Het programma in perspectief

Samenwerken aan meer evenwichtige samenleving in Peel en Maas

Wat willen we zijn.

Uitgangspunt: – het meest optimale bereiken voor alle burgers in Peel en Maas.
– Lokaal – Onafhankelijk – Professioneel – Samenwerken – Respect – Betrokken -Transparant

Positie keuze: Dè lokale oppositie partij voor alle burgers in Peel en Maas.

Doelgroep: Burgers op zoek zijn naar een partij die dichtbij staat, die iedereen mee laat doen, die weet wat er
leeft, die middels samenwerking er alles aan doet om op transparante en professionele wijze te
komen tot een meer evenwichtige samenleving in Peel en Maas.

Onze missie: Samenwerken aan een meer evenwichtige samenleving in Peel en Maas

Implicaties missie:

Willen de beste (oppositie) partij van Peel en Maas worden en zich samen met burgers en bedrijven inzetten zodat het voor iedereen een plezier is hier te wonen, te werken en te ondernemen. Hierbij hoort een schoon, groen en veilig leefmilieu.
Is een lokale partij die staat voor een degelijk sociaal- en economisch beleid. Is een praktische en no-nonsense partij die zeer betrokken is bij het wel en wee van de burgers en bedrijven in Peel en Maas
Wil een gemeente die burgers en bedrijven zo goed mogelijk faciliteert bij het realiseren van hun doelen en hun ontwikkelpotentieel en zorg biedt aan hen die dat nodig hebben.
Komt op voor de democratische rechten van burgers van onze gemeente
Zetten ons in voor een goede, open en eerlijke communicatie tussen de gemeentelijke overheid en haar burgers en de mogelijkheden van inspraak.

Onze visie: Middels een positief kritische, professionele en daadkrachtige houding op
zelfstandig en onafhankelijke wijze een bijdrage leveren.

Implicaties visie:

AndersNU wil betrokkenheid:
Een gemeente die sterk betrokken is bij haar burgers en bedrijven door met hen serieus, open en integer het gesprek aan te gaan en ontvankelijk te zijn voor hun ideeën en behoeften. Door te verbinden met burgers en bedrijven ontstaat wederzijdse inspiratie en kunnen alle belangen beter worden afgewogen.
Betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de gemeente, want “de gemeente” dat zijn wij met z’n allen en daarom dragen we samen verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de samenleving. Daarom willen wij stimuleren dat burgers en bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de samenleving
Een gemeente die zich focust op het belang van haar burgers en bedrijven, het lokale belang dus en zich waar mogelijk dienend opstelt. Een gemeente ook die waakt over de democratische rechten van haar burgers en daarom geen beleidsbevoegdheden overhevelt naar samenwerkingsverbanden waarop haar burgers geen invloed hebben

AndersNu wil kwaliteit
Een gemeente met een zeer goed, effectief, efficiënt, klantgericht en no-nonsense bestuur zodat de beperkte middelen zo goed mogelijk worden ingezet. De gemeente moet hiervoor kunnen beschikken over mensen die de kwaliteiten hebben om dit werk goed te kunnen doen.
Hier hoort nadrukkelijk ook bij het laag houden van de belastingen en aandacht voor een groen, duurzaam en veilig leefmilieu. Ook bij duurzaamheid moet steeds goed worden gekeken naar draagvlak, efficiëntie en leefmilieu.
Een gemeente die veilig is, want veiligheid is een basisbehoefte van ieder mens. Daarom willen wij een zo hoog mogelijke kwaliteit ten aanzien van veiligheid. Waar nuttig en/of nodig willen wij investeren in veiligheid.
Een gemeente die tijdig, helder, transparant en zo volledig mogelijk met haar burgers en bedrijven communiceert.
Integriteit van het allergrootste belang. Onze gemeente moet betrouwbaar, zorgvuldig, transparant en integer zijn. Onze inwoners moeten te allen tijde kunnen rekenen op een bestuur dat voldoet aan deze eisen.

AndersNu wil kansen bieden
We willen werken aan een krachtige en uitdagende samenleving zodat de samenleving als geheel tot ontwikkeling kan komen. Waar mogelijk moet de gemeente hiervoor kansen creëren en voorwaarden scheppen.
Het is de verantwoordelijkheid van de burgers om zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn en de geboden kansen optimaal te gebruiken om zo hun eigen dagelijks leven te verbeteren.
We willen ons sterk maken voor hen die hulp of zorg nodig hebben, zodat er voldoende kwalitatief goede zorg voor hen is en iedereen de kans krijgt om mee te doen. AndersNu wil ook nieuwe en creatieve wegen onderzoeken om burgers te helpen geheel of ten dele in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Onze Kernwaarden: Professioneel, Respect & Vertrouwen, Samenwerken

Toelichting op kernwaarde ‘Professioneel’:
Professioneel betekent dat we ernaar streven onze doelstellingen te verwezenlijken.
We evalueren continu, zo blijven we onszelf verbeteren en zorgen we ervoor dat we onze koers behouden
We zijn gepassioneerd, gemotiveerd en betrokken in overeenstemming met onze kernwaarden en normen.
We doen wat we zeggen en we komen onze beloften na.

Toelichting op kernwaarde ’Respect & vertrouwen’
Respect heeft te maken met goed fatsoen, het hanteren van gepaste omgangsvormen, met echte aandacht voor eenieder als persoon.
Vertrouwen betekent dat wij iedereen accepteren als een waardevol mens en dat elk persoon in staat is zelf te oordelen.
Respect en vertrouwen leiden tot duurzame, betekenisvolle relaties.

Toelichting op kernwaarde: ‘Samenwerken’
Samenwerken betekent dat we elkaar vertrouwen en dat we open, eerlijk en integer samenwerken om onze doelstellingen te verwezenlijken.
We zijn open-minded en waarderen ieders bijdrage. We leren van elkaar en wisselen graag proactief onze kennis, informatie en ervaringen uit.
We werken graag samen om successen te delen.

Implicaties voor eigenschappen, houding, gedrag

Partijleden:
Betrokkenheid, delen, innovatief, respectvol
AndersNu ambassadeurs
Maken duidelijk wat ze willen.

Bestuur
Professioneel ondersteunen, faciliteren, coachen
Kennis en relatie netwerk ter beschikking stellen
Bewaking ambitie, jaarprogramma, begroting

Verkiezingen 2018

Uitgangspunten politiek programma AndersNu zie programma