Programma in een notendop!


Programma in een notendop!
Onderstaand vindt u het programma 2018. Veel leesplezier en heeft u vragen of opmerkingen, reageer! Samen zijn wij Peel en Maas
Het programma:

AndersNu- Wij zijn een constructief kritische partij; samenwerken daar waar kan, kritisch zijn waar het moet, maar altijd het belang van de burgers voorop stellen. Transparantie en eerlijkheid is een must in deze tijden, niets achter gesloten deuren. AndersNu is voorstander van het zo veel mogelijk betrekken van de burgers bij de besluiten, maar dan ook eerlijk het hele verhaal vertellen.
Integriteit is voor ons vanzelfsprekend, evenals deskundigheid en bevlogenheid.
Omdat wij geen landelijke partij zijn kunnen wij, onafhankelijk,onze eigen standpunten bepalen, welke voor onze burgers en onze mooie gemeente Peel en Maas het beste zijn. Wij willen de positie van Peel en Maas in de regio versterken, en houden aandacht voor de gemeente als geheel en voor alle 11 kernen afzonderlijk. We hechten groot belang aan de eigen identiteit van elk van de 11 kernen en de sociale samenhang binnen onze gemeente.
Wij zijn een partij van goed opgeleide, gemotiveerde mensen, die weten wat er speelt in Peel en Maas en wij willen ons inzetten om de gemeentelijke organisatie van binnenuit te veranderen, om zo een opener, professioneler, op de burgerbelangen gericht bestuur te krijgen, wat dienstbaar is aan haar burgers en de lokale belangen
AndersNu is een politiek platform van en voor de burgers van Peel en Maas. Daarom hebben wij voor een organisatievorm gekozen waarbinnen samenwerking en overleg het leidende principe is. Ons uitgangspunt is dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad er moeten zijn voor haar inwoners en niet andersom.
AndersNu wil versterken wat goed en mooi is binnen onze gemeente Peel en Maas en verbeteren wat niet aan de huidige eisen voldoet voor NU en voor de toekomst
Het moet ANDERS en wel NU daarom ANDERSNU !!

Financieel beleid

Er moet altijd worden gewerkt vanuit een sluitende begroting, zonder boekhoudkundige trucs. Alle uitgaven die niet in de vastgestelde begroting zijn gedekt, moeten vooraf door de gemeenteraad worden goedgekeurd.
OZB : maximale verhoging is de inflatie aanpassing. .
Toeristenbelasting. : AndersNU vindt dat deze toeristenbelasting niet tussentijds mag worden aangepast.
De lasten voor de burgers moeten zo laag mogelijk worden gehouden. en zeker geen belastingverhoging om de begroting sluitend te krijgen.
WMO

De nieuwe taken die vanuit de rijksoverheid naar de gemeente worden overgedragen hebben ingrijpende veranderingen met zich meegebracht Het is prioriteit om daar vanuit de gemeente dejuiste invulling aan te geven.
Het totale budget voor de zorg moet daar terecht komen waar het nodig is, en niet opgaan aan (nog meer) bureaucratie.
Handhaving
Als de gemeente regels opstelt, moet er ook budget en capaciteit beschikbaar worden gesteld voor handhaving. Handhaving moet een speerpunt zijn. Er moeten geen regels worden vastgesteld waarvan op voorhand al duidelijk is dat ze niet gehandhaafd kunnen/ zullen worden.

Zelfsturing

De sociale samenhang binnen al onze 11 kernen is van groot belang. De komst van de Dorpsraden juichen wij toe. Initiatieven vanuit de kernen en/of burgers moeten serieus overwogen worden, maar niet blindelings worden gefinancierd. Het mag nooit een nieuwe bestuurslaag worden .
Onderwijs
Er moet keuzevrijheid zijn binnen het onderwijs. Dus is AndersNu voorstander van Openbaar Onderwijs.
Sociale voorzieningen

De gemeente mag geen inkomenspolitiek bedrijven. Wel moeten mensen die dreigen in de knel te komen geholpen. De gemeente moet ervoor (blijven) zorgen dat werken en leren loont en daar ook een actieve rol in spelen om de kaartenbak zo klein mogelijk te houden,
Zo snijdt het mes aan twee kanten.
Ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling en bedrijven/werklocaties
Een goed vestigingsklimaat creëren voor burgers en bedrijven staat voorop.
Grondprijzen zullen blijvend concurrerend concurrerend moeten zijn , Zo kunnen we bedrijven en burgers naar onze gemeente toe trekken. Door de grondprijzen marktconform en realistisch eigenstandig, niet afhankelijk van wat de ons omringende gemeentes doen, vast te stellen zullen we de concurrentie met de ons omliggende gemeentes aan kunnen gaan .
Er zal een flexibele houding moeten worden aangenomen om daar waar nodig plannen bij te stellen en aan te passen aan de huidige, economische, realiteit.
Indien een bedrijventerrein dreigt te verloederen door langdurige leegstand moet er door de gemeente onderzocht worden waarom deze bedrijfspanden leeg staan en daar gericht acties op ondernemen. Maatwerk leveren.
Toekomstige vestigingskandidaten faciliteren door meedenken, klantvriendelijkheid en flexibiliteit en ze zo aan Peel en Maas binden, bedrijven en burgers niet verjagen door starheid en het koste wat kost vasthouden aan oude gewoontes/plannen etc.

Jeugd

Opvoeden is primair de taak van de ouders/verzorgers. Die verantwoordelijkheid moeten ze nemen EN meegeven aan hun kinderen.
Sport, cultuur en onderwijs zijn belangrijke pijlers voor een goede opvoeding, daar moet dan ook maximale aandacht voor zijn.

Wonen
Het woningaanbod moet conform de reële vraag zijn en de woningen moeten levensloopbestendig zijn.
Momenteel wordt er extra aandacht gevraagd voor vergrijzing, ontgroening en eenpersoonshuishoudens.
Wij geven extra aandacht aan het voorzien in kwalitatieve tijdelijke en permanente huisvesting van de arbeidsmigranten.
Dit is in eerste instantie een taak van de ondernemers, en doen zij een verzoek aan de gemeente dan dient dit regionaal te worden bekeken. Zodat Peel en Maas er niet alleen voor opdraait. Wij moeten daarin enige terughoudendheid betrachten.
Samen met de woningcorporaties zorgdragen voor goede, betaalbare huur- en koopwoningen. De gemeente zal een actieve rol moeten spelen om de tekorten op te heffen door in gesprek te gaan met partijen.
Het doel is voor iedere inwoner van Peel en Maas een prettige woonomgeving in al onze 11 kernen.
Toerisme en Promotie
We hebben vele parels binnen onze mooie gemeente zoals de kastelen in Baarlo, de Keverberg te Kessel en de toegangspoort tot de Grote Peel, Meijel.
Om onze ambitie om de gemeente Peel en Maas toeristisch aantrekkelijk te houden en meer bekendheid te geven, moeten we deze toeristische trekpleisters optimaal benutten. Ook vinden wij dat er een button op de website moet komen die toegang geeft tot al dat moois!
Financiële dekking hiervoor is onder andere de toeristenbelasting.
Gemeenschapsontwikkeling
Verenigingen en vrijwilligerswerk zijn het “cement” van onze samenleving. Deze sociale samenhang is noodzakelijk om onze 11 kernen leefbaar te houden. Subsidies zijn daarbij soms noodzakelijk, maar dienen met mate en grote zorgvuldigheid verstrekt te worden. Er moet voldoende aandacht zijn voor de toekomstige demografische ontwikkelingen.

Milieu en duurzaamheid

AndersNu is voorstander van initiatieven op gebied van duurzaamheid en milieu zoals bijv. Gloei. Extra aandacht is nodig voor opwekking van windenergie, door plaatsing van windmolens op plekken waar dit verantwoord kan. Dit geldt ook voor de z.g. zonneweides. Grond wat minder geschikt is voor landbouw kan in overleg ingezet worden. Uiteraard kunnen ook daken daarvoor gebruikt worden. Kortom:
Het bestuur van de gemeente kan hierbij een faciliterende en ondersteunende rol vervullen waar dit nodig is, maar moet niet de initiator zijn. Subsidies of leningen kunnen een middel zijn maar nooit een doel
Wel dient de gemeente het goede voorbeeld te geven, groen moet je doen, bijvoorbeeld zonnepanelen op gemeentelijke eigendommen.
Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en alle voordelen die behaald worden door maximale scheiding voor hergebruik en minimale hoeveelheid restafval dienen aan de inwoners te worden teruggegeven.
Wat AndersNu zeer aanspreekt is een circulaire economie, zoals verwoordt door DSM-topman Sijbesma :
“Onze economie is verkeerd ontworpen:
Alle grondstoffen worden maar één keer gebruikt,
Terwijl de aarde van nature alles hergebruikt”.
Kunst en Cultuur
Dit moet binnen Peel en Maas zichtbaar en vooral laagdrempelig blijven.
Nieuwe initiatieven met toegevoegde waarden dienen te worden gestimuleerd.
Dok6 is het middelpunt van cultuur in Peel en Maas. De financiële bijdrage vanuit de gemeente, mag in geen geval stijgen.
De bibliotheken worden door de verregaande digitalisering minder bezocht. AndersNu ziet het belang van bibliotheken binnen de gemeente en wil deze ook graag behouden, er moeten echter geen extra taken worden verzonnen om deze voorziening koste wat kost in stand te houden.

Veiligheid

De verkeersveiligheid binnen Peel en Maas moet maximale aandacht krijgen en knelpunten worden aangepakt.
Overlastgevende groepen streng aanpakken door middel van een consequent handhavingsbeleid. AndersNu is voorstander van het verhalen van de ontstane schade bij de dader. Ongewenst gedrag, overlast, criminaliteit en huiselijk geweld nopen tot een stevige aanpak (lik-op-stuk beleid). Veiligheid ook m.b.t. uw privacy. De gemeente moet een waterdicht systeem nastreven waar Cyber aanvallen geen kans hebben. De organisatie maar ook de politieke partijen moeten alert zijn op ondermijning en dus op het binnendringen van de onderwereld in de bovenwereld!
De AVG ( algemene verordening gegevensbescherming) moet door de gemeente 100% worden nageleefd

Bestuur en organisatie

Voor AndersNu betekent Transparantie: Niets achter gesloten deuren, de media voorzien van informatie en burgers toegang verschaffen tot informatie. Dit zal dus binnen alle lagen van het bestuur en de organisatie van de gemeente moeten worden doorgevoerd.
Een cliënt moet binnen de gemeente altijd geholpen worden, klantvriendelijkheid en oplossingsgericht-denken moeten vanzelfsprekend zijn bij de gemeente-medewerkers.
Minder bureaucratie – meer resultaat.
AndersNu is voorstander van 3 wethouders, gezien het inwonersaantal van de gemeente is dit voldoende. Wij zijn een positief constructieve kritische partij; samenwerken daar waar kan, kritisch zijn waar het moet, maar altijd het belang van de burgers voorop stellen. Transparantie en eerlijkheid is een must in deze tijden, niets achter gesloten deuren. AndersNu is voorstander van het zo veel mogelijk betrekken van de burgers bij de besluiten, maar dan ook eerlijk het hele verhaal vertellen.

Doel: richt je op je doel dan vallen de bezwaren, richt je je op de bezwaren dan valt je doel!