actuele vraag is: lopen er nog dwangsomzaken tegen Peel en Maas, en bent u van plan de jurisprudentie te volgen of blind die van uw eigen. Buy the way, op welke handhaving is die van u gebaseerd en wanneer vastgesteld door de gemeenteraad. Uiteraard hebben wij ook zelf Gegoogeld en krijgen bij nota integraal toezicht en handhavingsbeleid een Forbidden.

Forbidden is ook het huisvesten van arbeidsmigranten daar waar het niet is toegestaan. U geeft dat ook zelf toe. De RvS concludeert dat ook u: Ik citeer: Niet in geding is dat een aantal bewoners/eigenaren op Stille Wille handelt in strijd met het bestemmingsplan “( einde citaat)
En wat doen we er mee? Het voorstel is om €50.000, €65.000 en nog eens €25.000 uit te trekken voor handhaving en huisvesting arbeidsmigranten?
Waarom het laatste? Bent u van de pot gerukt? Dit geld is niet van u maar van de belastingbetalers. De markt is aan zet en dat moet u niet vreemd in de oren klinken.
De bedrijven hebben vacatures, die moeten worden ingevuld. Maar waarom niet uit onze eigen bestanden? De NVO-NCW vraagt u om niet een half miljoen mensen aan de kant te laten staan. Wij hebben niet onder en steen om te begrijpen dat de bijna een miljoen inactieven niet precies als een deksel op een potje passen, maar trek er wel aan, is ons advies.
Met een beetje beleid hoeft dan ook het woord “basisinkomen” niet meer haar kop op te steken. Ondanks dat wij in meerderheid besloten hebben om dit woord in het raadsvoorstel weg te laten, presteert u het toch om dit stiekem weer op papier te zitten.
Typisch een linkse streek. O ja wij hebben dit keer geen vragen aan wethouder Jansen omdat hij dat meestal als een podium ziet om zijn sociaal verhaal af te steken.
Alhoewel, vaak wordt er op de borst geklopt dat bij ons de uitstroom van de bijstand het hoogst is van Nederland. Navraag bij het CBS blijkt dat zij de informatie hoofdzakelijk van de gemeenten zelf krijgen.
Daar willen wij niet aan twijfelen maar zien wel een verwachte stijging van de WWB in 2018. Kortom blijf prikkelen, ook financieel. Laat werk lonen, niet door salarissen te verhogen maar de uitkeringen te bevriezen! U moet afblijven van inkomenspolitiek. Wij zijn beslist tegen het ophogen van kwijtschelding naar 125%, daarmee lost u namelijk het probleem niet op!
Ook wij zijn sociaal maar iets anders dan de wethouder. Trouwens niet alleen de wethouder. In veel raadsvoorstellen als het gaat om een maatschappelijke of zorg functie, dan worden de knieën slap en wordt zelfs illegaliteit beloond.
Binnenkort krijgen je dus aanvragen om ergens te starten op een plaats waar het niet mag onder het mom van maatschappelijk of zorg. Zo krijg je b.v. maatschappelijke aannemers, juweliers, cafés enz. Geef er maar een sociale of zorg slinger aan en het lukt!
Maar goed terug naar het onderwerp, de arbeidsmigranten en de huisvesting.
Voorbeelden genoeg daar waar het aan de laars werd gelapt. Wij proberen dit nu te kanaliseren,
Voor de duidelijkheid wij zijn tegen het bedrag van € 25000 voor onderzoek behoeften arbeidsmigranten. Wat ons betreft een omgekeerde wereld, Mocht daar een meerderheid voor zijn, dan houden wij dit niet tegen maar dan met de restrictie dat wij eerst dat onderzoek afwachten en dan pas het voorstel van de contactfunctionaris van € 65000 
Dit is voor onze fractie een absolute voorwaarde voor deze begroting.
De handhaving van € 50.000 kunnen wij als pro-handhavende partij moeilijk tegen zijn, maar als je leest dat dit per onderzoek ongeveer €5000 kost, dan vraag je je af. Zekere als je nu hoort dat er een nieuwe groep ontstaat en wel z.g. “buitenlandse recreanten”

Vraag is wilt u wel handhaven, of liever niet. Geeft u het bij voorbaat al op. Is het onderzoek bedoeld om illegale huisvesting te legaliseren omdat het opstellen van een bestemmingplan voor bv de Berckt tot problemen leidt. Praat ons a.u.b. bij als het u niet lukt. Wij hopen echt dat u uw belofte gestand doet en dat er dit jaar nog een bestemmingsplanwijziging voorligt. Hard optreden tegen illegale huisvesting, er is heel veel geld te verdienen dus de belangen zijn groot!
Geen gedoe meer met midstay. Dat is een mislukking. Wij zijn altijd voor een alternatief geweest en dat is geld in en pot doen door de huisvesters, dan zorgen wij voor de oplossing! Wanneer mogen wij van het college een voorstel verwachten? Nu verkeren wij in het luchtledige!
Als je het voorgaande leest dan ontkom je ook niet aan de vraag over ondermijning. Regelmatig lees je een Twitter bericht van de burgemeester over bijeenkomsten en aandacht voor ondermijning. Helemaal terecht en dit moet te vuur en te zwaard worden bestreden
Speelt dit in ook Peel en Maas. Zo ja wat kunt u ons vertellen; kruipt de onderwereld langzamerhand ook Peel en Maas binnen?
Wat ons ook opvalt, is dat er regelmatig maar een beperkte opening is van het Huis van de Gemeente. Heeft dit met Cyber of i.d te maken? Is het Huis van de Gemeente inclusief ambtenaren inmiddels AVG en Cyber proef?
Of wat is de oorzaak van dit regelmatig beperkt open kunnen zijn?
Nu we het over lekken hebben graag een antwoord op de vraag dat als een kern geld krijgt om iets moois te verwezenlijken met b.v. de fontein in Meijel, de belastingbetaler naast de investering jaarlijkse nog eens €9000 voor onderhoud moet bijdragen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?
De tijd is beperkt Daarom alleen de onderwerpen die nog hangen: SIF, Sociale Raad, Motorcross Meijel en shit, toch nog even de Tollenaar. De Bijbel spreekt daarover, Dat is de belastinginner, dit keer niet het BsgW maar wethouder Sanders. Meer een aalmoezenier, niet voor zieken en armen maar voor welgestelden.
Onroerende zaken worden voor een habbekrats verkocht of gratis van de hand gedaan: Voorbeelden o.a, SIF ( miljoen+) waarover in en later stadium meer; De Moennik, Voormalige gemeentehuis, Bibliotheek Panningen enz. Voor wat betreft dit laatste is het niet helemaal zeker. Alleen de sluitingstijd van inschrijving verkoop van minimaal €280.000 was 28 July. We zijn nu bijna 4 maanden verder maar het is wachten volgens de wethouder op een Bibop onderzoek. Wij zijn benieuwd. Raar is dat is tussentijd al wel de omroep deels is verhuisd naar de begane grond. Wie heeft daar dan mee ingestemd als de verkoop nog onzeker is?
Of ligt het toch iets anders?
Als laatste het voormalig gebouw Het Trefcentrum in Maasbree. Met nog een ( boek) waarde van bijna een half-miljoen wordt verkocht voor het symbolische bedrag van € 1! Daarnaast neemt Peel en Maas nog enkele tienduizenden euro’s voor haar rekening. En een raadgoedkeuring is schijnbaar niet nodig omdat het een onderdeel is van de deelprojecten centrumplan Maasbree, waar de raad van op de hoogte zou worden gehouden. Niet dus. Voor ons onbegrijpelijk dat de wethouder van Liberale huize zo met geld strooit en niet vanuit de markt denkt!
Als laatste willen wij inbrengen dat als er aan wegen wordt gesleuteld zoals b.v. het plan voor Meijel wat wordt genoemd, er direct wordt gekeken of er groot-onderhoud binnenkort aan de orde is. Zodat niet wegen achter elkaar hoeven worden opengebroken.
Wanneer substantiële bedragen voor onderhoud aan wegen noodzakelijk zijn willen wij dat graag middels separate voorstellen in de raad behandelen.
Kunt u ons dit toezeggen?
Voorzitter onze conclusie is: de begroting klopt maar met meer zakelijk handelen hadden wij veel meer geld overgehouden.
De verkiezingen werpen hopelijk een ander zicht op de verhoudingen in het college.
Dank voor de samenstellers, maar ook dank voor Peter Heesen die de afgelopen maanden heeft laten zien dat onderzoeksjournalistiek nog wel bestaat!
 
AndersNU

HALLO Peel en Maas 14 september 2017
VOOR NIETS GAAT DE ZON OP De verkiezingen staan weer voor de deur en dat is te merken ook. De politieke partijen komen weer uit het pluche om zichzelf te etaleren.
Maar goed, dat hoort bij de 4-jaarlijkse stoelendans in de gemeentepolitiek. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u niet direct een politieke functie ambieert. Politiek wordt vaak gezien als achterkamertjes waar zaken worden besloten, waarna tijdens de raadsvergaderingen voor de bĂŒhne nog een toneelstukje opgevoerd wordt. Dat is niet juist. Ongetwijfeld gebeurt het, maar velen zitten daar met een ideaal en hebben serieus oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. Ze willen dus iets betekenen voor de inwoners van Peel en Maas. Mensen die vrije tijd ‘opgeven’ om dat doel te verwezenlijken. Die mensen zijn uit het juiste hout gesneden, maar moeilijk te vinden. Bent u die ‘diehard’ (volhouder) en kunt u zich vinden in een partij die vindt dat de overheid dienstbaar moet zijn? Vindt u dat u best voor uzelf kunt denken en doen? Wilt u mensen in nood helpen, zodat zij weer snel op eigen benen kunnen staan en dus geen gepamper vanuit de overheid? Wilt u mensen prikkelen en motiveren om onafhankelijk te zijn? Dan zoeken wij u. Als u voldoet aan onder andere de bovenstaande eisen, dan is de 1.400 euro per maand die u als raadslid bruto ontvangt een redelijke vergoeding.

Fractie AndersNu

Artikel 38 vragen m.b.t. jodiumtabletten
Geachte heer Wilms, Op 8 augustus heeft het college van B&W artikel 38 vragen ontvangen betreffende de verspreiding van jodiumtabletten vooruitlopend op een eventueel stralingsincident. ln deze brief treft u de beantwoording aan van uw cursief weergegeven vragen. -1 Weliswaar is er eerder melding gedaan o.a. via de Veiligheidsregio, maar nu het concreet wordt is de vraag of dit op enigerlei wijze door u gecommuniceerd is met de inwoners van Peel en Maas. De regie op de predistributie van jodiumtabletten en de informatievoorziening aan de bevolking ligt bij het Ministerie van VWS. De twee Limburgse veiligheidsregio’s ondersteunen de communicatie van VWS. In het dossier Tihange/straling trekken de Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord samen op. Ook op het gebied van communicatie werken we samen, dit om eenduidig te communiceren en de boodschap te versterken. Peel en Maas volgt op dit gebied het ministerie van AIVS respectievelijk Veiligheidsregio Limburg Noord. De afspraak is dat de gemeente niet vooruitlopend op landelijke en regionale berichtgeving gaat communiceren. Beide Limburgseveiligheidsregio’s zien de distributie van jodiumtabletten als een goed moment om te communiceren over straling. Er wordt momenteel een regionaal risicocommunicatieplan opgesteld dat wordt uitgevoerd rondom de distributie van de jodiumtabletten. Zodra de risicocommunicatie-middelen beschikbaar zetten we deze in richting onze inwoners van Peel en Maas. 2-Zo niet, bent u dit van plan zodat er eerlijke en objectieve informatie wordt verstrekt m.b.t. de eventuele risico’s van een stralingsincident welke de regio Peel en Maas bereikt en het effect van het slikken van jodiumtabletten.Ja, wijgaan communiceren op basis van gemaakte afspraken ( zie onder 1) en daarbij gebruikmaken van de communicatiemiddelen die het Ministerie van MÂĄVS beschikbaar stelt aan de regio’sln definitieve vorm zijn deze pas een week voor de predistributie beschikbaar. Het betreft de volgende middelen:- Brochure- Advertentietekst- lnfographic- Q&A (werking, distributie, straling)- Foto’s
Aankondigings(pers)bericht VWS lnformatiefolder verloskundigen Overzicht van gemeenten waar de jodiumtabletten worden verspreid Op de website www.waaromkriiqikiodiumtabletten.nl staat alle reeds beschikbare informatie overde verspreiding van jodiumtabletten. VWS communiceert het Rijksinformatienummer 1400 waarinwoners telefonisch terecht kunnen met vragen over jodiumtabletten.Op 7 september 20’17 wordt een informatiebijeenkomst voor Limburgse gemeenteraadsleden,burgemeesters en portefeuillehouders gezondheid georganiseerd. Daarin zullen diverse sprekers u informeren over de risico’s van straling/de kerncentrale van Tihange en de voorbereiding op een stralings ongeval. Het ministerie van Volkshuisvesting Welzijn en Sport (VWS) zal uitleg geven over(de distributie van) jodiumtabletten. Tevens zal worden ingegaan op de risico’s van straling en de rol van de veiligheidsregio bij een stralingsongeval.Wij hopen u hiermee voldoende geĂŻnformeerd te hebben Met vriendelijke groet,burgemeester en wethouders van
Peel en Maas, gemeentesecretaris/directeur,L.P.H. Breukers G. Delissen-van Tongerlo
—————————————————

Na vele gebeurtenissen is het inmiddels tijd voor de kadernota. Onze reactie leest u hier. De lasten m.b.t. onroerende zaak belasting (OZB) en de toeristen/verblijfsbelasting laten voor 2018 geen verhoging zien. Dat is ook nergens voor nodig om deze te verhogen mits we UW geld niet aan onzinnige zaken uitgeven, en geloof mij dat gebeurt wel. Wees alert in het komende half jaar. De verkiezingen staan voor de deur en dan wordt sinterklaas met alle plezier uit de kast getrokken. Reken partijen af; niet op wat zij beloven maar wat zij de afgelopen 4 jaar daadwerkelijk voor u en de gemeenschap hebben betekend.Meer info, bel of mail. Nu volgt onze reactie op de kadernota, veel leesplezier:

Kadernota 11-07 2017

Laten we beginnen met een compliment. De begroting ziet er in grote lijnen prima uit. Er is zelfs ruimte voor lastenverlichting, althans minder verzwaring….. Voorgaande jaren had dit ook al gekund als wij iets anders met geld zouden hebben omgesprongen. De VVD komt nu met een prima voorstel als het gaat om de OZB en de toeristenbelasting, alleen de oorspronkelijke bedenker is AndersNu, ​die dat al bij de vaststelling van de begroting 2017 heeft voorgesteld,​maar ala een kniesoor die daar op let! ​Uiteraard zullen wij het amendement mede ondertekenen.
​Nu dan nog enkele op en aanmerkingen met bijbehorende vragen:
De eeuwige discussie over basisinkomen en experimenteren met de bijstand vindt niet alleen hier plaats maar gaat op Twitter verder. Het mensbeeld zou daar een heel ander vorm aannemen zeggen de voorstanders. Los van dat Jette Klijnsma het verbiedt, vinden wij het nutteloze discussie. Om een einde aan deze discussie te maken stellen wij voor om iedereen die v​óó​r het experiment is ​éé​n bijstandsgerechtigde adopteert. Bijstand is geen plicht dus hoeft dit dan niet uit de collectieve middelen te worden betaald en kan iedereen doen of laten wat hij/zij wil. Iedereen blij (toch?)
Uiteraard steunen wij ook geen voorstellen die inkomenspolitiek bedrijven!
Arbeidsmigranten “grote uitdagingen staan ons te wachten” volgens de wethouder, want hoe lossen wij dit probleem op. Helemaal niet, wij hebben geen probleem. Dat er grote horden uit alle windstreken hier naar toe komen heeft te maken met de vraag, de vrager heeft het rendement en dus ook de plicht om voor huisvesting te zorgen. Dat er ondernemers ook in Peel en Maas zijn die daar en graantje van mee willen pikken, is prima! Dat wij als overheid daar waar mogelijk moeten faciliteren is een overheidstaak, dus prima. Dat wij in een overeenkomst afspraken maken waar iedereen zich aan dient te houden is ook normaal. Als de ondernemer zich daar niet aan houdt hebben niet wij, maar de ondernemer een probleem en moet op de blaren zitten. Midstay, shortstay en woon-carriĂšreladder werkt niet zoals bedacht. Wij hebben al eerder ingebracht om een vast bedrag in een z.g. “midstay-pot” te doneren​,​ zodat wij zelf voor tijdelijke huisvesting voor woonurgenten kunnen zorgen. Dat “zelf” moet u lezen als opdracht geven aan, want zelf doen is niet ons ( overheid) sterke punt, waarover later meer. Dat plan van midstay-pot moet maar eens werkelijkheid worden. Zo draagt iedereen bij aan short, en midstay. Dit kun je op een bierviltje bedenken en regionaal aanpakken daar hebben wij echt niet nogmaals​ Frans​ Pollux voor nodig! Over hulp van buitenaf gesproken. Na tientallen jaren regeltjes voor recreatieparken te hebben ontzien wordt er nu pas doorgepakt. Jaren wordt het verslonsd met alle ellende van dien! Hoe denkt het college dit nu wel te gaan doen?​ Wanneer gaat het college over tot uitvoering van de raad om de 10% bijdrage van de huisvesters te innen​ En zijn wij zelf niet bij machte om dit varkentje te wassen of zijn wij ergens bang voor?​
En waarom gaan wij €50.000 3 jaar lang betalen voor controle werkzaamheden​​. Kunt u ons toezeggen dat die kosten worden verhaald op de overtreders. Deze mogen niet voor rekening komen van de inwoners van Peel en Maas.​
Wat heeft bij b.v. Stille Wille ons al gekost aan geld, ambtelijke uren en juridische bijstand? En wanneer is dit opgelost?
Die vraag stellen wij trouwens ook m.b.t. de Berckt. Ook daar een en al illegaliteit wat nu tijdelijk wordt gedoogd, maar waar is het bestemmingsplan om dit in goede banen te leiden zodat wij ook kunnen controleren en handhaven? Of blijven wij links en rechts maar gedogen omdat wij bang zijn en altijd maar kiezen voor een harmoniemodel? Nee toch want ook hier geldt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.​ Wanneer wordt het gewijzigde bestemmingsplan om dit in goede banen te leiden aan ons voorgelegd? ( hier dienen wij een motie voor in)
En ja dan komen wij toch nog even terug op deze arbeidsmigranten. Bijna een half miljoen mensen in de bijstand en een half miljoen in de WW Wat doen wij actief om deze mensen perspectief te geven op een baan. Waarom laten wij “onze “eigen mensen niet die kansen benutten en laten mensen uit allerlei werelddelen onze banen verdringen?​ ​
Dat is niet sociaal, dat is asociaal. Rotterdam heeft met een strenge aanpak succes geboekt, laten wij dit ook gaan doen i.p.v.​ ​ grijze wollen sokken te gaan breien. Wat denkt u van het mensbeeld wat de kinderen van hun ouders krijgen als zij niet werken? Dus echt werk maken van werk waar wij niet mee willen zeggen dat u ze allemaal ambtenaar en arbeidscoach moet maken;)
Vraag: In werk maken van werk ( januari 2017) heeft u het over 606 personen die gebruik moesten maken van de bijstand. Deze cijfers zien wij niet terug in de jaarrekening, of zien wij iets over het hoofd?
Over sociaal maar ook kosten gesproken; ik weet wij vallen in herhaling maar ook nu zien wij geld in een bodemloze put verdwijnen. Op een of andere manier willen wij graag opvallen, er bij horen​ een soort van windowdressing. Dus verzinnen wij iets wat aandacht krijgt. Qua marketing gezien prima, maar dat heeft een overheid niet nodig. Die moeten wij zo klein mogelijk houden en dat zijn uitvoerende taken verrichten zonder franje​.​ Want wees nu eerlijk het laatste onderzoek van de sociale raad was huisvesting, een onderwerp dat al lang en breed onze aandacht had, dus dubbelop. De uitkomst was dus ook niet verrassend maar wel duur!​ Geldverkwisting dus.​
Waar wij ook van in herhaling vallen is de koopmansgeest van Peel en Maas. Hoe vaak hebben wij niet gezegd om de verkoop van eigen onroerende zaken over te laten aan de professionele markt, en niet zelf te gaan hobbyen. Dus meer dan alleen de eigen website. Eindelijk staat nu de bibliotheek in Panningen wel op Funda, maar deze is dusdanig bezwaard met de verplichte verhuur voor 10 jaar aan omroep peel en maas voor rond de €422 ( exclusief BTW) in de maand, dat je het vanzelf incourant maakt. Met zo’n huurbedrag voor bijna 1000 m2 zou je misschien ook kunt spreken van een verkapte subsidie?
Sinds kort hebben wij een blik mogen werpen in de transacties. Dat had nogal wat voeten in de aarde. Overal staat een stempel geheim op en mogen beëdigde raadsleden het alleen onder toezicht inzien.
Dit betreft ook het miljoenen kostende SIF-dossier, het lukt ons maar niet om dit zonder toezicht in te zien. In dat dossier zitten gegevens die zeker tot meer vragen leiden, maar omdat dit deels geheim is wordt het ons moeilijk gemaakt hier mee naar buiten te treden.
Toch zal dit moeten gebeuren en wij bezinnen ons op vervolgstappen als de geheimhouding welke als en zwaard van Damocles ​zeker ​boven ​mijn hoofd ​hangt​,​ kan worden weggenomen. Er zou trouwens geen geheimhouding zitten op de transactie van het Trefcentrum in Maasbree, wethouder waar ligt deze ter inzage?
Voorzitter, wij willen ​e​indigen, maar niet zonder te noemen dat zaken soms laat worden opgepakt.
Denk daarbij aan de eerder genoemde zaken maar ook bestemmingplannen IV​-​bedrijven wat meer dan anderhalf jaar duurde.
Evaluatie huisvesting arbeidsmigranten wat een jaar later wordt opgepakt.
Maar ook de miskleun met Maasland wat de wethouder ook na zijn pensionering zal blijven achtervolgen.
Zelfsturing wat kraakt in zijn voegen en aandacht nodig heeft dat niet de haantjes de voorste onterecht worden beloond!
Het onsamenhangend beleid m.b.t. wat er wel en niet kan in een bestemmingsplan. Zoals de Fabriek, Braamhorst, de Beleaving e.d.
​Informatievoorziening wat vaak traag verloopt​
Kortom voldoende werk aan de winkel, en laat de verkiezingen deze niet frustreren. Want dat deze in aantocht zijn is duidelijk te merken. In de afgelopen uren kwamen er moties uit alle hoeken en gaten. Maar het gaat om een belang en dat is die van de inwoners van Peel en Maas​!
Met dank aan de samenstellers van deze kadernota.

AndersNu


Ja, onze Tineke. Tineke was op vele manieren betrokken bij AndersNu. Kritisch maar open voor compromissen. Onze fractievergaderingen gaan veelal gepaard met heftige maar inhoudelijke discussies. Met daarna een “proost” in Ă©Ă©n van de horecagelegenheden. Daarnaast schaterde Tineke soms van het lachen als er bijvoorbeeld “ondeugende” grapjes over en weer werden gemaakt. Kortom wij zullen Tineke op vele manieren als persoon maar ook haar politieke inbreng missen.
Sterkte voor familie en vrienden en een beetje voor ons zelf.

——————————————————————————————————07/03/2017 Bij de “Rijdende Rechter” werd een zaak behandeld m.b.t. auteursrecht.
Het is goed om je dan het volgende te realiseren
Afbeeldingen op deze website zijn van internet gedownload. Het gebruik van deze afbeeldingen is met de intentie gedaan geen inbreuk te maken op auteursrechten. Deze afbeeldingen zullen worden verwijderd. Omdat afbeeldingen uit het verleden niet exact terug zijn te halen, is het verzoek aan de auteur(s) om zich te melden zodat wij de afbeelding per direct kunnen verwijderen. Dit geldt ook voor onze andere communicatie kanalen zoals Twitter. Vanaf heden zullen wij nog beter ons best doen om alleen vrije/eigen afbeeldingen te gebruiken. Waarvan akte!!

Februari 2017
Onze bijdrage in Hallo 9-2-2017 door: Gemeenteraadsfractie AndersNu De raadsvergadering op dinsdag 31 januari had maar enkele punten ter besluitvorming, waaronder het wel of niet accorderen van een raadsvoorstel voor uitbreiding van drieduizend varkens bij een intensieve veehouderij aan de Peelweg in Meijel.
Hier moest na een jaar een knoop voor worden doorgehakt. De meerderheid van de raad, inclusief AndersNu, is tegen deze uitbreiding die ten koste kan gaan van bestaande tuinbouwbedrijven. AndersNu vindt dat het primaat tuinbouw is en er wel degelijk een onevenredige aantasting van woon- en leefkwaliteit en milieu plaatsvindt. Wethouder Janssen die het voorstel met erg veel verve verdedigde, beloofde dat hij, als de aanvrager de Raad van State om een oordeel vraagt, met dezelfde energie de gemeenteraad zal vertegenwoordigen. Waarvan akte.

Het volgende punt waren de extra middelen voor de Piushallen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad 1,5 miljoen euro krediet gegeven voor het ­aanpassen en moderniseren van de sporthallen. Nu bleek dat dit was overschreden met maar liefst 288.000 euro. Eerder spraken wij al van het mes op de keel. Dat hebben wij nu herhaald met de toevoeging van een gele kaart voor wethouder Van Kessel. Een kaart die in het bedrijfsleven een rode zou zijn geweest met consequenties.

De meeste partijen zoomden nu in op fouten van de stichting en dat is deels terecht, maar wie heeft het krediet gegeven en wie hoort daar op toe te zien? Juist, de portefeuillehouder. Je kunt je wel verschuilen achter wat formeel is en moet, maar het zo uit de hand laten lopen zonder toezicht van de ambtelijke organisatie, lees ­wethouder, is niet te verdedigen.

Van Kessel zei nog iets over de vele successen van zelfsturing. Waarschijnlijk is hij vergeten dat bij de vele zelf­sturingprojecten tijdens of na afronding nog geld bij moest. Dat was het geval bij projecten in onder andere Kessel, Grashoek en bij het centrumplan Maasbree.

Er zal nog een onderzoek plaatsvinden naar hoe het Ă©Ă©n en ander heeft kunnen gebeuren. Of dit zin heeft, zal uit de opdracht en de uitkomst moeten blijken. Wat ons betreft zou het SIF daar eerder voor in aanmerking moeten komen. Velen spraken weer van een leermoment. Volgens ons het meest gebruikte excuus bij de overheid om falen te maskeren!

Gemeenteraadsfractie
AndersNu

17 januari 2017. Jos heeft de (slachtoffer)verklaring voorgelezen. De burgemeester antwoordde kort en nam niet de moeite haar voorzittershamer tijdelijk af te staan. Dat is wel gebruikelijk als je respect hebt voor de raad. Na het afleggen van de verklaring hebben wij om een korte schorsing gevraagd. U begrijpt dat wij tijdens dat moment een aantal mogelijkheden de revue hebben laten passeren. Maar hebben het voor dit moment bij de verklaring gelaten.
ongeschikt
Nu volgt de verklaring. Indien u vragen hebt stel deze gerust!

Verklaring tijdens openbare raadsvergadering van 17 jan. 2017 n.a.v. sepot aangifte.

Voorzitter, Collega raadsleden en aanwezigen.
Er is mij veel negatieve publiciteit ten deel gevallen n.a.v. een persbericht van 13 sept. van de burgemeester waarin zij de wereld meldt dat een raadslid vertrouwelijke informatie naar de pers heeft gelekt.
Dit notabene de dag nadat ik haar heb verteld dat ik in het bezit was van een mail bevestiging van wethouder Sanders dat de informatie volledig openbaar was. De betreffende mail heeft zij mij zelf middels de griffier nog toegestuurd. Het was uiteindelijk dezelfde mail die voor het Openbaar Ministerie aanleiding voor seponering was.
Ik was verbijsterd over de gretigheid waarmee zij het persbericht de wereld instuurde.
Zoals ook tijdens de raadsvergadering van 13 sept. in deze raad verklaard was ik overtuigd van het feit dat ik helemaal niets onwettigs had gedaan en ik derhalve het resultaat van het onderzoek vol vertrouwen tegemoet zag.
Ondanks het feit dat mij tijdens het onderzoek is gebleken dat alles uit de kast is gehaald mij te beschadigen ontving ik uiteindelijk op 3 jan. een brief van het Openbaar Ministerie waaruit ik nu een gedeelte citeer.
“Aangezien niet gebleken is dat de informatie conform art. 25 van de Gemeentewet was aangeduid als “geheim “ en u in uw standpunt ten aanzien de openbaarheid niet bent gecorrigeerd door de wethouder , is er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs om te komen tot een succesvolle vervolging ter zake overtreding van artikel 272 van het wetboek van Strafrecht. De strafzaak wordt derhalve geseponeerd.” Einde citaat.
Het moge duidelijk zijn dat ik door deze uitspraak , eufemistisch uitgedrukt, zeer opgelucht was.
Eind goed al goed is men geneigd te zeggen.
Het tegendeel is waar. De psychologische en emotionele impact van dit gebeuren is enorm.
Juist mijn persoon, die al 33 jaar in de politiek werkzaam is op basis van normen en waarden en vooral van transparantie en rechtvaardigheid , moest 4 maanden als crimineel door het leven. Er werden vingerafdrukken genomen en foto’s gemaakt. Er zijn mensen die voor minder volledig onderdoor zijn gegaan.
De rol van burgemeester Delissen vind ik zeer laakbaar. Als zij de moeite had genomen de zaak , ook samen met mij van tevoren te onderzoeken had zij niet anders dan tot de conclusie moeten komen dat van aangifte geen sprake kon zijn. Dat is immers op basis van dezelfde informatie uiteindelijk ook de conclusie van het Openbaar Ministerie . Dat zij blijft zeggen “Ik kon niet anders “is grote kul. Zij zelf en niemand anders is verantwoordelijk voor die beslissing.
Zij was er de oorzaak van dat ik vanaf dat moment als paria door het politieke leven ging.
Omdat ik verstoken bleef van enige informatie over de voortgang heb ik haar op 11 okt. nogmaals een kopie van de aangifte gevraagd. Ik wilde natuurlijk ook graag weten hoe de aanklacht precies was neergeschreven. Zij was niet wettelijk verplicht mij die te geven , maar op basis van fatsoensnormen had dat zonder meer gekund, nee zelfs gemoeten . Die kopie heeft zij niet gegeven . Pas bij de uitnodiging voor een verhoor kreeg ik op het politiebureau te horen hoe de aanklacht luidde. Twee maanden later !
Voor informatienavraag bij Justitie vroeg men steeds naar het referentienummer van het proces verbaal . Tot twee keer toe heb ik dat per mail aan de burgemeester gevraagd. Zij heeft mij beide malen niet geantwoord. In plaats daarvan kreeg ik een telefoontje van een agent van de eenheid Horst die navraag zou doen. Na het tweede mailtje vertelde die agent mij , op verzoek van de burgemeester, haar niet meer met die vraag lastig te vallen.
Die hele aangifte affaire heeft onnodig veel geld , tijd en negatieve energie gekost. Veel mensen zijn gehoord.

Nadat de uitspraak binnen was had ik verwacht dat de burgemeester met dezelfde gretigheid een persbericht de deur had doen uitgaan met daarin vermelding van het goede bericht , vergezeld van haar excuses.
Helaas was dat ook niet het geval. Integendeel, in haar reactie naar de pers zei ze niet te weten aan wie en waarvoor zij dat zou moeten doen. Bovendien kreeg ik pas vorige week donderdag een uitnodiging per mail om samen een kopje koffie te gaan drinken.

Ook de drie coalitie fractievoorzitters die destijds in het openbaar uitspraken de burgemeester te steunen huldigen zich , op een na , in stilzwijgen.
Voorzitter, omdat tegen de Algemene wet Bestuursrecht geen beroep mogelijk is zal ik op advies van mijn advocaat bij het college van B & W een klacht indienen wegens onzorgvuldig en lichtvaardig handelen.
Deze zal ik vergezeld doen gaan van een officieel verzoek tot volledige rehabilitatie .
Tenslotte voorzitter, deze zaak heeft mij vele slapeloze nachten bezorgd. Mijn naam is beschadigd . Mensen geloven immers wat ze willen geloven.
Laat hier een les uit getrokken worden want dit gun ik niemand.
Jos Wilms

—————————
4 januari het verlossende bericht dat het openbaar ministerie geen zaak ziet in de aanklacht van Wilma Delissen (burgemeester) tegen Jos m.b.t. vermeend lekken van informatie. Iets wat vanaf het begin al duidelijk was dat dit niet het geval was. Bij het SIF zijn grove fouten gemaakt die de inwoners van Peel en Maas miljoenen gaan kosten. Wij beraden ons op maatregelen tegen deze onterechte aantijging van Delissen. Haar woorden : “ik kon niet anders” klinken het hardst in holle vaten!
Wat schreef Bart Ebisch over deze zaak vandaag op zijn Facebook:
bart-foto
SIF-gate: arrogante
burgemeester
verdient oorvijg
Door Bart Ebisch
PEEL EN MAAS – Burgemeester Wilma Delissen van Peel en Maas stelt zich arrogant op in SIF-gate. Ze verdient een oorvijg.
Het is inmiddels vier maanden geleden. Jos Wilms (AndersNU) biecht tijdens een besloten vergadering op dat hij per ongeluk een document over het project SIF heeft gemaild naar 1Lokaal. Het weekblad grijpt de informatie aan voor een publicatie over bestuurlijk falen. Wethouder Paul Sanders (VVD) zegt tijdens de vergadering niet te hoeven weten wie het lek was. Blij is hij niet met de publicatie, voegt hij eraan toe. Wilms, bijna zijn halve leven al gemeenteraadslid, voelt zich geroepen om het boetekleed aan te trekken.
Zand erover
Zand erover, zou je denken. Daar denkt Burg Delissen anders over. Ze stapt naar de politie met de beschuldiging dat Jos Wilms geheime informatie openbaar heeft gemaakt. Terwijl ze op dat moment allang weet dat de gewraakte informatie over de SIF niet geheim is. Want dat heeft wethouder Sanders eerder zelf schriftelijk geantwoord op schriftelijke vragen van raadslid Wilms. De wethouder zegt dat ook tijdens de besloten vergadering. Hij is niet blij met de onbezonnen actie van het raadslid, maar de informatie is niet geheim.
Barbertje moet hangen
De coalitiepartijen PvdA/Groen Links en Lokaal Peel en Maas laten Wilms in het openbaar vallen als een baksteen. Ze nemen het op voor de burgemeester, terwijl het raadslid de eerlijke papieren heeft. Het immer kritische oppositieraadslid concludeert daaruit dat barbertje moet hangen. Dat de burgemeester zich voor dit gemene politieke spelletje laat gebruiken, aldus Wilms, doet hem pijn.
Hij vraagt geregeld naar de stand van zaken tijdens het vier maanden durende onderzoek door Justitie. “We zijn ermee bezig”, krijgt hij telkens te horen. Er volgt een verhoor, inclusief het afnemen van vingerafdrukken. Wethouder Sanders wordt ook verhoord. “Zo’n onderzoek moet zorgvuldig gebeuren”, verklaart een woordvoerder van Justitie in Maastricht.
Gebrek aan bewijs
De uitslag is niet verrassend. Justitie seponeert de zaak, wegens gebrek aan bewijs. De mening van wethouder Sanders dat de informatie niet geheim was, speelt daarbij een cruciale rol, oordeelt officier van justitie Eveline Heldens. Ze geeft daarmee in feite burgemeester Delissen een veeg uit de pan. De informatie over de SIF bereikte Wilms via een besloten informatiesysteem voor raadsleden. En is dus geheim, oordeelde Delissen. Niet waar, concludeert de officier van justitie: “Niet gebleken is dat de informatie conform de Gemeentewet was aangeduid als geheim.”
Arrogant
De burgemeester heeft over SIF-gate altijd gezwegen, om het onderzoek niet te verstoren. Binnenkort zal ze alsnog tekst en uitleg moeten geven aan de raad. Ze wist goed dat de informatie over de SIF niet geheim was, maar stapte toch naar de politie. Waarom? Is ze onder druk gezet? Moest barbertje inderdaad hangen?
In plaats van het boetekleed aan te trekken, stelt burgemeester Delissen zich arrogant op. Op de vraag of ze haar excuses gaat aanbieden, zegt ze vandaag in De Limburger: “Ik zou niet weten aan wie en waarom.” Wellicht dat ze er binnenkort toe wordt gedwongen. Wilms kennende laat hij het hier niet bij zitten. Hij gaat voor rehabilitatie. De burgemeester kan zich de borst nat maken. Ze verdient een fikse oorvijg.
oorvijg
———————
2017
Mooie dagen en een voorspoedig 2017!
——————–
Sinterklaas? Dacht het niet! Gegevens meer gemeenten in gestolen laptop!
venray-pg
Vandaag, 5 december 2016 12:18
ZUTPHEN/VENRAY – UPDATE 15.07 uur – Gegevens van inwoners van zeker acht Limburgse gemeenten en die van Zutphen en Noordenveld liggen mogelijk op straat. Ze staan vermoedelijk op een vorige week woensdag gestolen laptop. De laptop is van een medewerker van een bedrijf dat voor gemeenten de onroerendezaakbelasting regelt. Op het apparaat staan namen, adressen, geboortedata, burgerservicenummers en bedrijfsgegevens. Met een burgerservicenummer en persoonsgegevens kan iemand bijvoorbeeld ten onrechte toeslagen aanvragen.
In Limburg gaat het om Venray, Beek, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roermond, Stein en Venlo, meldde maandag het bureau Belastingsamenwerkingen Gemeenten en Waterschappen Limburg in Roermond.
De eigenaar van de laptop kan niet garanderen dat alle lijsten met gegevens zijn gewist. Omdat het bedrijf voor meer gemeenten werkt, zijn mogelijk nog meer plaatsen getroffen, aldus de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). De dienst en de gemeenten willen niet zeggen om welk bedrijf het gaat of wat dat bedrijf precies voor gemeenten doet.
Volgens de Drentse gemeente Noordenveld heeft het bedrijf toegegeven dat de beveiliging van de gegevens op de laptop niet optimaal was. Na de diefstal hebben specialisten onderzocht wat er precies op de computer stond, maar dat had geen resultaat.
De gemeenten hebben een speciaal telefoonnummer geopend voor mensen met vragen over de gegevensdiefstal. Er is aangifte gedaan bij de politie en de Autoriteit Persoonsgegevens. Zutphen werkt sinds dit jaar niet meer met het betrokken bedrijf en is in verlegenheid gebracht dat persoonsgegevens op een laptop van dat bedrijf zijn achtergebleven.
Het Limburgse BsGW werkt sinds 2014 niet meer met het bedrijf. Mensen die denken getroffen te zijn door het datalek kunnen met het bureau contact opnemen.

16-11 Geachte lezer, onderstaand vindt u onze reactie op de begroting. Wij zijn als enige niet akkoord gegaan. Veel borstklopperij door de coalitie, maar een lastenverlichting m.b.t. de OZB zit er begrotingstechnisch wel in, maar ons voorstel om dit in harde munt concreet te maken voor u werd niet gehonoreerd!
Ook wilden wij uitleg over de € 800.000 die het SIF heeft gekregen bij aanvang, en nu verdwenen is. Ongelofelijk, maar alle partijen met uitzondering van Ton Hanssen, vinden een onderzoek niet nodig. Die zien het als een ondernemersrisico! Te idioot voor woorden. Een overheid mist die competenties en moet zich alleen bezig houden met taken die wettelijk aan hen zijn opgedragen.
blabla
Voorbeelden te over. Een aantal is te lezen in onze reactie op de begroting. Zie onder. Mochten er lezers zijn die meer weten m.b.t. de opkomst en ondergang van het SIF, laat het weten. Wij lopen als controlerend orgaan tegen allerlei geheimhoudingen aan. Veel leesplezier;)

Beschouwing Fractie “AndersNu” Begroting 2017

Voorzitter, en alle aanwezigen.

Investeren in een (duurzame ) toekomst voor Peel en Maas.
Enkele weken geleden kregen wij van de griffier het verzoek om voor de weekkrant Hallo Peel en Maas, snel en vooral een positief stukje te schrijven over de begroting: Zo van: “buikriem aanhalen is voorbij, duurzaam investeren enz. “ Het zou fijn zijn was het verzoek, om een goede boodschap aan de inwoners te vertellen. Zo dacht ook het college.
Excuus, maar dat doen wij dus niet. Wij laten ons niet dwingen om de inwoners van Peel en Maas voor de gek te houden. Het klopt, de begroting geeft ruimte, maar niet door het harde intelligente werk van dit college. Dit is niet meer dan vooral politiek geluk hebben. Geluk met het systeem van de rijksoverheid, trap op trap af, maar vooral met het feit dat er in 2017 Tweede Kamer verkiezingen zijn. Bovendien is 2017 het laatste volle begrotingsjaar van deze coalitie. Met zo’n positief verhaal zou je mogen verwachten dat de OZB betaler navenant zou mee profiteren. Maar nee hoor, dat nu weer niet! Nee, die mogen toch weer structureel meer gaan betalen. Dan is het voor ons niet meer en minder dan een worst voorhouden.
Voorzitter, tijdens de behandeling van de kadernota hebben wij al ons beklag gedaan over de informatievoorziening, die niet loopt zoals het zou moeten. Teveel zaken worden vaak ten onrechte als vertrouwelijk of geheim behandeld. Waar dit toe kan leiden heb ik onlangs aan den lijve ervaren. Het gebeurt zelfs zo krampachtig dat een z.g. ambtelijke notitie waar met potlood “vertrouwelijk “ op staat gekrabbeld, die door de wethouder schriftelijk ervan afgehaald is, voor de voorzitter van deze raad aanleiding was om een aanklacht bij justitie te deponeren wegens lekken naar de pers. Dat deze aanklacht de openlijke steun kreeg van de fractievoorzitters van de coalitie levert het bewijs dat dit doodeenvoudig een politieke afrekening is. Onze fractie is de enige partij in deze raad die echt oppositie voert. Dit doen wij altijd kritisch maar stevig onderbouwd op basis van inhoud. Als er complimenten uitgedeeld moeten worden doen wij dat ook. Dit is doodeenvoudig onze taak als gekozen volksvertegenwoordiger.
Wij hebben eens teruggekeken naar een aantal raadsbesluiten die in 2016 door deze raad zijn genomen en waarvan wij geen voorstander waren:
Garantstelling voor 1.165.000 Euro voor particulier eigenaar van “de Heuf “. Samen met collega Craenmehr waren en zijn wij van mening dat wij de taak van de Rabobank niet moeten overnemen.
Een meerderheid heeft ingestemd met het groepsgoederenvervoer Omnibuzz onder strikte voorwaarden die niet ingevuld konden worden, en derhalve toch terug zouden moeten komen in de raad. De voorwaarden zijn niet ingevuld. De wethouder heeft toch het contract getekend en de raad staat noodgedwongen aan de zijlijn. Wij voorspellen dat deze belangrijke voorziening nog vaak op de financiële agenda zal komen te staan.


In maart is een krediet van 1.550.000 Euro gevoteerd voor renovatie Piushallen. Wij hadden destijds onze bedenkingen en naar aanleiding van recente informatie van het college, niet ten onrechte. Kunt u inmiddels meer duidelijkheid verschaffen? Of krijgen wij die op 10 december ter plaatse?
In mei heeft de raad besloten camping “de Heldense Bossen“ niet in de verkoop te zetten. Dit met de wetenschap dat substantiĂ«le investeringen om in de markt te blijven noodzakelijk zijn. Waar vinden wij die reservering daarvoor terug in de begroting?
In juli hebben wij het bestemmingsplan woningbouw Hart voor Maasbree vastgesteld. Dit o.a. omdat er weer minder woningen gerealiseerd kunnen worden. De oorspronkelijk geraamde grondopbrengst was een must voor dekking van het totale plan. Hoe ziet het financiĂ«le plaatje van dit mega project er inmiddels uit? Is het juist dat de twee kavels aan de Kemp onverkoopbaar zijn door een ondergrondse waterbuffer of zijn dat kletspraatjes? In de kantlijn van dit onderwerp. Wordt de toezegging van de wethouder dat het kunstwerk “de waterpomp“ weer teruggeplaatst wordt ook waargemaakt?
Op basis van de buitenproportionele uittreedkosten waren wij geen voorstander van het beĂ«indigen van de gemeenschappelijke regeling Maasland. Het moge duidelijk zijn dat wij hier nog steeds zo over denken. De vertrouwelijke kostenvergelijking die ons vorige week werd gepresenteerd was voor ons te summier, te doorzichtig en allerminst overtuigend. Dit was voor ons een duidelijk geval van “jumping to conclusions“ oftewel naar de uitkomst toerekenen. De gegevens waren wederom vertrouwelijk, dus moesten braaf weer worden ingeleverd.
Ook al zou Peel en Maas de rechtszaak winnen en de uittreedkosten kunnen beperken tot een miljoen, dan toch blijft de terugverdien tijd economisch gezien gewoon te lang. Ons standpunt is helder. Wij blijven gewoon lid van de Gemeenschappelijke regeling voor Meijel, Kessel en Kessel Eik. Van de egalisatiereserve die is betaald door de inwoners zou dan een half miljoen kunnen worden teruggegeven. Dat is geen lastenverlichting, maar gewoon teveel betaalde kosten teruggeven. We wachten in deze op het collegevoorstel. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.
Ook zoiets als Sociale Raad. Het werkt niet, kost veel geld, maar nee gewoon doorzetten omdat dit een hobby van de wethouder is. De amendering van het raadsbesluit was helder. Er zouden twee sessies plaats vinden. Daarna op basis van evaluatie beslissen of dit project moet doorgaan. Toch wordt inmiddels de derde sessie voorbereid en de raad heeft nog steeds geen evaluatie gezien. Wanneer wordt het evaluatie resultaat met de raad gedeeld? Voor onze fractie blijft dit gewoonweg geldverkwisting.
Ook de verkoop van gemeentelijk onroerend goed blijft ons een doorn in het oog. Er wordt nog steeds niet zakelijk, lees ondernemend gedacht. Panden staan alleen op de website. Wij verwachten daar geen potentiële kopers. Daar zult u toch echt mee de markt op moeten. Dat is geen werk voor ambtenaren maar voor de professionals. Dat geldt ook voor leeg komende panden. Voor het VMBO gebouw in Panningen wordt een nieuwe bestemming gezocht. In plaats van verkopen voor de maximale prijs zal het straks wel weer voor een habbekrats weggaan met mogelijk een jaarlijkse subsidie. Wij lijken gekke Henkie wel.

Wij willen het vandaag macro houden, maar als u iets micro wil dan noemen wij toch het SIF gebouw. Daar struikelden in 2014 alle politieke partijen over elkaar wie de meeste superlatieven kon laten horen over de nieuwe bestemming, met alleen maar kansen voor duurzaamheid en werkgelegenheid van maar liefst 65 Fte. Koude kermis voorzitter. Niets meer en niets minder.
De vele tonnen verlies vliegen ons om de oren en zijn weggemoffeld via een Berap. Wij vinden dit een schande! Zo ga je als overheid niet om met geld van de belastingbetaler!
Het overzicht Onroerend Goed mogen wij slechts onder toeziend oog van de griffier inzien. Voorzitter, wanneer mogen wij van het college een totaal plan, incl. het pand Gourmet, dat destijds voor veel teveel geld is gekocht van u ontvangen?
Voorzitter, het woningbouw programma is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Wij hebben structureel een nijpend tekort aan woningen in het lagere huur- of koopsegment. Minister Plasterk dreigt onze gemeente met maatregelen omdat wij niet voldoen aan onze huisvestingsplicht voor statushouders. In dit kader hebben wij enkele vragen.
Waarom houdt u “Breebronne “niet aan afronding van de verplichting van hun bijdrage aan deze problematiek?

Waarom houdt u de projectontwikkelaar die “de Moennik “ kocht niet aan hun notarieel overeengekomen verplichting om 12 woningen in dat segment te bouwen? Daarop was de substantieel lagere verkoopprijs immers gebaseerd.
Welke concrete afspraken zijn in deze gemaakt met Wonen Limburg?
Tenslotte komen wij bij het financiële deel van deze begroting.
In 2014 werd het CDA vervangen door Lokaal Peel en Maas als nieuwe coalitiepartij. In de 2 œ jaar is het dit college gelukt de jarenlang constante reservepositie van 70 miljoen terug te brengen naar minder dan 50 miljoen incl. alle doelreserveringen. Alle zeilen moeten nu worden bijgezet om verdere daling tegen te gaan. Met hulp van Den Haag ziet de meerjarenbegroting er redelijk uit, met pas wat ruimere overschotten vanaf 2018. Verder weg dus.
Zoals ook bij de kadernota gesteld is onze fractie het niet eens met de OZB verhoging van 2 1/2 %
De stelling dat de inwoners er nauwelijks op achteruit gaan snijdt geen hout. De verlaging van 5 euro voor afvalstoffenheffing is een sigaar uit eigen doos. Daar hebben ze gewoon recht op. De verhoging van de rioolheffing van 2 % excl. inflatiecorrectie wordt gemakshalve maar buiten beschouwing gelaten.
Evenals de VVD en het CDA dat gesteld hebben tijdens de kadernota, zullen wij de grote uitgaven voor herinrichting van 3 straten voor in totaal 2,8 miljoen middels deze begroting niet goedkeuren.
Echt nieuws heeft u niet te melden. In hoofdzaak uitvoeren van in gang gezette plannen. Voorzitter, laten wij eens neerdalen en met de voeten op de grond blijven staan. Eerst het werk goed doen en dan pas beginnen aan iets nieuws om haantje de voorste te zijn. Pilots noemen we dat in Peel en Maas.


Veel vertrouwen hebben wij niet, zoals u hebt kunnen horen. Is er dan niets positiefs te melden? Zeker wel. Na jarenlang actie voeren kwam in Maasbree eindelijk een Openbare School van de grond. Alleen betreuren wij het dat daarvoor nu een extra investering in een noodlokaal nodig was terwijl net een nieuw schoolgebouw geopend was. Integratie in Ă©Ă©n gebouw was vanaf den beginne ons doel. Rest nog te vermelden dat dit een project van de hele raad was en niet alleen van de drie coalitiepartijen, zoals door hen meermaals in de media vermeld.
Ook positief is het feit dat het bestemmingsplan ‘Stille Wille “ eindelijk definitief is. Dit los van het feit of iedereen daarmee tevreden is. Er is nu tenminste duidelijkheid.
Rest ons nog een laatste positieve mededeling en dat zijn de verkiezingen in maart 2018.
Voorzitter zoals gebruikelijk danken wij de samenstellers van deze begroting.
Fractie “AndersNu “
Marij Peeters Gommans
Jos Wilms

mening
10 november 2016. Trump is het gisteren geworden. De gevestigde orde hield dat niet voor mogelijk. Misschien een keer de oogschellen verwijderen en luisteren (serieus) naar wat mensen bezig houdt. Dus niet de regentenmentaliteit maar gezond boerenverstand (en oren!) Ik ga er van uit dat u ons op Twitter volgt! Daar vindt u de actuele informatie! Kijk HIER voor de laatste ontwikkelingen

24 augustus. We leven rond een hittegolf, wij hopen dat u er van kunt genieten, want we moeten door, ook in de politiek.
In de reces periode zijn wij 4 keer bij elkaar geweest. Zijn wij gek? Nee, je moet juist extra goed opletten in deze periode, en dat deden wij.Iemand moet het toch doen. Binnenkort meer. Voor nu een prettige vakantie voor hen die nog wat tegoed hebben, en anders succes met uw werkzaamheden welke dit ook mogen zijn. Laatste nieuws vindt u op Twitter. Klik maar hier
9 juli is het inmiddels. Er gebeurt veel. Binnenkort een reactie op de z.g. Kadernota en de Jaarrekening. Wij zijn geen “doe gemeente” zoals vaak wordt gezegd, maar en experimenteer gemeente met veel risico’s en niet altijd de beste uitkomsten. Maar ja, een meerderheid regeert zoals in een democratie gebruikelijk. En dat is maar goed ook, hoe zuur de uitkomsten soms ook zijn. Zie voor actualiteiten Twitter klik HIER
24 mei 2016: Veel vragen over het handelen als gemeente in verkoop transacties en in het “beheren” van een camping. AndersNu wil die zaken transparant en wil omwille van de zuiverheid niet dat een gemeente belangen heeft in de markt. Dus voor verkoop van de Heldense Bossen. De argumenten die zijn aangevoerd door tegenstanders zijn gebaseerd op angst en drijfzand. Wij houden ons aan de feiten! Kijk nog maar even HIER
13 maart 2016:
Volg ons ook, en vooral op Twitter kijkt u maar HIER Daar leest u ook dat wij er uit zijn en dan bedoelen wij EXIT Sociale Raad. De reden, deze leest u hier:Exit sociale raad
Fractie “AndersNu “ beĂ«indigt deelname experiment “De Sociale Raad “ in de gemeente Peel en Maas.

In april 2015 heeft de gemeenteraad unaniem besloten een in Nederland uniek experiment te starten met als doel de burger nog meer te betrekken bij de democratische besluitvorming.
De eerste bijeenkomst is in november 2015 afgesloten met een unaniem aangenomen motie. De wethouder Sociale Zaken heeft zeer recent een eerste mededeling gedaan over de stand van zaken.
Onze fractie was vanaf dag Ă©Ă©n erg sceptisch over dat “ links “ gedachtegoed, en naar onze mening , de rol die wethouder Raf Janssen in deze speelt. Met name om die reden hebben wij destijds samen met het CDA het raadsbesluit geamendeerd. Dit door toevoeging van de bepaling dat na de eerste twee sessies van 2015, evaluatie zou plaatsvinden . Inhoud en financiĂ©n zouden bepalend zijn of het experiment al dan niet zou worden voortgezet.
Omdat in 2015 slechts één sessie is uitgevoerd werd in december 2015 in de werkgroep Sociale Raad de duidelijke afspraak gemaakt dat de financiële evaluatie daarvan in de eerste vergadering van 2016 aan de orde zou komen.
Tot mijn grote verbazing en ook verontwaardiging is ook die afspraak niet nagekomen. Voor de eerste bijeenkomst was een gedekt budget van 29.900 euro, en voor de tweede 17.100 euro beschikbaar. De begroting daarvoor was in ons bezit maar de werkelijke inzet van die middelen werd ons onthouden en onze vragen daarover als een soort “muggenzifterij “ afgedaan. Wel werd ons duidelijk dat de werkelijke kosten substantieel hoger zijn geweest.
Onze fractie was vanaf het begin voor openheid en transparantie. Dit was zeker gezien de doelstelling van dit experiment voor ons een vanzelfsprekendheid. In weerwil daarvan werd tijdens elke werkgroep bijeenkomst gesteld dat al het besprokene binnenskamers moest blijven!
Ondanks het feit dat voor ons vanaf het begin duidelijk was dat wethouder Raf Janssen in deze een prominente rol vervult werd dit in alle toonaarden ontkend. Het is een experiment van de gemeenteraad werd steeds gezegd.Tijdens de recente bijeenkomst van 26 februari werd ons medegedeeld dat de gemeente Peel en Maas eventueel wil gaan samenwerken met de gemeente Amersfoort, die ook met een dergelijk experiment bezig is.
Er was zelfs al een afspraak gemaakt voor een gezamenlijke bijeenkomst in Amersfoort. Namens onze gemeente zouden wethouder Raf Janssen, griffier Ita Joosten, een ambtenaar en de externe projectleider daarbij aanwezig zijn. Dit zonder vooraf enige consultatie van de werkgroep. Voor mij onbegrijpelijk. Het is immers een uniek experiment van de gemeenteraad! Onze grote vraag is dan ook: in welke hoedanigheid neemt Raf Janssen deel aan die bijeenkomst in plaats van een raadslid dat deel uitmaakt van de werkgroep Sociale Raad.
Omdat wij grote voorstander zijn van transparant handelen om zodoende onze functie van volksvertegenwoordiger volwaardig te kunnen uitoefenen en wij telkenmale geconfronteerd worden met geheimhouding en het niet nakomen van duidelijke afspraken hebben wij besloten dat de Fractie “AndersNu “ met onmiddellijke ingang stopt met dit experiment, en ook geen deel meer uitmaakt van de werkgroep Sociale Raad.
Fractievoorzitter AndersNu
Jos Wilms

Afgelopen week hebben wij de antwoorden gekregen op onze vragen over De Moennik. Een plan voor starters en met het gebruik van C2C ( hergebruik) Een ambitieus plan waar iedereen hoge verwachtingen van had! De antwoorden stellen ons niet gerust. Wat blijkt het gaat niet door. Geen interesse (zeggen ze) hoe kan dit,terwijl de markt schreeuwt om dit soort woningen. Goed wij zullen vervolgvragen stellen en houden u op de hoogte! Zie ook HIER Moennik01
Het is inmiddels december, dus een dure maand. Daar hadden wij graag wat aan gedaan. U heeft namelijk een spaarpotje bij de gemeente Peel en Maas. Onderstaand leest u het relaas en de belofte. Dat blijven wij voor u volgen: December een dure Maand.dure maand
Daar hadden wij als “AndersNu “ graag wat aan gedaan. De raad heeft besloten dat de afvalstoffenheffing, dat is het inzamelen en verwerken van (huishoudelijk) afval, budgetneutraal moet zijn. De gemeente mag dus niet meer vragen dat wat het daadwerkelijk kost. Om prijsschommelingen en onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen is er van de opbrengst uit deze heffing een z. g. egalisatiereserve opgebouwd van ruim een miljoen euro. Omdat dit geld van de inwoners is hebben wij de andere fracties middels een motie voorgesteld om de helft van deze reserve aan de inwoners middels tariefverlaging terug te geven. Dit zou ongeveer 30 euro per aansluiting zijn. Omdat de wethouder ons idee omarmde en de toezegging deed “zijn uiterste best te doen om deze reserve zoveel als mogelijk terug te betalen “ kregen wij van de andere partijen geen steun voor onze motie, die wij dan ook niet in stemming hebben gebracht. Wij blijven die toezegging en de verdere ontwikkelingen kritisch volgen en houden u op de hoogte. Dat doen wij ook al via Twitter.com anders_nu_nl

11 november ligt al weer achter ons, zo ook 10 november de vergadering met de beschouwingen op de begroting 2016. U kunt het hier lezen. Zie: Beschouwingen Begroting 2016 15.05 Deze opent in Word.
begroting 2016
Voor het allerlaatste nieuws gaat u naar Twitter, dus HIER
—————————–
Het is inmiddels oktober. Een geheime lijst voor opvang vluchtelingen is er niet volgens het college. Dat antwoord heeft erg lang op zich laten wachten. Wij willen eerder een antwoord bij “noodgevallen” Teun Heldens van de VVD die het met ons eens was stelde voor om het verouderde reglement van orde in zijn geheel tegen het licht te houden w.o. het snel beantwoorden van “spoed” vragen. Onze motie hebben wij ingetrokken omdat voor het idee van Teun wij alle handen op elkaar kregen. En het gaat ons om het resultaat!vluchtelingen
Wat ook speelt is de discussie over een basisinkomen. Inmiddels is gebleken dat het niet meer betreft dan proberen om bijstandsgerechtigden geld te geven zonder verplichting. Een bizar idee. Hoe kun je daar aan denken in een tijd dat de wereld in brand staat. Grote stromen vluchtelingen die het allemaal veiliger en beter willen krijgen. Duizenden vluchtelingen richting Nederland 8400 alleen al in september! 100.000 vacatures. 600.000 werkelozen. 350.000 arbeidsmigranten. Een groeiende economie. Werk maken van werk is het adagium van de wethouder. Laat hij daar zijn kostbare tijd aanbesteden i.p.v. het najagen van onwerkelijke dromen.geld
Voor de rest is het belangrijk om ons Twitter account in de gaten te houden. Twitter werkt sneller en actueler. De website volgt daarna. Veel leesplezier op o.a. Twitter kijk HIER

20 september. Wilders heeft tijdens de beschouwingen verteld dat Peel en Maas op een “geheime”lijst staat om vluchtelingen op te vangen. Wij geloven Geert niet direct op zijn bruine ogen en willen weten of het juist is. Het blijft vanuit het college oorverdovend stil. Dat kan natuurlijk niet. Het college is uitvoerend en de raad de baas! Dat klinkt flink maar even de zorgvuldigheid betrachten s.v.p. Zie HIER voor de actualiteit. Gelukkig krijgen wij steun uit verschillende hoeken. Dus verwachten binnen 24 uur duidelijkheid. En dan niet even snel via de media en/of het presidium, maar de voltallige raad! Waarvan akte.
tweet02
tweet 01
09-09 Vakantie zit er op. Alhoewel,als je de politiek actief wilt volgen en zeker die van Peel en Maas, gaat er geen dag voorbij dat je contact hebt met minimaal social-media.
Doorlopend zijn wij actief geweest, omdat in de media er berichten waren over gebeurtenissen in Peel en Maas waar de raad niet, of te laat in werd gekend. Slordig en dat kan natuurlijk niet.
Kortom het lijkt alsof wij niet zijn weggeweest. Handen aan de schop en naast initiërend ook weer de controlerende taak op ons nemen. Waarvan akte! Twitter is dagelijks actief, dus proberen wij u zoveel als mogelijk via Twitter actuele zaken te brengen. Heeft u zelf vragen stelt u die gerust of discuseer mee op Twitter!
Tot ziens tot AndersNu! Op Twitter klik HIER
Een maand verder, en het rommelt.Het gaat niet goed. Teveel ego’s lijkt het wel.Terwijl er maar Ă©Ă©n ding belangrijk is en dat bent u, de inwoner van Peel en Maas!
Via Twitter houden wij u actueel op de hoogte.Klik hier flikker toch op

10 juni 2015. Bijeenkomst Baarlo over het huisvesten van arbeidsmigranten* in containers in het Kuuven. Dit in het kader van “Midstay”. Wie heeft dat woord verzonnen?
Binnenkort meer. *En o ja, we maken er niet alleen arbeidsmigranten van, maar ook woonurgenten. Dat bekt lekkerder…Zie verder op Twitter Anders_nu_nl
21 mei: AndersNu heeft vragen gesteld over de Boomfeestdag en over het feit dat Peel en Maas als enige gemeente van de andere 392 niet wil voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor toezicht kinderopvang. Onbegrijpelijk en onverantwoord.
Lees hier en volg ons ook op Twitter Anders_nu_nl
Toezicht kinderopvang:
In het verleden hebben wij aandacht gevraagd voor het toezicht kinderopvang. Die haperde aantoonbaar. Dat constateerden niet alleen wij maar ook de onderwijsinspectie (vanaf 2010) En dat constateert de onderwijsinspectie nog steeds. Sterker nog Peel en Maas is de enige gemeente van alle 393 gemeenten die niet voldoet aan de regelgeving, dus al enige de B status heeft. Dit staat te lezen op de website van de onderwijsinspectie.

Wij willen niet de discussie of de regels wel reëel zijn. Per slot van rekening zijn deze opgesteld met het ministerie en kinderopvangbranche zelf. In de griffiebrief van juli vorig jaar schrijft u dat u niet omwille van het systeem het wilt aanpassen, dit terwijl het ministerie niet overtuigd is van uw aanpak. Kortom u persisteert in het niet voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Omdat ons dit zorgen baart hebben wij de volgende vragen:
– Status B houdt in dat u nog in overleg bent, en wel wilt meewerken aan uitvoeren van verbeterafspraken. Verwacht u dat u op korte termijn wel de status A kunt ontvangen, of houdt u er rekening mee dat het zelfs status C zou kunnen worden.
In uw betoog van vorig jaar schrijft u dat het allemaal wel meevalt. Maar ook nu zien wij (weer) problemen op het gebied va de beroepskracht-kindratio, gezond en veiligheid- risico’s, geen VOG ( verklaring omtrent gedrag), niet handhaven op verzoek GGD en de opmerking: “al jaren niet op orde”. Ook schrijft u dat in 2016 er nieuwe regelgeving komt in de lijn zoals u denkt. Dat is juist (Het nieuwe toezicht) Maar deze zal m.b.t genoemde tekortkomingen o.i. niet wijzigen.
————–

Boomfeestdag:

Tijdens een bijeenkomst van het Groenplatvorm Meijel op 18 mei j.l. was een van de agendapunten het “ Simonshoekse Bos.”
Op initiatief van inwoners van Meijel is er gekeken naar de toestand van dit bos. Er is afgesproken dat na de recente rooi-actie er nu zal nu wel herplanting zal plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan. Dit zal in samenwerking en op een feestelijke manier gebeuren door Gemeente, Bosgroep Zuid, IVN-Meijel en inwoners Meijel tijdens een boomplantdag.
Tijdens die bijeenkomst bleek duidelijk dat de BOOMFEESTDAG, die elk jaar samen met kinderen van de basisscholen werd gehouden door het college is wegbezuinigd.
Deze boomfeestdag had een grote educatieve en maatschappelijke functie. Schoolkinderen gaan samen met Gemeente, IVN en Bosgroep de bossen in, planten bomen en komen zo in contact met de natuur. IVN zorgt ook voor een stuk educatie tijdens deze dagen.
E.e.a. is voor AndersNu aanleiding voor de volgende vragen aan het college:
– Wanneer heeft het college besloten deze boomfeestdag weg te bezuinigen?
– Om hoeveel geld gaat het en is het college voornemens deze bezuiniging weer ongedaan te maken?
– Deelt het college de visie van AndersNu dat een boomfeestdag een groot educatief en maatschappelijk belang heeft gediend in het verleden en dat het zeer wenselijk is dat deze boomfeestdag in ere wordt hersteld?
———————

1 april, neen geen tijd voor grapjes. Klik hier maar voor de laatste Twitter activiteit van ons.
30 maart. Morgen raadvergadering met “inbreng” dus neem het er van. Of er iets mee wordt gedaan is twijfelachtig maar u heeft uw woordje kunnen doen.
P.s. op Twitter kunt u lezen wat wij vinden van een blog van Raf Janssen. U mag hier “klikken
Het is vandaag 18 maart 2015. U kunt vandaag PS (provinciale staten) stemmen. Daarnaast ook het Waterschap. De zin? Provinciale staten kiezen de 1e kamer, u weet wel de dwarsliggers. Ook de Waterschappen hebben uiteraard zin, maar die bestuurslaag kan wat ons betreft aan de Provincie worden gekoppeld. Kortom tijd voor verandering. Maar tot die tijd moeten wij het nog even met deze stroperige gang van zaken doen. Stemmen is en goed recht al word je er wel eens hopeloos van. Beloftes worden stelselmatig niet nagekomen. Kijk naar de VVD in Peel en Maas, grote mond maar als het er op aankomt lopen ze gedienstig achter de PvdA en de Lokalen aan. Dit met belastingverhoging als uitkomst. Kortom nog een hoop werk te verrichten maar wat ons betreft nu naar de stembus!
knip
7 januari 2015 Helaas een “onvergetelijke” dag wegens schending ( 12 doden) van onze vrijheid. (Parijs)
20150107_194145
———–
Het is inmiddels 6 januari, maar nooit te laat om u een mooi en kansrijk 2015 te wensen.! Binnenkort leest u weer meer van onze activiteiten, want laat het duidelijk zijn deze coalitie heeft sturing nodig!
Tot binnenkort, en wilt u ons wat laten weten, doe dat vooral!
————

andersnu 2015

Januari 2015. Deze bijdrage kunt u (binnenkort) lezen in Peel en Maas Nieuws:
MAN en PAARD:
Veel tromgeroffel van het CDA in PM-nieuws over de € 100.000 die zij samen met Lokaal Peel en Maas en Ton Hansen naast andere subsidies geven aan manege De Vosberg. Uiteraard willen wij daar waar nodig en zich kansen voor doen, initiatieven ondersteunen. Maar met een begroting die onder druk staat en het feit dat wij vinden, zonder de manege Vosberg te kort te doen, dat de paardensport toch een “luxe” sport is. En aangezien wij het juist belangrijk vinden dat sporten voor . iedereen toegankelijk moet zijn, stemden wij tegen de € 100.000 subsidie voor deze kleine doelgroep. Er zijn voor ons urgentere zaken die ondersteuning behoeven. Bovendien wordt op dit moment op een steenworp afstand met veel gemeenschapsgeld “Equestrian Center De Peelbergen” ontwikkelt. Weliswaar niet in Peel en Maas, maar hier kun je ook grenzeloos en dus in kansen denken.
In dezelfde vergadering kwamen de Studio’s Venakker (Meijel) aan de orde. Studio’s voor urgente woningzoekenden. De PvdA/Goenlinks is groot voorstander van dit soort plannen. Zij doen alsof zij de uitvinder zijn van het woord integratie het lijkt soms een toverwoord. Laat het duidelijk zijn. Integratie is van het grootste belang voor zij die willen en mogen blijven en een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. Daar mag, nee moet, je ook eisen aan stellen! Dus geen assimilatie maar eenheid in verscheidenheid!
De huidige bewoners hebben gekozen voor een bepaald woongenot, daar hebben zij in geĂŻnvesteerd. Dat mochten zij ook want een bestemmingsplan geeft die zekerheid! Nu wordt dit genot doorkruist door plannen die zij van te voren niet hadden kunnen bevroeden. Of de bedenkingen van de bewoners terecht is zal moeten blijken maar het zou maar zo kunnen. Wij lazen: “…..niet alleen maar arbeidsmigranten, om te voorkomen dat de leefbaarheid in het complex mogelijkerwijs in gedrang komt”
Een geloofwaardige overheid moet een bestemmingsplan respecteren. Wij vinden dat daar in dit geval niet aan getornd mag worden. Daarnaast lijkt het een economisch belang waar anderen (Antares) juist garen bij spinnen. Zij kunnen immers 8 wooneenheden verhuren i.p.v. 4 en ze krijgen ook nog 7.500 euro gemeenschapsgeld op de koop toe! Kortom; wat ons betreft past dit pilot plan daar absoluut niet.
Deze coalitie heeft de mond vol van het nieuwe besturen; u dus aan het roer, naar u luisteren van wat u er van vindt, maar hier vergat men dat al even omdat men (college) het had onderschat! Onze zegen hebben ze niet. Wij stemden dus tegen! De andere partijen knikten braaf mee met de plannen en hadden blijkbaar geen boodschap aan de mening van de protesterende bewoners. . Wordt zeker vervolgd.
Tot slot wensen wij van AndersNu u een prachtig, gezond 2015 toe met kansen voor iedereen.

27 november 2014 Onze reactie in Peel en Maas Nieuws van deze week. Bedroevend maar het is niet anders. Lees en verbaas…
En weer kraait “de VVD haan”!
11 november werd er bijna 6 uur vergaderd over o.a. de begroting 2015.Wij gingen enigszins opgetogen aan de slag. Want het zag er naar uit dat er wellicht een einde kon worden gemaakt aan de onnodige geldklopperij en zouden de lasten voor de inwoner kunnen worden verminderd. Wij hadden immers samen met de VVD een amendement uitgewerkt om de 4% stijging van de OZB terug te brengen naar de afgesproken inflatie correctie, zijnde 1.5%. Lastenverlichting en het klein houden van de organisatie zit in de genen van “AndersNu “ Het hoognodige doen en de rest overlaten aan de inwoners zelf. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Het liep helaas heel anders. Waar de VVD evenals vorig jaar hoog van de toren blies zakte ze als een plumpudding in elkaar. Zelfs toen “AndersNu” en het CDA een wijziging van 4 naar 3 % in stemming bracht waren ze ineens tegen. Dus geen lastenverlichting en dus belastingverlaging meer voor u! De kadaverdiscipline van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas, u weet wel die van het “nieuwe geluid “ won het van het verstand en het principe. Ook vorig jaar kraaide de VVD haan. Toen waren zij tegen de verhoging van 4% i.p.v. 3 %. En ook toen werden ze teruggefloten door het CDA en PvdA/GroenLinks, en stemden zij alsnog voor. Lokaal Peel en Maas was destijds ook eerst tegen, maar stemde toen uiteindelijk toch voor. Wij waren toen tegen en zijn dat nog steeds. Consistent zijn en beloven wat je zegt dat is onze politieke moraal. Zijn wij dan de beste stuurlui aan wal? Nee, wij maken wel degelijk deel uit van de bemanning. Met 27 raadsleden en 4 wethouders zou het toch mogelijk moeten zijn op in gezamenlijkheid voor u te opereren. Maar nee hoor, Lokaal Peel en Maas houdt de stuurhut angstvallig dicht. Dat begon al in maart. Eerst werd er plagiaat gepleegd met de slogan “nieuwe lente nieuw geluid “ Daarna werden uit alle hoeken en gaten “experts “ gehaald om te vertellen hoe het zou moeten. Kunnen ze dan niets zelf? Zelfs geen gebruik maken van de competentie van alle raadsleden? Nee, zelf het wiel opnieuw willen uitvinden met als resultaat “oude wijn in nieuwe zakken “ Kortom we zijn 8 maanden verder en er is nog steeds geen coalitieakkoord. Er wordt niet doorgepakt maar wat aangerommeld. Wat blijft zijn de diverse zwaar verliesgevende projecten, waar geweigerd wordt het verlies te nemen en de struisvogelpolitiek voortgezet wordt. Wij noemen met name LOG Egchel, Giel Peetershof en Hart voor Maasbree. Dit melden wij al jaren maar “ziende blind en horende doof”. Het is nu het beleid van “burger zoek het zelf maar uit. “ Om in hun eigen beeldspraak te blijven zit het college niet “op de achterbank “, maar in de kofferbak. Wat we wel op ons conto kunnen schrijven is dat de voordelen uit de verdere afvalscheiding volledig zal worden terugbetaald aan de inwoners. Zoals eerder gezegd zijn wij consequent en stemden nu ook niet in met de begroting.
AndersNu gaat gaan weer met ferme kracht verder en gaan er van uit dat u door de beloftes van de coalitie partijen met een hoog “Loeki de Leeuw “ ( reclame ) gehalte heen kijkt. Wij hopen dat als straks de haan voor de derde keer kraait, wij u wel een heuglijke mededeling kunnen doen.
AndersNu
(A.Bosker fractiemedewerker)
20 november, Weer maanden verder en nog geen resultaat. Triest beeld! Lees en huiver: “En weer kraait “de VVD haan”!
11 november werd er bijna 6 uur vergaderd over o.a. de begroting 2015.Wij gingen enigszins opgetogen aan de slag. Want het zag er naar uit dat er wellicht een einde kon worden gemaakt aan de onnodige geldklopperij en zouden de lasten voor de inwoner kunnen worden verminderd. Wij hadden immers samen met de VVD een amendement uitgewerkt om de 4% stijging van de OZB terug te brengen naar de afgesproken inflatie correctie, zijnde 1.5%. Lastenverlichting en het klein houden van de organisatie zit in de genen van “AndersNu “ Het hoognodige doen en de rest overlaten aan de inwoners zelf. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Het liep helaas heel anders. Waar de VVD evenals vorig jaar hoog van de toren blies zakte ze als een plumpudding in elkaar. Zelfs toen “AndersNu” en het CDA een wijziging van 4 naar 3 % in stemming bracht waren ze ineens tegen. Dus geen lastenverlichting en dus belastingverlaging meer voor u! De kadaverdiscipline van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas, u weet wel die van het “nieuwe geluid “ won het van het verstand en het principe. Ook vorig jaar kraaide de VVD haan. Toen waren zij tegen de verhoging van 4% i.p.v. 3 %. En ook toen werden ze teruggefloten door het CDA en PvdA/GroenLinks, en stemden zij alsnog voor. Lokaal Peel en Maas was destijds ook eerst tegen, maar stemde toen uiteindelijk toch voor. Wij waren toen tegen en zijn dat nog steeds. Consistent zijn en beloven wat je zegt dat is onze politieke moraal. Zijn wij dan de beste stuurlui aan wal? Nee, wij maken wel degelijk deel uit van de bemanning. Met 27 raadsleden en 4 wethouders zou het toch mogelijk moeten zijn op in gezamenlijkheid voor u te opereren. Maar nee hoor, Lokaal Peel en Maas houdt de stuurhut angstvallig dicht. Dat begon al in maart. Eerst werd er plagiaat gepleegd met de slogan “nieuwe lente nieuw geluid “ Daarna werden uit alle hoeken en gaten “experts “ gehaald om te vertellen hoe het zou moeten. Kunnen ze dan niets zelf? Zelfs geen gebruik maken van de competentie van alle raadsleden? Nee, zelf het wiel opnieuw willen uitvinden met als resultaat “oude wijn in nieuwe zakken “ Kortom we zijn 8 maanden verder en er is nog steeds geen coalitieakkoord. Er wordt niet doorgepakt maar wat aangerommeld. Wat blijft zijn de diverse zwaar verliesgevende projecten, waar geweigerd wordt het verlies te nemen en de struisvogelpolitiek voortgezet wordt. Wij noemen met name LOG Egchel, Giel Peetershof en Hart voor Maasbree. Dit melden wij al jaren maar “ziende blind en horende doof”. Het is nu het beleid van “burger zoek het zelf maar uit. “ Om in hun eigen beeldspraak te blijven zit het college niet “op de achterbank “, maar in de kofferbak. Wat we wel op ons conto kunnen schrijven is dat de voordelen uit de verdere afvalscheiding volledig zal worden terugbetaald aan de inwoners. Zoals eerder gezegd zijn wij consequent en stemden nu ook niet in met de begroting.
AndersNu gaat gaan weer met ferme kracht verder en gaan er van uit dat u door de beloftes van de coalitie partijen met een hoog “Loeki de Leeuw “ ( reclame ) gehalte heen kijkt. Wij hopen dat als straks de haan voor de derde keer kraait, wij u wel een heuglijke mededeling kunnen doen.

17 juli 2014. Onze bijdrage m.b.t. de kadernota:
Voorzitter, dames en heren,
Inmiddels zijn 111 dagen verstreken na de gemeenteraad verkiezingen. Er is weer veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan college en raad. Toch ligt er nu, na een blanco coalitieakkoord ook een kadernota zonder enige visie. Voorzitter dat stoort ons.
Er gebeurt gewoon niets, o ja toch wel. Gesprekken met experts en specialisten in de komende maanden. Begin juni zou u daarmee beginnen. Met wie heeft u inmiddels gesproken, over welke onderwerpen en wat is de uitkomst? Kunt u inmiddels iets zinnigs toevoegen aan deze kadernota? En meer nog, wat verwacht u van ons als gemeenteraad? Moeten wij de onderwerpen aandragen bij gebrek aan beter? Dat hebben wij 24 juni al gedaan. Nadat u de inwoners vorig jaar met Ă©Ă©n procent extra OZB verhoging hebt opgezadeld, bleek dit bij de vaststelling van de jaarrekening vorige week onnodig. Toch pot u het op, gebaseerd op angstpolitiek. Zelfs het CDA wil nu de PvdA links inhalen Consistentie, ho maar
. Gelukkig heeft inmiddels de VVD ook het licht gezien. Waren zij een half jaar geleden nog voor die extra verhoging, nu verweren zij zich daartegen alsof zij nooit anders gedaan hebben.
Voorzitter, Peel en Maas klopt zich op de borst m.b.t. uitstroom naar werk. Wij kloppen graag mee maar alleen dan wanneer u het aantal kunt noemen, met een periode dat werkelijk los is van de gemeente, dus op geen enkele manier financieel aan het infuus van de gemeente ligt. Over hoeveel personen gaat het dan?
Voorzitter, wij willen ook in willekeurige volgorde zaken noemen, en vragen stellen over zaken die er echt toe doen wat de begroting 2015 betreft.
Met de VVD hebben wij herhaaldelijk gesteld dat “de Heldense Bossen “ exploiteren geen kerntaak van de gemeente is. Wij stellen dat dit vastgoed in de markt gezet moet worden. Bent u bereid ons volledige helderheid te verschaffen over organisatiestructuur en financiĂ«le constructie? Wanneer gaat u stappen ondernemen om tot echte verkoop over te gaan?
De gemeente betaalt jaarlijks 350.000 euro aan advocaat- en proceskosten.
Hebt u een verklaring voor dat excessieve bedrag? Doen wij ons werk zo slecht en zo ja en welke verbeteracties gaat u starten?
Veel projecten zijn vóór gefinancierd uit te verwachten grondopbrengsten. Wij noemen o.a. de Moennik, dorpskern Grashoek, Hart voor Maasbree, sportvelden Maasbree, brede school Beringe en centrum Meijel. Omdat inmiddels wel duidelijk is gebleken dat er is in het verleden door woningverenigingen en projectontwikkelaars gebouwd is tegen z.g. oneindige capaciteit maken wij ons grote zorgen over de financiële gevolgen van dit beleid. Deelt u onze mening en gaat u extra voorzieningen treffen in de begroting om deze tekorten te dekken?
Voorzitter, ook DOK 6 blijft een gebed zonder einde. Al maanden vragen wij de wethouder of de stichting inmiddels aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Graag horen wij van de wethouder hoe de exacte stand van zaken nu is.
Over het “Hart van Maasbree “gesproken; op blz. 10 schrijft u “waar kan het minder, waar kan het anders “ Kunnen we eenzelfde voorziening op een andere manier realiseren? Dit betekent creativiteit en betekent ook in gesprek gaan met onze inwoners. Wel voorzitter, wij geven u in dit kader nogmaals het volgende advies. “ Stop met de onnodige kapitaal vernietiging voor een nieuw MFA in Maasbree op die onzinnige locatie. Ga het bestaande Trefcentrum revitaliseren. Wij zijn ervan overtuigd dat de herberekening van dit project op basis van reĂ«le grondopbrengsten niet anders kan doen besluiten onze zienswijze over te nemen. De recente informatie op blackboard is helder. Samen met u zien wij die objectieve herberekening met veel interesse tegemoet.
Voorzitter, wij maken ons al jaren grote zorgen om het onrendabele vastgoed bezit van de gemeente. Wij noemen de SIF, het Gourmet gebouw, het kantoorgebouw, praktijkruimte Kennedylaan, gemeentehuis Maasbree etc. Bent u van plan bij de komende begroting deze boekwaardes af te ramen en de verliezen te nemen?
Voorzitter, we willen ook iets zeggen over “de Stille Wille “Wat daar bestuurlijk heeft plaatsgevonden is met geen pen te beschrijven. Wat een farce! Gelukkig staat er inmiddels een ”nieuwe bezem “ ( Paul Sanders ) in de startblokken en lijkt het gebed zonder einde toch een zegen te kunnen krijgen. Dit kan een schoolvoorbeeld worden van de nieuwe manier van werken door gebruik maken gebruik van experts. Onze fractie zal hier de vinger aan de pols houden.
Voorzitter, in tegenstelling tot de VVD die denkt dat onze reservepotje 80 miljoen bedraagt, maken wij ons grote zorgen over onze echte reservepositie. De z.g. V.A.A.R. Die is structureel te laag. Bij het hanteren van harde criteria t.a.v. de voorzieningen voor verliezen op de grondexploitatie, vrezen wij dat met extra verliezen gerekend moet worden.
Voorzitter, de vijf minuten zijn verstreken en wij zien de begroting 2015 met grote interesse tegemoet. Wij gaan er in elk geval van uit dat die, met Lokaal Peel en Maas aan het roer, voor de eerste keer niet vergezeld zal gaan van een berap, waarin niet voorziene uitgaven moeten worden bij geraamd.
Voorzitter, wij kunnen een kale kadernota niet amenderen en omdat er zoveel moties uit het verleden nog steeds uitgevoerd moeten worden zullen wij nu ook geen nieuwe voorleggen.
Het is een goede gewoonte de beschouwing te eindigen met een dank aan alle samenstellers van de kadernota. Gezien de inhoud en de omvang willen wij het nu laten bij een klein bedankje.

Fractie “AndersNu “ Jos Wilms & Marij Peeters
———————————————————

N.a.v. ons advies ( zie onder) om 112 te vermelden als het gaat om huiselijk geweld is besloten om dat ook te vermelden in Peel en Maas Nieuws.11 juni Afgelopen week het college gevraagd om bij aandacht voor huiselijk geweld niet alleen onbereikbare telefoonnummers te vermelden maar ook bij acuut gevaar 112 of 09008844, zodat er ECHT hulp komt. Praatgroepen e.a. therapieën komen later. Eerst de angel (dader) er uit!
Ook het ministerie op de vingers getikt! Zij vermelden op hun site websiteadressen die niet bestaan! Je zult maar in nood verkeren..Goed ze gaan er wat aan doen ( en wij volgen het)
Niet stil
Alweer bijna een maand verder. Stil gezeten, dacht het niet!
Wij hebben schriftelijk vragen gesteld m.b.t. de ICT veiligheid van Peel en Maas. Dit n.a.v. vragen van de VVD die in de openbaarheid werden beantwoord door de portefeuillehouder Wilma Delissen. Zij had hoor- en zichtbaar moeite met het geven van deze antwoorden. Inhoudelijk vermelden wij hier niet de vragen en de antwoorden die wij hebben gesteld ( confidentioneel). In het kort, openbaarheid een must maar het geven van vertrouwelijke ICT informatie geven aan derden NEE.
Vanavond 10 juni heeft Jos vragen gesteld m.b.t. de vooruitgang van de plannen van de coalitie. En wel de volgende:
Het is inmiddels ruim vier weken geleden dat dit college werd geĂŻnstalleerd.
Tijdens die vergadering hebben wij kennis kunnen nemen van de voorgenomen nieuwe werkwijze. Wij hebben toen al gezegd dat wij op deze manier als gemeenteraad het best direct zaken kunnen doen met directeur Henk Mensink.
Nu wij een maand verder zijn lijkt het erop dat deze conclusie wel eens juist zou kunnen zijn.
Ofschoon er veel grote zaken op de rol staan werden inmiddels twee raadsvergaderingen geannuleerd vanwege gebrek aan onderwerpen. Daarvoor in de plaats waren er twee bijeenkomsten over de 3 D’s. Natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de komende maanden. Wat ons erg bevreemde was dat telkens blijkbaar 10 ambtenaren aanwezig moesten zijn om tekst en uitleg te geven. Tijdens de vergadering van de raadswerkgroep buitengebied waren er ook weer zeven ambtenaren en twee wethouders aanwezig.
Dit noodzaakt ons nu de volgende vragen te stellen.
1) Blijft dit de manier van werken binnen Peel en Maas?
2) Was het niet zo dat het Technisch Overleg is afgeschaft met name omdat dit teveel ambtelijke capaciteit kostte?
3) Wat is de werkelijke rol van de wethouder met deze werkwijze?
4) Wanneer komt het college dat openheid en transparantie predikt met een helder overzicht waarin u de raad precies informeert welke wethouder voor welk project verantwoordelijk is. Wij noemen o.a. Dok6, Hart voor Maasbree, bestemmingsplannen Breebronne en de Berckt enz.

Om onze taak als gekozen volksvertegenwoordiger goed te kunnen invullen moeten deze zaken voor iedereen duidelijk zijn.
10 juni was er een motie van de VVD m.b.t. social-media
Dat klinkt sympathiek, maar is meer voor de bĂŒhne. Communicatie is geen windowdressing maar en serieuze zaak!
Lees wat wij daar van vinden!
Voorzitter,
My dad is on the dancefloor, dat is wat jongeren vinden van Facebook. Facebook is nog populair maar jongeren houden er niet van te worden begluurd. De voorgestelde motie van Teun klinkt sympathiek, maar wij denken dat communicatie vooral een attitude moet worden en dan niet alleen van de gemeente maar vooral de politiekepartijen zelf!.
Een duur rekenkamer onderzoek heeft uitgewezen dat er weinig of geen interesse is voor politiek en dat daar en taak ligt voor alle partijen.**
Dat hadden wij u trouwens kunnen vertellen zonder het rekenkameronderzoek.
Inmiddels gebruiken wij – heel ruim- Peel en Maas Nieuws, de website en de zeer matig bezochte beeldvormende bijeenkomsten om zo om iedere inwoner op de hoogte te houden en te betrekken bij het wel en wee van Peel en Maas.
Wat ons betreft eerst goed laten landen voordat wij weer wat anders verzinnen.
Laten we wel wezen, als wij denken aan socialmedia dan zijn er veel meer kanalen dan Twitter en Facebook alleen*, dus zou er eerst een analyse moeten plaatsvinden van welke media aanslaan.
Want als je de Twitters van de verschillende Peel en Maas raadsleden leest na de verkiezingen dan is het meer een openriool dan een zinvol medium!
Kortom eerst de huidige kanalen goed benutten ( Website, Peel en Maas Nieuws ) en dan eventueel kijken naar andere mogelijkheden die vooraf moeten worden gegaan door een analyse, het effect en vooral het kostenplaatje.
Voorzitter ik sluit af met nog de mededeling dat je de burgers er niet aan de haren bij moet trekken, laat ze zelf kiezen. Geef ze die vrijheid!
Daarnaast een oproep aan de politieke partijen dus ook de VVD. Kijk eens naar uw eigen Facebook en Twitter account. De VVD Peel en Maas heeft gemiddeld maar Ă©Ă©n keer per maand wat te melden via Facebook, de laatste is van april, dus al bijna twee maanden geleden!***
Andersnu doet het niet beter maar komt dan ook niet met dit soort aanbevelingen (verwijten)
————–

14 mei. Het heeft even geduurd maar hier kunt u zien en beluisteren wat wij van het Ă©Ă©n en ander vinden. Het wordt volgens ons een zware klus voor dit college en de coalitie. Maar gelukkig kunnen wij ze bijstaan als ze het even niet meer weten. Kortom constructief meedenken zit in onze genen! U staat centraal!
Wij houden u op de hoogte. Tot ziens, tot AndersNu
P.s. de beelden zijn van omroep Peel en Maas.

9 mei 2014
Zoals 6 mei beloofd, nu de tekst die wij uitspraken n.a.v. het nieuwe coalitieakkoord.
Los van die inhoud zullen we het waarschijnlijk de komende 4 jaar met deze/dit coalitie/college moeten doen, dus wensen wij hen veel wijsheid en succes toe! Uiteraard laten wij hen niet in de steek, wij willen het samen doen, dat is in ieders belang. Het gaat per slot van rekening om u!
———–
“Een nieuwe lente een nieuw geluid “ is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van de drie partijen. Dat klinkt onschuldig maar als je de geschiedenis van de bedenker van die tekst Herman Gorter kent, dan zou ik mij nog wel twee keer bedenken om juist die regel te gebruiken. Ik ga er dan ook van uit dat dit een onbezonnen daad is van in ieder geval twee van de 3 partijen
..
Geschiedenis is soms noodzakelijk om het in perspectief te kunnen plaatsen:
In 2009 behaalden wij als Lokaal Peel en Maas een prima verkiezingsuitslag. Wij waren in de veronderstelling dat wij in een breed coalitie akkoord met het CDA het programma konden uitvoeren. Een grote misrekening. De oppositiebankjes waren ons lot.
In 2012 zijn Marij en ik na langdurig onenigheid over o.a. de koers van oppositie voeren uit de partij gestapt. U begrijpt dat je daar niet lichtzinnig over moet denken. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Daar wil ik dit stukje geschiedenis nu even bij laten.
“AndersNu” kreeg afgelopen maart als nieuwe partij twee lokale zetels. Daardoor kreeg Lokaal Peel en Maas de kans om door samenwerking de basis van de lokale politiek in Peel en Maas te verstevigen.
Tot onze grote verbazing hebben zij dit nagelaten. In plaats van het belang van de inwoners van Peel en Maas van dienst te zijn met een kwalitatief hoogwaardige coalitie moesten er blijkbaar nog enkele uitstaande rekeningen vereffend worden. Er werd simpelweg gekozen voor het goed betaalde pluche.
Wij hebben gehoord dat er pas in september een actieplan komt waarin de hoofdlijnen van nu straks in detail zullen zijn uitgewerkt. Ja, voorzitter gehoord. Want met name Lokaal Peel en Maas dat altijd de mond vol heeft gehad van open en transparant bestuur kiest bewust eerst voor de media en dan pas voor hun collega’s. Niet de coalitie maar wij met 27 raadsleden staan de komende 4 jaar voor een taak de inwoners van Peel en Maas te “dienen “ Daar zijn wij ons wel terdege van bewust en gaan dit ook als oppositiepartij niet uit de weg
Daar waar nodig zullen wij zelf met initiatiefvoorstellen komen.
In september vernemen wij hoe dit nieuwe geluid bevalt door met 27 raadsleden en duur betaalde wethouders te leunen op de 43000 inwoners van Peel en Maas. In dat geval kunnen wij ook bezuinigen op de wethouders. Wij kunnen direct onderhandelen met Henk Mensink. Nee voorzitter, de mensen die het vakje hebben rood gekleurd hebben dit gedaan om juist die verantwoordelijkheid als bestuur bij ons neer te leggen en hebben daar dus recht op. Maar jammer, want als de coalitie haar zin krijgt is het hom noch kuit.
Wij zijn bijna “blij” dat in dit geval Den Haag nog meebeslist. Gelukkig zijn er ook prestatie afspraken en wettelijke taken waaraan wij moeten voldoen. Ook kijkt de provincie nog over de schouders mee. Dus te rare sprongen kunnen er niet gemaakt worden
Voorzitter, iemand die bij ons een geluid van jaloezie meent te horen luistert niet goed. Natuurlijk had “AndersNu “ deel uit willen maken van de coalitie. Kwalitatief horen wij daar gewoon thuis. Daarom hadden wij ook zo onze eisen gesteld. Ik kan u verzekeren dat wij op deze manier zeker niet hadden meegedaan. In tegenstelling tot de woorden van de coalitie houden wij wel van afvinken, dus wel verantwoording nemen en daarna afleggen. Concreet en met een duidelijke visie.
Professor Elzinga heeft met name het dualisme ingevoerd om de bestuurskwaliteit te verbeteren. Dit door de mogelijkheid te bieden wethouders van buiten de raad te benoemen. In theorie geweldig, maar de praktijk is veelal anders. Helaas zijn onze verwachtingen over het nieuwe bestuur niet al te hoog. Dit is mede gebaseerd op het verleden.
Voorzitter, de macht van de ambtenaren is omgekeerd evenredig met de kwaliteiten van de wethouders. Voorzitter in Peel en Maas krijgen de ambtenaren dus veel macht.

Daarom nog kort even de volgende punten uit het coalitie akkoord. Ik bedoel dan die ik mis. Waar is de aandacht voor de jeugd en dan in het bijzonder het gebruik van de social media? Waar kan ik de lasten voor de burger vinden? Zijn wij nu voorgoed af van de verfoeide beraps? Deze coalitie wil de kosten weliswaar niet afwentelen op de burger, maar dat is bezijden de waarheid. Niet wij, maar verder alle partijen , ik herhaal alle dus ook de VVD , stemden zo’n half jaar geleden met de begrotingsbehandeling nog in met een extra OZB verhoging met ingang van 2014 van 3 naar 4 % . Het kan verkeren. Ieder vogeltje zingt blijkbaar zoals het gebekt is. Rest mij nog een vraag uit de portefeuilleverdeling. Raf Janssen is verantwoordelijk voor Wonen, welzijn Zorg en Arno Janssen voor Wonen. Wat is het verschil?
Voorzitter, uiteraard zullen wij daar waar plannen zich voordoen waar wij ons -AndersNu- in herkennen constructief meedenken en meewerken, iets wat wij trouwens ook altijd hebben gedaan. Want juist wij hebben het beste voor met de inwoners van de gemeente Peel en Maas.
Kortom, voor AndersNu geen “auto “ metafoor, van wie er stuurt, er naast of op de achterbank zit
Nee, zo nodig kiezen wij dan wel voor carjacking!
Voorzitter, oude wijn in nieuwe zakken, een nieuwe lente maar nog geen geluid.
———

6 mei 2014.
De oppositie dus (ook) AndersNu is verbaasd over de achterkamertjes, achterkamertjes die ook nog de deur potdicht houden.
Dus hebben wij de open-einde plannen van deze coalitie zelf van internet geplukt. Door omroep Peel en Maas werd gevraagd wat wij daar van vinden.
Nu dat vindt u hier
Wat wij verder inhoudelijk vinden van dit gedrocht leest u vrijdag. Wilt u het live volgen, kom dan donderdagavond a.s luisteren tijdens de raadsvergadering. Deze begint om 19.30 uur.
Waarschuwing: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst;)

29 april
“Alea iacta est” De teerling is geworpen of “op goed geluk dan maar” Het coalitieakkoord heeft een naam. Vanmiddag las ik nog : “De gemeenteraad in de driverseat” maar nu: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”
Een onschuldig gedicht van Herman Gorter, maar aanhanger van het communisme. Waarom die keus. De Lokalen en de VVD staan dit toe? Misschien moeten wij wel blij zijn dat wij geen onderdeel uitmaken van deze potpourrie. Want is dit wat de inwoners van Peel en Maas voor ogen hebben? Hebben zij juist niet gekozen om zich door de gemeenteraad te laten vertegenwoordigen? 27 leden die daar vorstelijk voor worden betaald willen leunen op 43000 inwoners?
Ik heb het akkoord snel gelezen, en zonder de andere partijen tekort te doen moet ik de PvdA/GroenLinks “feliciteren” met hun stempel!
Niet alleen vanwege Herman Gorter maar ook ademt het akkoord die geur uit. Ik heb inmiddels zo mijn twijfels, maar ik laat mij graag verrassen en laat u graag eerst zelf onderdompelen in dit lente geluid. Via deze link kunt u het epistel lezen. Wilt u ook de beelden zien van het besloten feestje dan deze link
Graag hoor/zie ik van u.
Adelbert (fractie ondersteuner AndersNu)
twitter Anders
———
15 april 2014
OOK BsGW KLACHTEN? BsGW verzorgt het heffen en innen van alle lokale
(gemeentelijk en waterschap) belastingen. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de klachten welke ons ter ore zijn gekomen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het College van B&W. U kunt deze vinden onder het item “nieuws” Daar kunt u ook via “contact” uw klacht kwijt. Wij houden u op de hoogte van de antwoorden en wat er gaat gebeuren om de dienstverlening wel te laten voldoen!
——————
5 april met ongeloof kennis genomen van de berichten op Omroep P&M; De coalitie bijna rond en de wethouders bekend! Niet bij ons en bij het CDA. Is dat wat wij moeten verwachten van deze “club”? Wij hebben uiteraard al gereageerd via Twitter.
net getweet
Wilt u ons ook volgen? https://twitter.com/Anders_nu_nl

29 maart Twitterbericht van AndersNu: AndersNu ‏@Anders_nu_nl 50 sec.
De “wonderen” de wereld nog niet uit? Roland van Kessel en Arno Janssen kandidaat wethouder? Het bloed kruipt waar……..https://www.youtube.com/watch?v=D4lhGQCu2FE

( geen zin om alles te bekijken, ga dan naar 05.59 minuten;))

********CDA niet in coalitie Peel en Maas****** 19.00 uur 27-03
http://www.peelmaas.com/index.php/component/content/article/67-verkiezingen/7595-cda-niet-in-coalitie-peel-en-maa
27 maart kunt u aanwezig zijn bij de beëdiging van de nieuwe raad, al zullen daar ook oudgedienden bij zijn;)
De avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis Panningen. Daarna proosten op de nieuwe raad en uiteraard AndersNu!
Tot zienst, tot AndersNu!
P.s. vrijdag 28 maart wordt er bekend gemaakt welke partijen met elkaar in gesprek gaan om tot een coalitie te komen. Wij houden u op de hoogte of er een politieke aardverschuiving komt of niet….
——————-

25 maart kunt u afscheid nemen van de vertrekkende raadsleden om 19.30 uur in het gemeentehuis. MAAR 27 maart kunt u de nieuwe raadsleden w.o. Marij en Jos feliciteren na de beëdiging met hun nieuwe raadsperiode. Locatie raadzaal gemeentehuis 19.30 uur.
U bent van harte welkom!
————
20 maart 2014
Aan al onze kiezers HARTELIJK DANK!!
Felicitaties voor de andere partijen, en wij hopen de komende 4 jaar constructief te kunnen samenwerken voor het welzijn en kansen van de inwoners van Peel en Maas.
Deze andere partijen kunnen niet om AndersNu heen. Weliswaar twee zetels, maar voldoende om een rol van betekenis te spelen.
Of dat een oppositierol of anders wordt zal ik de komende uren of dagen blijken. Wij houden u op de hoogte!
Tot ziens tot AndersNu.
——————-
HET IS VANDAAG 19 MAART Uw stem bepaalt mede de toekomst van Peel en Maas voor de komende 4 jaar. Als u vindt dat niet alles bij het oude moet blijven en dus vindt dat het beter kan en moet, dan is er maar Ă©Ă©n manier en dat is lijst 4, en dat is AndersNu !

Welkom op de website van Anders-nu.nl

 

AndersNu zal 19 maart 2014 deelnemen aan de verkiezingen in Peel en Maas.

Onze kernwaarden zijn: integriteit, transparantie, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

 

Naast deze waardes staat  burgerbelang centraal. Dat betekent die van alle 11 kernen. Wij zijn als lokale partij geïnteresseerd in u, en gaan niet gebukt onder de disciplines van de landelijke partijen. Dus vrijheid in optima forma!

 

Tot ziens, tot AndersNu

Met dank aan May Verschaeren voor de fotografie van o.a. de afbeeldingen op de
website, advertenties en posters van AndersNu