Home

24 augustus. We leven rond een hittegolf, wij hopen dat u er van kunt genieten, want we moeten door, ook in de politiek.
In de reces periode zijn wij 4 keer bij elkaar geweest. Zijn wij gek? Nee, je moet juist extra goed opletten in deze periode, en dat deden wij.Iemand moet het toch doen. Binnenkort meer. Voor nu een prettige vakantie voor hen die nog wat tegoed hebben, en anders succes met uw werkzaamheden welke dit ook mogen zijn. Laatste nieuws vindt u op Twitter. Klik maar hier
9 juli is het inmiddels. Er gebeurt veel. Binnenkort een reactie op de z.g. Kadernota en de Jaarrekening. Wij zijn geen “doe gemeente” zoals vaak wordt gezegd, maar en experimenteer gemeente met veel risico’s en niet altijd de beste uitkomsten. Maar ja, een meerderheid regeert zoals in een democratie gebruikelijk. En dat is maar goed ook, hoe zuur de uitkomsten soms ook zijn. Zie voor actualiteiten Twitter klik HIER
24 mei 2016: Veel vragen over het handelen als gemeente in verkoop transacties en in het “beheren” van een camping. AndersNu wil die zaken transparant en wil omwille van de zuiverheid niet dat een gemeente belangen heeft in de markt. Dus voor verkoop van de Heldense Bossen. De argumenten die zijn aangevoerd door tegenstanders zijn gebaseerd op angst en drijfzand. Wij houden ons aan de feiten! Kijk nog maar even HIER
13 maart 2016:
Volg ons ook, en vooral op Twitter kijkt u maar HIER Daar leest u ook dat wij er uit zijn en dan bedoelen wij EXIT Sociale Raad. De reden, deze leest u hier:Exit sociale raad
Fractie “AndersNu “ beëindigt deelname experiment “De Sociale Raad “ in de gemeente Peel en Maas.

In april 2015 heeft de gemeenteraad unaniem besloten een in Nederland uniek experiment te starten met als doel de burger nog meer te betrekken bij de democratische besluitvorming.
De eerste bijeenkomst is in november 2015 afgesloten met een unaniem aangenomen motie. De wethouder Sociale Zaken heeft zeer recent een eerste mededeling gedaan over de stand van zaken.
Onze fractie was vanaf dag één erg sceptisch over dat “ links “ gedachtegoed, en naar onze mening , de rol die wethouder Raf Janssen in deze speelt. Met name om die reden hebben wij destijds samen met het CDA het raadsbesluit geamendeerd. Dit door toevoeging van de bepaling dat na de eerste twee sessies van 2015, evaluatie zou plaatsvinden . Inhoud en financién zouden bepalend zijn of het experiment al dan niet zou worden voortgezet.
Omdat in 2015 slechts één sessie is uitgevoerd werd in december 2015 in de werkgroep Sociale Raad de duidelijke afspraak gemaakt dat de financiële evaluatie daarvan in de eerste vergadering van 2016 aan de orde zou komen.
Tot mijn grote verbazing en ook verontwaardiging is ook die afspraak niet nagekomen. Voor de eerste bijeenkomst was een gedekt budget van 29.900 euro, en voor de tweede 17.100 euro beschikbaar. De begroting daarvoor was in ons bezit maar de werkelijke inzet van die middelen werd ons onthouden en onze vragen daarover als een soort “muggenzifterij “ afgedaan. Wel werd ons duidelijk dat de werkelijke kosten substantieel hoger zijn geweest.
Onze fractie was vanaf het begin voor openheid en transparantie. Dit was zeker gezien de doelstelling van dit experiment voor ons een vanzelfsprekendheid. In weerwil daarvan werd tijdens elke werkgroep bijeenkomst gesteld dat al het besprokene binnenskamers moest blijven!
Ondanks het feit dat voor ons vanaf het begin duidelijk was dat wethouder Raf Janssen in deze een prominente rol vervult werd dit in alle toonaarden ontkend. Het is een experiment van de gemeenteraad werd steeds gezegd.Tijdens de recente bijeenkomst van 26 februari werd ons medegedeeld dat de gemeente Peel en Maas eventueel wil gaan samenwerken met de gemeente Amersfoort, die ook met een dergelijk experiment bezig is.
Er was zelfs al een afspraak gemaakt voor een gezamenlijke bijeenkomst in Amersfoort. Namens onze gemeente zouden wethouder Raf Janssen, griffier Ita Joosten, een ambtenaar en de externe projectleider daarbij aanwezig zijn. Dit zonder vooraf enige consultatie van de werkgroep. Voor mij onbegrijpelijk. Het is immers een uniek experiment van de gemeenteraad! Onze grote vraag is dan ook: in welke hoedanigheid neemt Raf Janssen deel aan die bijeenkomst in plaats van een raadslid dat deel uitmaakt van de werkgroep Sociale Raad.
Omdat wij grote voorstander zijn van transparant handelen om zodoende onze functie van volksvertegenwoordiger volwaardig te kunnen uitoefenen en wij telkenmale geconfronteerd worden met geheimhouding en het niet nakomen van duidelijke afspraken hebben wij besloten dat de Fractie “AndersNu “ met onmiddellijke ingang stopt met dit experiment, en ook geen deel meer uitmaakt van de werkgroep Sociale Raad.
Fractievoorzitter AndersNu
Jos Wilms

Afgelopen week hebben wij de antwoorden gekregen op onze vragen over De Moennik. Een plan voor starters en met het gebruik van C2C ( hergebruik) Een ambitieus plan waar iedereen hoge verwachtingen van had! De antwoorden stellen ons niet gerust. Wat blijkt het gaat niet door. Geen interesse (zeggen ze) hoe kan dit,terwijl de markt schreeuwt om dit soort woningen. Goed wij zullen vervolgvragen stellen en houden u op de hoogte! Zie ook HIER Moennik01
Het is inmiddels december, dus een dure maand. Daar hadden wij graag wat aan gedaan. U heeft namelijk een spaarpotje bij de gemeente Peel en Maas. Onderstaand leest u het relaas en de belofte. Dat blijven wij voor u volgen: December een dure Maand.dure maand
Daar hadden wij als “AndersNu “ graag wat aan gedaan. De raad heeft besloten dat de afvalstoffenheffing, dat is het inzamelen en verwerken van (huishoudelijk) afval, budgetneutraal moet zijn. De gemeente mag dus niet meer vragen dat wat het daadwerkelijk kost. Om prijsschommelingen en onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen is er van de opbrengst uit deze heffing een z. g. egalisatiereserve opgebouwd van ruim een miljoen euro. Omdat dit geld van de inwoners is hebben wij de andere fracties middels een motie voorgesteld om de helft van deze reserve aan de inwoners middels tariefverlaging terug te geven. Dit zou ongeveer 30 euro per aansluiting zijn. Omdat de wethouder ons idee omarmde en de toezegging deed “zijn uiterste best te doen om deze reserve zoveel als mogelijk terug te betalen “ kregen wij van de andere partijen geen steun voor onze motie, die wij dan ook niet in stemming hebben gebracht. Wij blijven die toezegging en de verdere ontwikkelingen kritisch volgen en houden u op de hoogte. Dat doen wij ook al via Twitter.com anders_nu_nl

11 november ligt al weer achter ons, zo ook 10 november de vergadering met de beschouwingen op de begroting 2016. U kunt het hier lezen. Zie: Beschouwingen Begroting 2016 15.05 Deze opent in Word.
begroting 2016
Voor het allerlaatste nieuws gaat u naar Twitter, dus HIER
—————————–
Het is inmiddels oktober. Een geheime lijst voor opvang vluchtelingen is er niet volgens het college. Dat antwoord heeft erg lang op zich laten wachten. Wij willen eerder een antwoord bij “noodgevallen” Teun Heldens van de VVD die het met ons eens was stelde voor om het verouderde reglement van orde in zijn geheel tegen het licht te houden w.o. het snel beantwoorden van “spoed” vragen. Onze motie hebben wij ingetrokken omdat voor het idee van Teun wij alle handen op elkaar kregen. En het gaat ons om het resultaat!vluchtelingen
Wat ook speelt is de discussie over een basisinkomen. Inmiddels is gebleken dat het niet meer betreft dan proberen om bijstandsgerechtigden geld te geven zonder verplichting. Een bizar idee. Hoe kun je daar aan denken in een tijd dat de wereld in brand staat. Grote stromen vluchtelingen die het allemaal veiliger en beter willen krijgen. Duizenden vluchtelingen richting Nederland 8400 alleen al in september! 100.000 vacatures. 600.000 werkelozen. 350.000 arbeidsmigranten. Een groeiende economie. Werk maken van werk is het adagium van de wethouder. Laat hij daar zijn kostbare tijd aanbesteden i.p.v. het najagen van onwerkelijke dromen.geld
Voor de rest is het belangrijk om ons Twitter account in de gaten te houden. Twitter werkt sneller en actueler. De website volgt daarna. Veel leesplezier op o.a. Twitter kijk HIER

20 september. Wilders heeft tijdens de beschouwingen verteld dat Peel en Maas op een “geheime”lijst staat om vluchtelingen op te vangen. Wij geloven Geert niet direct op zijn bruine ogen en willen weten of het juist is. Het blijft vanuit het college oorverdovend stil. Dat kan natuurlijk niet. Het college is uitvoerend en de raad de baas! Dat klinkt flink maar even de zorgvuldigheid betrachten s.v.p. Zie HIER voor de actualiteit. Gelukkig krijgen wij steun uit verschillende hoeken. Dus verwachten binnen 24 uur duidelijkheid. En dan niet even snel via de media en/of het presidium, maar de voltallige raad! Waarvan akte.
tweet02
tweet 01
09-09 Vakantie zit er op. Alhoewel,als je de politiek actief wilt volgen en zeker die van Peel en Maas, gaat er geen dag voorbij dat je contact hebt met minimaal social-media.
Doorlopend zijn wij actief geweest, omdat in de media er berichten waren over gebeurtenissen in Peel en Maas waar de raad niet, of te laat in werd gekend. Slordig en dat kan natuurlijk niet.
Kortom het lijkt alsof wij niet zijn weggeweest. Handen aan de schop en naast initiërend ook weer de controlerende taak op ons nemen. Waarvan akte! Twitter is dagelijks actief, dus proberen wij u zoveel als mogelijk via Twitter actuele zaken te brengen. Heeft u zelf vragen stelt u die gerust of discuseer mee op Twitter!
Tot ziens tot AndersNu! Op Twitter klik HIER
Een maand verder, en het rommelt.Het gaat niet goed. Teveel ego’s lijkt het wel.Terwijl er maar één ding belangrijk is en dat bent u, de inwoner van Peel en Maas!
Via Twitter houden wij u actueel op de hoogte.Klik hier flikker toch op

10 juni 2015. Bijeenkomst Baarlo over het huisvesten van arbeidsmigranten* in containers in het Kuuven. Dit in het kader van “Midstay”. Wie heeft dat woord verzonnen?
Binnenkort meer. *En o ja, we maken er niet alleen arbeidsmigranten van, maar ook woonurgenten. Dat bekt lekkerder…Zie verder op Twitter Anders_nu_nl
21 mei: AndersNu heeft vragen gesteld over de Boomfeestdag en over het feit dat Peel en Maas als enige gemeente van de andere 392 niet wil voldoen aan de minimale wettelijke eisen voor toezicht kinderopvang. Onbegrijpelijk en onverantwoord.
Lees hier en volg ons ook op Twitter Anders_nu_nl
Toezicht kinderopvang:
In het verleden hebben wij aandacht gevraagd voor het toezicht kinderopvang. Die haperde aantoonbaar. Dat constateerden niet alleen wij maar ook de onderwijsinspectie (vanaf 2010) En dat constateert de onderwijsinspectie nog steeds. Sterker nog Peel en Maas is de enige gemeente van alle 393 gemeenten die niet voldoet aan de regelgeving, dus al enige de B status heeft. Dit staat te lezen op de website van de onderwijsinspectie.

Wij willen niet de discussie of de regels wel reëel zijn. Per slot van rekening zijn deze opgesteld met het ministerie en kinderopvangbranche zelf. In de griffiebrief van juli vorig jaar schrijft u dat u niet omwille van het systeem het wilt aanpassen, dit terwijl het ministerie niet overtuigd is van uw aanpak. Kortom u persisteert in het niet voldoen aan de minimale wettelijke eisen. Omdat ons dit zorgen baart hebben wij de volgende vragen:
– Status B houdt in dat u nog in overleg bent, en wel wilt meewerken aan uitvoeren van verbeterafspraken. Verwacht u dat u op korte termijn wel de status A kunt ontvangen, of houdt u er rekening mee dat het zelfs status C zou kunnen worden.
In uw betoog van vorig jaar schrijft u dat het allemaal wel meevalt. Maar ook nu zien wij (weer) problemen op het gebied va de beroepskracht-kindratio, gezond en veiligheid- risico’s, geen VOG ( verklaring omtrent gedrag), niet handhaven op verzoek GGD en de opmerking: “al jaren niet op orde”. Ook schrijft u dat in 2016 er nieuwe regelgeving komt in de lijn zoals u denkt. Dat is juist (Het nieuwe toezicht) Maar deze zal m.b.t genoemde tekortkomingen o.i. niet wijzigen.
————–

Boomfeestdag:

Tijdens een bijeenkomst van het Groenplatvorm Meijel op 18 mei j.l. was een van de agendapunten het “ Simonshoekse Bos.”
Op initiatief van inwoners van Meijel is er gekeken naar de toestand van dit bos. Er is afgesproken dat na de recente rooi-actie er nu zal nu wel herplanting zal plaatsvinden. Dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke plan. Dit zal in samenwerking en op een feestelijke manier gebeuren door Gemeente, Bosgroep Zuid, IVN-Meijel en inwoners Meijel tijdens een boomplantdag.
Tijdens die bijeenkomst bleek duidelijk dat de BOOMFEESTDAG, die elk jaar samen met kinderen van de basisscholen werd gehouden door het college is wegbezuinigd.
Deze boomfeestdag had een grote educatieve en maatschappelijke functie. Schoolkinderen gaan samen met Gemeente, IVN en Bosgroep de bossen in, planten bomen en komen zo in contact met de natuur. IVN zorgt ook voor een stuk educatie tijdens deze dagen.
E.e.a. is voor AndersNu aanleiding voor de volgende vragen aan het college:
– Wanneer heeft het college besloten deze boomfeestdag weg te bezuinigen?
– Om hoeveel geld gaat het en is het college voornemens deze bezuiniging weer ongedaan te maken?
– Deelt het college de visie van AndersNu dat een boomfeestdag een groot educatief en maatschappelijk belang heeft gediend in het verleden en dat het zeer wenselijk is dat deze boomfeestdag in ere wordt hersteld?
———————

1 april, neen geen tijd voor grapjes. Klik hier maar voor de laatste Twitter activiteit van ons.
30 maart. Morgen raadvergadering met “inbreng” dus neem het er van. Of er iets mee wordt gedaan is twijfelachtig maar u heeft uw woordje kunnen doen.
P.s. op Twitter kunt u lezen wat wij vinden van een blog van Raf Janssen. U mag hier “klikken
Het is vandaag 18 maart 2015. U kunt vandaag PS (provinciale staten) stemmen. Daarnaast ook het Waterschap. De zin? Provinciale staten kiezen de 1e kamer, u weet wel de dwarsliggers. Ook de Waterschappen hebben uiteraard zin, maar die bestuurslaag kan wat ons betreft aan de Provincie worden gekoppeld. Kortom tijd voor verandering. Maar tot die tijd moeten wij het nog even met deze stroperige gang van zaken doen. Stemmen is en goed recht al word je er wel eens hopeloos van. Beloftes worden stelselmatig niet nagekomen. Kijk naar de VVD in Peel en Maas, grote mond maar als het er op aankomt lopen ze gedienstig achter de PvdA en de Lokalen aan. Dit met belastingverhoging als uitkomst. Kortom nog een hoop werk te verrichten maar wat ons betreft nu naar de stembus!
knip
7 januari 2015 Helaas een “onvergetelijke” dag wegens schending ( 12 doden) van onze vrijheid. (Parijs)
20150107_194145
———–
Het is inmiddels 6 januari, maar nooit te laat om u een mooi en kansrijk 2015 te wensen.! Binnenkort leest u weer meer van onze activiteiten, want laat het duidelijk zijn deze coalitie heeft sturing nodig!
Tot binnenkort, en wilt u ons wat laten weten, doe dat vooral!
————

andersnu 2015

Januari 2015. Deze bijdrage kunt u (binnenkort) lezen in Peel en Maas Nieuws:
MAN en PAARD:
Veel tromgeroffel van het CDA in PM-nieuws over de € 100.000 die zij samen met Lokaal Peel en Maas en Ton Hansen naast andere subsidies geven aan manege De Vosberg. Uiteraard willen wij daar waar nodig en zich kansen voor doen, initiatieven ondersteunen. Maar met een begroting die onder druk staat en het feit dat wij vinden, zonder de manege Vosberg te kort te doen, dat de paardensport toch een “luxe” sport is. En aangezien wij het juist belangrijk vinden dat sporten voor . iedereen toegankelijk moet zijn, stemden wij tegen de € 100.000 subsidie voor deze kleine doelgroep. Er zijn voor ons urgentere zaken die ondersteuning behoeven. Bovendien wordt op dit moment op een steenworp afstand met veel gemeenschapsgeld “Equestrian Center De Peelbergen” ontwikkelt. Weliswaar niet in Peel en Maas, maar hier kun je ook grenzeloos en dus in kansen denken.
In dezelfde vergadering kwamen de Studio’s Venakker (Meijel) aan de orde. Studio’s voor urgente woningzoekenden. De PvdA/Goenlinks is groot voorstander van dit soort plannen. Zij doen alsof zij de uitvinder zijn van het woord integratie het lijkt soms een toverwoord. Laat het duidelijk zijn. Integratie is van het grootste belang voor zij die willen en mogen blijven en een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij. Daar mag, nee moet, je ook eisen aan stellen! Dus geen assimilatie maar eenheid in verscheidenheid!
De huidige bewoners hebben gekozen voor een bepaald woongenot, daar hebben zij in geïnvesteerd. Dat mochten zij ook want een bestemmingsplan geeft die zekerheid! Nu wordt dit genot doorkruist door plannen die zij van te voren niet hadden kunnen bevroeden. Of de bedenkingen van de bewoners terecht is zal moeten blijken maar het zou maar zo kunnen. Wij lazen: “…..niet alleen maar arbeidsmigranten, om te voorkomen dat de leefbaarheid in het complex mogelijkerwijs in gedrang komt”
Een geloofwaardige overheid moet een bestemmingsplan respecteren. Wij vinden dat daar in dit geval niet aan getornd mag worden. Daarnaast lijkt het een economisch belang waar anderen (Antares) juist garen bij spinnen. Zij kunnen immers 8 wooneenheden verhuren i.p.v. 4 en ze krijgen ook nog 7.500 euro gemeenschapsgeld op de koop toe! Kortom; wat ons betreft past dit pilot plan daar absoluut niet.
Deze coalitie heeft de mond vol van het nieuwe besturen; u dus aan het roer, naar u luisteren van wat u er van vindt, maar hier vergat men dat al even omdat men (college) het had onderschat! Onze zegen hebben ze niet. Wij stemden dus tegen! De andere partijen knikten braaf mee met de plannen en hadden blijkbaar geen boodschap aan de mening van de protesterende bewoners. . Wordt zeker vervolgd.
Tot slot wensen wij van AndersNu u een prachtig, gezond 2015 toe met kansen voor iedereen.

27 november 2014 Onze reactie in Peel en Maas Nieuws van deze week. Bedroevend maar het is niet anders. Lees en verbaas…
En weer kraait “de VVD haan”!
11 november werd er bijna 6 uur vergaderd over o.a. de begroting 2015.Wij gingen enigszins opgetogen aan de slag. Want het zag er naar uit dat er wellicht een einde kon worden gemaakt aan de onnodige geldklopperij en zouden de lasten voor de inwoner kunnen worden verminderd. Wij hadden immers samen met de VVD een amendement uitgewerkt om de 4% stijging van de OZB terug te brengen naar de afgesproken inflatie correctie, zijnde 1.5%. Lastenverlichting en het klein houden van de organisatie zit in de genen van “AndersNu “ Het hoognodige doen en de rest overlaten aan de inwoners zelf. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Het liep helaas heel anders. Waar de VVD evenals vorig jaar hoog van de toren blies zakte ze als een plumpudding in elkaar. Zelfs toen “AndersNu” en het CDA een wijziging van 4 naar 3 % in stemming bracht waren ze ineens tegen. Dus geen lastenverlichting en dus belastingverlaging meer voor u! De kadaverdiscipline van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas, u weet wel die van het “nieuwe geluid “ won het van het verstand en het principe. Ook vorig jaar kraaide de VVD haan. Toen waren zij tegen de verhoging van 4% i.p.v. 3 %. En ook toen werden ze teruggefloten door het CDA en PvdA/GroenLinks, en stemden zij alsnog voor. Lokaal Peel en Maas was destijds ook eerst tegen, maar stemde toen uiteindelijk toch voor. Wij waren toen tegen en zijn dat nog steeds. Consistent zijn en beloven wat je zegt dat is onze politieke moraal. Zijn wij dan de beste stuurlui aan wal? Nee, wij maken wel degelijk deel uit van de bemanning. Met 27 raadsleden en 4 wethouders zou het toch mogelijk moeten zijn op in gezamenlijkheid voor u te opereren. Maar nee hoor, Lokaal Peel en Maas houdt de stuurhut angstvallig dicht. Dat begon al in maart. Eerst werd er plagiaat gepleegd met de slogan “nieuwe lente nieuw geluid “ Daarna werden uit alle hoeken en gaten “experts “ gehaald om te vertellen hoe het zou moeten. Kunnen ze dan niets zelf? Zelfs geen gebruik maken van de competentie van alle raadsleden? Nee, zelf het wiel opnieuw willen uitvinden met als resultaat “oude wijn in nieuwe zakken “ Kortom we zijn 8 maanden verder en er is nog steeds geen coalitieakkoord. Er wordt niet doorgepakt maar wat aangerommeld. Wat blijft zijn de diverse zwaar verliesgevende projecten, waar geweigerd wordt het verlies te nemen en de struisvogelpolitiek voortgezet wordt. Wij noemen met name LOG Egchel, Giel Peetershof en Hart voor Maasbree. Dit melden wij al jaren maar “ziende blind en horende doof”. Het is nu het beleid van “burger zoek het zelf maar uit. “ Om in hun eigen beeldspraak te blijven zit het college niet “op de achterbank “, maar in de kofferbak. Wat we wel op ons conto kunnen schrijven is dat de voordelen uit de verdere afvalscheiding volledig zal worden terugbetaald aan de inwoners. Zoals eerder gezegd zijn wij consequent en stemden nu ook niet in met de begroting.
AndersNu gaat gaan weer met ferme kracht verder en gaan er van uit dat u door de beloftes van de coalitie partijen met een hoog “Loeki de Leeuw “ ( reclame ) gehalte heen kijkt. Wij hopen dat als straks de haan voor de derde keer kraait, wij u wel een heuglijke mededeling kunnen doen.
AndersNu
(A.Bosker fractiemedewerker)
20 november, Weer maanden verder en nog geen resultaat. Triest beeld! Lees en huiver: “En weer kraait “de VVD haan”!
11 november werd er bijna 6 uur vergaderd over o.a. de begroting 2015.Wij gingen enigszins opgetogen aan de slag. Want het zag er naar uit dat er wellicht een einde kon worden gemaakt aan de onnodige geldklopperij en zouden de lasten voor de inwoner kunnen worden verminderd. Wij hadden immers samen met de VVD een amendement uitgewerkt om de 4% stijging van de OZB terug te brengen naar de afgesproken inflatie correctie, zijnde 1.5%. Lastenverlichting en het klein houden van de organisatie zit in de genen van “AndersNu “ Het hoognodige doen en de rest overlaten aan de inwoners zelf. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten. Het liep helaas heel anders. Waar de VVD evenals vorig jaar hoog van de toren blies zakte ze als een plumpudding in elkaar. Zelfs toen “AndersNu” en het CDA een wijziging van 4 naar 3 % in stemming bracht waren ze ineens tegen. Dus geen lastenverlichting en dus belastingverlaging meer voor u! De kadaverdiscipline van PvdA/GroenLinks en Lokaal Peel en Maas, u weet wel die van het “nieuwe geluid “ won het van het verstand en het principe. Ook vorig jaar kraaide de VVD haan. Toen waren zij tegen de verhoging van 4% i.p.v. 3 %. En ook toen werden ze teruggefloten door het CDA en PvdA/GroenLinks, en stemden zij alsnog voor. Lokaal Peel en Maas was destijds ook eerst tegen, maar stemde toen uiteindelijk toch voor. Wij waren toen tegen en zijn dat nog steeds. Consistent zijn en beloven wat je zegt dat is onze politieke moraal. Zijn wij dan de beste stuurlui aan wal? Nee, wij maken wel degelijk deel uit van de bemanning. Met 27 raadsleden en 4 wethouders zou het toch mogelijk moeten zijn op in gezamenlijkheid voor u te opereren. Maar nee hoor, Lokaal Peel en Maas houdt de stuurhut angstvallig dicht. Dat begon al in maart. Eerst werd er plagiaat gepleegd met de slogan “nieuwe lente nieuw geluid “ Daarna werden uit alle hoeken en gaten “experts “ gehaald om te vertellen hoe het zou moeten. Kunnen ze dan niets zelf? Zelfs geen gebruik maken van de competentie van alle raadsleden? Nee, zelf het wiel opnieuw willen uitvinden met als resultaat “oude wijn in nieuwe zakken “ Kortom we zijn 8 maanden verder en er is nog steeds geen coalitieakkoord. Er wordt niet doorgepakt maar wat aangerommeld. Wat blijft zijn de diverse zwaar verliesgevende projecten, waar geweigerd wordt het verlies te nemen en de struisvogelpolitiek voortgezet wordt. Wij noemen met name LOG Egchel, Giel Peetershof en Hart voor Maasbree. Dit melden wij al jaren maar “ziende blind en horende doof”. Het is nu het beleid van “burger zoek het zelf maar uit. “ Om in hun eigen beeldspraak te blijven zit het college niet “op de achterbank “, maar in de kofferbak. Wat we wel op ons conto kunnen schrijven is dat de voordelen uit de verdere afvalscheiding volledig zal worden terugbetaald aan de inwoners. Zoals eerder gezegd zijn wij consequent en stemden nu ook niet in met de begroting.
AndersNu gaat gaan weer met ferme kracht verder en gaan er van uit dat u door de beloftes van de coalitie partijen met een hoog “Loeki de Leeuw “ ( reclame ) gehalte heen kijkt. Wij hopen dat als straks de haan voor de derde keer kraait, wij u wel een heuglijke mededeling kunnen doen.

17 juli 2014. Onze bijdrage m.b.t. de kadernota:
Voorzitter, dames en heren,
Inmiddels zijn 111 dagen verstreken na de gemeenteraad verkiezingen. Er is weer veel gemeenschapsgeld uitgegeven aan college en raad. Toch ligt er nu, na een blanco coalitieakkoord ook een kadernota zonder enige visie. Voorzitter dat stoort ons.
Er gebeurt gewoon niets, o ja toch wel. Gesprekken met experts en specialisten in de komende maanden. Begin juni zou u daarmee beginnen. Met wie heeft u inmiddels gesproken, over welke onderwerpen en wat is de uitkomst? Kunt u inmiddels iets zinnigs toevoegen aan deze kadernota? En meer nog, wat verwacht u van ons als gemeenteraad? Moeten wij de onderwerpen aandragen bij gebrek aan beter? Dat hebben wij 24 juni al gedaan. Nadat u de inwoners vorig jaar met één procent extra OZB verhoging hebt opgezadeld, bleek dit bij de vaststelling van de jaarrekening vorige week onnodig. Toch pot u het op, gebaseerd op angstpolitiek. Zelfs het CDA wil nu de PvdA links inhalen Consistentie, ho maar…. Gelukkig heeft inmiddels de VVD ook het licht gezien. Waren zij een half jaar geleden nog voor die extra verhoging, nu verweren zij zich daartegen alsof zij nooit anders gedaan hebben.
Voorzitter, Peel en Maas klopt zich op de borst m.b.t. uitstroom naar werk. Wij kloppen graag mee maar alleen dan wanneer u het aantal kunt noemen, met een periode dat werkelijk los is van de gemeente, dus op geen enkele manier financieel aan het infuus van de gemeente ligt. Over hoeveel personen gaat het dan?
Voorzitter, wij willen ook in willekeurige volgorde zaken noemen, en vragen stellen over zaken die er echt toe doen wat de begroting 2015 betreft.
Met de VVD hebben wij herhaaldelijk gesteld dat “de Heldense Bossen “ exploiteren geen kerntaak van de gemeente is. Wij stellen dat dit vastgoed in de markt gezet moet worden. Bent u bereid ons volledige helderheid te verschaffen over organisatiestructuur en financiële constructie? Wanneer gaat u stappen ondernemen om tot echte verkoop over te gaan?
De gemeente betaalt jaarlijks 350.000 euro aan advocaat- en proceskosten.
Hebt u een verklaring voor dat excessieve bedrag? Doen wij ons werk zo slecht en zo ja en welke verbeteracties gaat u starten?
Veel projecten zijn vóór gefinancierd uit te verwachten grondopbrengsten. Wij noemen o.a. de Moennik, dorpskern Grashoek, Hart voor Maasbree, sportvelden Maasbree, brede school Beringe en centrum Meijel. Omdat inmiddels wel duidelijk is gebleken dat er is in het verleden door woningverenigingen en projectontwikkelaars gebouwd is tegen z.g. oneindige capaciteit maken wij ons grote zorgen over de financiële gevolgen van dit beleid. Deelt u onze mening en gaat u extra voorzieningen treffen in de begroting om deze tekorten te dekken?
Voorzitter, ook DOK 6 blijft een gebed zonder einde. Al maanden vragen wij de wethouder of de stichting inmiddels aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Graag horen wij van de wethouder hoe de exacte stand van zaken nu is.
Over het “Hart van Maasbree “gesproken; op blz. 10 schrijft u “waar kan het minder, waar kan het anders “ Kunnen we eenzelfde voorziening op een andere manier realiseren? Dit betekent creativiteit en betekent ook in gesprek gaan met onze inwoners. Wel voorzitter, wij geven u in dit kader nogmaals het volgende advies. “ Stop met de onnodige kapitaal vernietiging voor een nieuw MFA in Maasbree op die onzinnige locatie. Ga het bestaande Trefcentrum revitaliseren. Wij zijn ervan overtuigd dat de herberekening van dit project op basis van reële grondopbrengsten niet anders kan doen besluiten onze zienswijze over te nemen. De recente informatie op blackboard is helder. Samen met u zien wij die objectieve herberekening met veel interesse tegemoet.
Voorzitter, wij maken ons al jaren grote zorgen om het onrendabele vastgoed bezit van de gemeente. Wij noemen de SIF, het Gourmet gebouw, het kantoorgebouw, praktijkruimte Kennedylaan, gemeentehuis Maasbree etc. Bent u van plan bij de komende begroting deze boekwaardes af te ramen en de verliezen te nemen?
Voorzitter, we willen ook iets zeggen over “de Stille Wille “Wat daar bestuurlijk heeft plaatsgevonden is met geen pen te beschrijven. Wat een farce! Gelukkig staat er inmiddels een ”nieuwe bezem “ ( Paul Sanders ) in de startblokken en lijkt het gebed zonder einde toch een zegen te kunnen krijgen. Dit kan een schoolvoorbeeld worden van de nieuwe manier van werken door gebruik maken gebruik van experts. Onze fractie zal hier de vinger aan de pols houden.
Voorzitter, in tegenstelling tot de VVD die denkt dat onze reservepotje 80 miljoen bedraagt, maken wij ons grote zorgen over onze echte reservepositie. De z.g. V.A.A.R. Die is structureel te laag. Bij het hanteren van harde criteria t.a.v. de voorzieningen voor verliezen op de grondexploitatie, vrezen wij dat met extra verliezen gerekend moet worden.
Voorzitter, de vijf minuten zijn verstreken en wij zien de begroting 2015 met grote interesse tegemoet. Wij gaan er in elk geval van uit dat die, met Lokaal Peel en Maas aan het roer, voor de eerste keer niet vergezeld zal gaan van een berap, waarin niet voorziene uitgaven moeten worden bij geraamd.
Voorzitter, wij kunnen een kale kadernota niet amenderen en omdat er zoveel moties uit het verleden nog steeds uitgevoerd moeten worden zullen wij nu ook geen nieuwe voorleggen.
Het is een goede gewoonte de beschouwing te eindigen met een dank aan alle samenstellers van de kadernota. Gezien de inhoud en de omvang willen wij het nu laten bij een klein bedankje.

Fractie “AndersNu “ Jos Wilms & Marij Peeters
———————————————————

N.a.v. ons advies ( zie onder) om 112 te vermelden als het gaat om huiselijk geweld is besloten om dat ook te vermelden in Peel en Maas Nieuws.11 juni Afgelopen week het college gevraagd om bij aandacht voor huiselijk geweld niet alleen onbereikbare telefoonnummers te vermelden maar ook bij acuut gevaar 112 of 09008844, zodat er ECHT hulp komt. Praatgroepen e.a. therapieën komen later. Eerst de angel (dader) er uit!
Ook het ministerie op de vingers getikt! Zij vermelden op hun site websiteadressen die niet bestaan! Je zult maar in nood verkeren..Goed ze gaan er wat aan doen ( en wij volgen het)
Niet stil
Alweer bijna een maand verder. Stil gezeten, dacht het niet!
Wij hebben schriftelijk vragen gesteld m.b.t. de ICT veiligheid van Peel en Maas. Dit n.a.v. vragen van de VVD die in de openbaarheid werden beantwoord door de portefeuillehouder Wilma Delissen. Zij had hoor- en zichtbaar moeite met het geven van deze antwoorden. Inhoudelijk vermelden wij hier niet de vragen en de antwoorden die wij hebben gesteld ( confidentioneel). In het kort, openbaarheid een must maar het geven van vertrouwelijke ICT informatie geven aan derden NEE.
Vanavond 10 juni heeft Jos vragen gesteld m.b.t. de vooruitgang van de plannen van de coalitie. En wel de volgende:
Het is inmiddels ruim vier weken geleden dat dit college werd geïnstalleerd.
Tijdens die vergadering hebben wij kennis kunnen nemen van de voorgenomen nieuwe werkwijze. Wij hebben toen al gezegd dat wij op deze manier als gemeenteraad het best direct zaken kunnen doen met directeur Henk Mensink.
Nu wij een maand verder zijn lijkt het erop dat deze conclusie wel eens juist zou kunnen zijn.
Ofschoon er veel grote zaken op de rol staan werden inmiddels twee raadsvergaderingen geannuleerd vanwege gebrek aan onderwerpen. Daarvoor in de plaats waren er twee bijeenkomsten over de 3 D’s. Natuurlijk een belangrijk onderwerp voor de komende maanden. Wat ons erg bevreemde was dat telkens blijkbaar 10 ambtenaren aanwezig moesten zijn om tekst en uitleg te geven. Tijdens de vergadering van de raadswerkgroep buitengebied waren er ook weer zeven ambtenaren en twee wethouders aanwezig.
Dit noodzaakt ons nu de volgende vragen te stellen.
1) Blijft dit de manier van werken binnen Peel en Maas?
2) Was het niet zo dat het Technisch Overleg is afgeschaft met name omdat dit teveel ambtelijke capaciteit kostte?
3) Wat is de werkelijke rol van de wethouder met deze werkwijze?
4) Wanneer komt het college dat openheid en transparantie predikt met een helder overzicht waarin u de raad precies informeert welke wethouder voor welk project verantwoordelijk is. Wij noemen o.a. Dok6, Hart voor Maasbree, bestemmingsplannen Breebronne en de Berckt enz.

Om onze taak als gekozen volksvertegenwoordiger goed te kunnen invullen moeten deze zaken voor iedereen duidelijk zijn.
10 juni was er een motie van de VVD m.b.t. social-media
Dat klinkt sympathiek, maar is meer voor de bühne. Communicatie is geen windowdressing maar en serieuze zaak!
Lees wat wij daar van vinden!
Voorzitter,
My dad is on the dancefloor, dat is wat jongeren vinden van Facebook. Facebook is nog populair maar jongeren houden er niet van te worden begluurd. De voorgestelde motie van Teun klinkt sympathiek, maar wij denken dat communicatie vooral een attitude moet worden en dan niet alleen van de gemeente maar vooral de politiekepartijen zelf!.
Een duur rekenkamer onderzoek heeft uitgewezen dat er weinig of geen interesse is voor politiek en dat daar en taak ligt voor alle partijen.**
Dat hadden wij u trouwens kunnen vertellen zonder het rekenkameronderzoek.
Inmiddels gebruiken wij – heel ruim- Peel en Maas Nieuws, de website en de zeer matig bezochte beeldvormende bijeenkomsten om zo om iedere inwoner op de hoogte te houden en te betrekken bij het wel en wee van Peel en Maas.
Wat ons betreft eerst goed laten landen voordat wij weer wat anders verzinnen.
Laten we wel wezen, als wij denken aan socialmedia dan zijn er veel meer kanalen dan Twitter en Facebook alleen*, dus zou er eerst een analyse moeten plaatsvinden van welke media aanslaan.
Want als je de Twitters van de verschillende Peel en Maas raadsleden leest na de verkiezingen dan is het meer een openriool dan een zinvol medium!
Kortom eerst de huidige kanalen goed benutten ( Website, Peel en Maas Nieuws ) en dan eventueel kijken naar andere mogelijkheden die vooraf moeten worden gegaan door een analyse, het effect en vooral het kostenplaatje.
Voorzitter ik sluit af met nog de mededeling dat je de burgers er niet aan de haren bij moet trekken, laat ze zelf kiezen. Geef ze die vrijheid!
Daarnaast een oproep aan de politieke partijen dus ook de VVD. Kijk eens naar uw eigen Facebook en Twitter account. De VVD Peel en Maas heeft gemiddeld maar één keer per maand wat te melden via Facebook, de laatste is van april, dus al bijna twee maanden geleden!***
Andersnu doet het niet beter maar komt dan ook niet met dit soort aanbevelingen (verwijten)
————–

14 mei. Het heeft even geduurd maar hier kunt u zien en beluisteren wat wij van het één en ander vinden. Het wordt volgens ons een zware klus voor dit college en de coalitie. Maar gelukkig kunnen wij ze bijstaan als ze het even niet meer weten. Kortom constructief meedenken zit in onze genen! U staat centraal!
Wij houden u op de hoogte. Tot ziens, tot AndersNu
P.s. de beelden zijn van omroep Peel en Maas.

9 mei 2014
Zoals 6 mei beloofd, nu de tekst die wij uitspraken n.a.v. het nieuwe coalitieakkoord.
Los van die inhoud zullen we het waarschijnlijk de komende 4 jaar met deze/dit coalitie/college moeten doen, dus wensen wij hen veel wijsheid en succes toe! Uiteraard laten wij hen niet in de steek, wij willen het samen doen, dat is in ieders belang. Het gaat per slot van rekening om u!
———–
“Een nieuwe lente een nieuw geluid “ is de titel van het nieuwe coalitieakkoord van de drie partijen. Dat klinkt onschuldig maar als je de geschiedenis van de bedenker van die tekst Herman Gorter kent, dan zou ik mij nog wel twee keer bedenken om juist die regel te gebruiken. Ik ga er dan ook van uit dat dit een onbezonnen daad is van in ieder geval twee van de 3 partijen…..
Geschiedenis is soms noodzakelijk om het in perspectief te kunnen plaatsen:
In 2009 behaalden wij als Lokaal Peel en Maas een prima verkiezingsuitslag. Wij waren in de veronderstelling dat wij in een breed coalitie akkoord met het CDA het programma konden uitvoeren. Een grote misrekening. De oppositiebankjes waren ons lot.
In 2012 zijn Marij en ik na langdurig onenigheid over o.a. de koers van oppositie voeren uit de partij gestapt. U begrijpt dat je daar niet lichtzinnig over moet denken. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Daar wil ik dit stukje geschiedenis nu even bij laten.
“AndersNu” kreeg afgelopen maart als nieuwe partij twee lokale zetels. Daardoor kreeg Lokaal Peel en Maas de kans om door samenwerking de basis van de lokale politiek in Peel en Maas te verstevigen.
Tot onze grote verbazing hebben zij dit nagelaten. In plaats van het belang van de inwoners van Peel en Maas van dienst te zijn met een kwalitatief hoogwaardige coalitie moesten er blijkbaar nog enkele uitstaande rekeningen vereffend worden. Er werd simpelweg gekozen voor het goed betaalde pluche.
Wij hebben gehoord dat er pas in september een actieplan komt waarin de hoofdlijnen van nu straks in detail zullen zijn uitgewerkt. Ja, voorzitter gehoord. Want met name Lokaal Peel en Maas dat altijd de mond vol heeft gehad van open en transparant bestuur kiest bewust eerst voor de media en dan pas voor hun collega’s. Niet de coalitie maar wij met 27 raadsleden staan de komende 4 jaar voor een taak de inwoners van Peel en Maas te “dienen “ Daar zijn wij ons wel terdege van bewust en gaan dit ook als oppositiepartij niet uit de weg
Daar waar nodig zullen wij zelf met initiatiefvoorstellen komen.
In september vernemen wij hoe dit nieuwe geluid bevalt door met 27 raadsleden en duur betaalde wethouders te leunen op de 43000 inwoners van Peel en Maas. In dat geval kunnen wij ook bezuinigen op de wethouders. Wij kunnen direct onderhandelen met Henk Mensink. Nee voorzitter, de mensen die het vakje hebben rood gekleurd hebben dit gedaan om juist die verantwoordelijkheid als bestuur bij ons neer te leggen en hebben daar dus recht op. Maar jammer, want als de coalitie haar zin krijgt is het hom noch kuit.
Wij zijn bijna “blij” dat in dit geval Den Haag nog meebeslist. Gelukkig zijn er ook prestatie afspraken en wettelijke taken waaraan wij moeten voldoen. Ook kijkt de provincie nog over de schouders mee. Dus te rare sprongen kunnen er niet gemaakt worden
Voorzitter, iemand die bij ons een geluid van jaloezie meent te horen luistert niet goed. Natuurlijk had “AndersNu “ deel uit willen maken van de coalitie. Kwalitatief horen wij daar gewoon thuis. Daarom hadden wij ook zo onze eisen gesteld. Ik kan u verzekeren dat wij op deze manier zeker niet hadden meegedaan. In tegenstelling tot de woorden van de coalitie houden wij wel van afvinken, dus wel verantwoording nemen en daarna afleggen. Concreet en met een duidelijke visie.
Professor Elzinga heeft met name het dualisme ingevoerd om de bestuurskwaliteit te verbeteren. Dit door de mogelijkheid te bieden wethouders van buiten de raad te benoemen. In theorie geweldig, maar de praktijk is veelal anders. Helaas zijn onze verwachtingen over het nieuwe bestuur niet al te hoog. Dit is mede gebaseerd op het verleden.
Voorzitter, de macht van de ambtenaren is omgekeerd evenredig met de kwaliteiten van de wethouders. Voorzitter in Peel en Maas krijgen de ambtenaren dus veel macht.

Daarom nog kort even de volgende punten uit het coalitie akkoord. Ik bedoel dan die ik mis. Waar is de aandacht voor de jeugd en dan in het bijzonder het gebruik van de social media? Waar kan ik de lasten voor de burger vinden? Zijn wij nu voorgoed af van de verfoeide beraps? Deze coalitie wil de kosten weliswaar niet afwentelen op de burger, maar dat is bezijden de waarheid. Niet wij, maar verder alle partijen , ik herhaal alle dus ook de VVD , stemden zo’n half jaar geleden met de begrotingsbehandeling nog in met een extra OZB verhoging met ingang van 2014 van 3 naar 4 % . Het kan verkeren. Ieder vogeltje zingt blijkbaar zoals het gebekt is. Rest mij nog een vraag uit de portefeuilleverdeling. Raf Janssen is verantwoordelijk voor Wonen, welzijn Zorg en Arno Janssen voor Wonen. Wat is het verschil?
Voorzitter, uiteraard zullen wij daar waar plannen zich voordoen waar wij ons -AndersNu- in herkennen constructief meedenken en meewerken, iets wat wij trouwens ook altijd hebben gedaan. Want juist wij hebben het beste voor met de inwoners van de gemeente Peel en Maas.
Kortom, voor AndersNu geen “auto “ metafoor, van wie er stuurt, er naast of op de achterbank zit
Nee, zo nodig kiezen wij dan wel voor carjacking!
Voorzitter, oude wijn in nieuwe zakken, een nieuwe lente maar nog geen geluid.
———

6 mei 2014.
De oppositie dus (ook) AndersNu is verbaasd over de achterkamertjes, achterkamertjes die ook nog de deur potdicht houden.
Dus hebben wij de open-einde plannen van deze coalitie zelf van internet geplukt. Door omroep Peel en Maas werd gevraagd wat wij daar van vinden.
Nu dat vindt u hier
Wat wij verder inhoudelijk vinden van dit gedrocht leest u vrijdag. Wilt u het live volgen, kom dan donderdagavond a.s luisteren tijdens de raadsvergadering. Deze begint om 19.30 uur.
Waarschuwing: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst;)

29 april
“Alea iacta est” De teerling is geworpen of “op goed geluk dan maar” Het coalitieakkoord heeft een naam. Vanmiddag las ik nog : “De gemeenteraad in de driverseat” maar nu: “Een nieuwe lente, een nieuw geluid”
Een onschuldig gedicht van Herman Gorter, maar aanhanger van het communisme. Waarom die keus. De Lokalen en de VVD staan dit toe? Misschien moeten wij wel blij zijn dat wij geen onderdeel uitmaken van deze potpourrie. Want is dit wat de inwoners van Peel en Maas voor ogen hebben? Hebben zij juist niet gekozen om zich door de gemeenteraad te laten vertegenwoordigen? 27 leden die daar vorstelijk voor worden betaald willen leunen op 43000 inwoners?
Ik heb het akkoord snel gelezen, en zonder de andere partijen tekort te doen moet ik de PvdA/GroenLinks “feliciteren” met hun stempel!
Niet alleen vanwege Herman Gorter maar ook ademt het akkoord die geur uit. Ik heb inmiddels zo mijn twijfels, maar ik laat mij graag verrassen en laat u graag eerst zelf onderdompelen in dit lente geluid. Via deze link kunt u het epistel lezen. Wilt u ook de beelden zien van het besloten feestje dan deze link
Graag hoor/zie ik van u.
Adelbert (fractie ondersteuner AndersNu)
twitter Anders
———
15 april 2014
OOK BsGW KLACHTEN? BsGW verzorgt het heffen en innen van alle lokale
(gemeentelijk en waterschap) belastingen. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van de klachten welke ons ter ore zijn gekomen. Daarom hebben wij vragen gesteld aan het College van B&W. U kunt deze vinden onder het item “nieuws” Daar kunt u ook via “contact” uw klacht kwijt. Wij houden u op de hoogte van de antwoorden en wat er gaat gebeuren om de dienstverlening wel te laten voldoen!
——————
5 april met ongeloof kennis genomen van de berichten op Omroep P&M; De coalitie bijna rond en de wethouders bekend! Niet bij ons en bij het CDA. Is dat wat wij moeten verwachten van deze “club”? Wij hebben uiteraard al gereageerd via Twitter.
net getweet
Wilt u ons ook volgen? https://twitter.com/Anders_nu_nl

29 maart Twitterbericht van AndersNu: AndersNu ‏@Anders_nu_nl 50 sec.
De “wonderen” de wereld nog niet uit? Roland van Kessel en Arno Janssen kandidaat wethouder? Het bloed kruipt waar……..https://www.youtube.com/watch?v=D4lhGQCu2FE

( geen zin om alles te bekijken, ga dan naar 05.59 minuten;))

********CDA niet in coalitie Peel en Maas****** 19.00 uur 27-03
http://www.peelmaas.com/index.php/component/content/article/67-verkiezingen/7595-cda-niet-in-coalitie-peel-en-maa
27 maart kunt u aanwezig zijn bij de beëdiging van de nieuwe raad, al zullen daar ook oudgedienden bij zijn;)
De avond begint om 19.30 uur in het gemeentehuis Panningen. Daarna proosten op de nieuwe raad en uiteraard AndersNu!
Tot zienst, tot AndersNu!
P.s. vrijdag 28 maart wordt er bekend gemaakt welke partijen met elkaar in gesprek gaan om tot een coalitie te komen. Wij houden u op de hoogte of er een politieke aardverschuiving komt of niet….
——————-

25 maart kunt u afscheid nemen van de vertrekkende raadsleden om 19.30 uur in het gemeentehuis. MAAR 27 maart kunt u de nieuwe raadsleden w.o. Marij en Jos feliciteren na de beëdiging met hun nieuwe raadsperiode. Locatie raadzaal gemeentehuis 19.30 uur.
U bent van harte welkom!
————
20 maart 2014
Aan al onze kiezers HARTELIJK DANK!!
Felicitaties voor de andere partijen, en wij hopen de komende 4 jaar constructief te kunnen samenwerken voor het welzijn en kansen van de inwoners van Peel en Maas.
Deze andere partijen kunnen niet om AndersNu heen. Weliswaar twee zetels, maar voldoende om een rol van betekenis te spelen.
Of dat een oppositierol of anders wordt zal ik de komende uren of dagen blijken. Wij houden u op de hoogte!
Tot ziens tot AndersNu.
——————-
HET IS VANDAAG 19 MAART Uw stem bepaalt mede de toekomst van Peel en Maas voor de komende 4 jaar. Als u vindt dat niet alles bij het oude moet blijven en dus vindt dat het beter kan en moet, dan is er maar één manier en dat is lijst 4, en dat is AndersNu !

Welkom op de website van Anders-nu.nl

 

AndersNu zal 19 maart 2014 deelnemen aan de verkiezingen in Peel en Maas.

Onze kernwaarden zijn: integriteit, transparantie, verantwoordelijkheid en professionaliteit.

 

Naast deze waardes staat  burgerbelang centraal. Dat betekent die van alle 11 kernen. Wij zijn als lokale partij geïnteresseerd in u, en gaan niet gebukt onder de disciplines van de landelijke partijen. Dus vrijheid in optima forma!

 

Tot ziens, tot AndersNu

Met dank aan May Verschaeren voor de fotografie van o.a. de afbeeldingen op de website, advertenties en posters van AndersNu